Trích dẫn và ghi nhớ về giáo dục hòa bình: Thư mục về giáo dục hòa bình

Tác giả: Paco Cascón

File Upload

"Trích dẫn"

"Trong thế kỷ mới, học cách giải quyết xung đột theo cách công bằng và bất bạo động là một thách thức lớn, và một thách thức mà các nhà giáo dục vì hòa bình không thể trốn tránh, cũng như chúng ta không mong muốn."

"En el nuevo siglo, aprender a Resver Resolutionos de manra justa y novio- lenta es todo un reto que la educationación para la paz no puede ni quiere soslayar."

Chú thích:

Tác giả đã xuất bản tài liệu này, được biên tập bởi UNESCO, Escola de Cultura de Pau, bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Euskera
http://pacoc.blog.pangea.org/documentos/

Di chuyển về đầu trang