Trích dẫn và ghi nhớ về giáo dục hòa bình: Thư mục về giáo dục hòa bình

Tác giả: Alicia Cabezudo và Magnus Haavelsrud

"Trích dẫn"

“Thành phần có sự tham gia của quá trình học tập hòa bình cũng là một thực hành của bản thân tự do, và là một phương pháp thực dụng để phản ánh và hành động xảy ra.”

Di chuyển về đầu trang