Trích dẫn và ghi nhớ về giáo dục hòa bình: Thư mục về giáo dục hòa bình

Tác giả: Michalinos Zembylas và Zvi Bekerman

"Trích dẫn"

Phương pháp sư phạm phê bình đặt trọng tâm là câu hỏi về cách thức các mối quan hệ quyền lực vận hành trong việc xây dựng tri thức và làm thế nào giáo viên và học sinh có thể trở thành những tác nhân dân chủ biến đổi, những người học cách giải quyết bất công, định kiến ​​và cấu trúc xã hội bất bình đẳng.

Chú thích:

Trong bài viết này, Michalinos Zembylas & Zvi Bekerman phân loại các tiền đề cơ bản khác nhau về giáo dục hòa bình để tìm ra cách các tiền đề đó hoạt động để bình thường hóa các ý nghĩa cụ thể cho hòa bình, xung đột, giáo dục và các khái niệm liên quan khác. Họ cho rằng giáo dục hòa bình thường có thể trở thành một phần của vấn đề mà nó cố gắng giải quyết, nếu công trình lý thuyết không được sử dụng để thẩm vấn những giả định được coi là đã được chấp nhận về hòa bình và giáo dục hòa bình. Vì mục đích này, họ đưa ra đề xuất rõ ràng của riêng mình về giáo dục hòa bình phê phán thông qua việc giải thích những sơ hở được tạo ra bằng cách đưa ra một số tiền đề thay thế về hòa bình, cải cách giáo dục và học tập. Đặc biệt, họ đưa ra một đề xuất bao gồm bốn yếu tố nhằm mục đích đòi lại tính phê phán trong giáo dục hòa bình: khôi phục tính vật chất của sự vật và thực hành; tái nghiên cứu và thực hành trong giáo dục hòa bình; trở thành chuyên gia quan trọng của thiết kế; và tham gia vào phân tích văn hóa phê bình.

Di chuyển về đầu trang