Trích dẫn và ghi nhớ về giáo dục hòa bình: Thư mục về giáo dục hòa bình

Tác giả: Paulo Freire

"Trích dẫn"

"conscientização" theo người dịch của Freire, "thuật ngữ conscientização dùng để chỉ việc học cách nhận thức các mâu thuẫn xã hội, chính trị và kinh tế, và hành động chống lại các yếu tố áp bức của thực tế."

Chú thích:

Lời giải thích này của một từ do Freire đặt ra được giải thích bởi người dịch của ông.

Di chuyển về đầu trang