Trích dẫn và ghi nhớ về giáo dục hòa bình: Thư mục về giáo dục hòa bình

Tác giả: Monisha Bajaj

File Upload

"Trích dẫn"

“Đối với các nhà giáo dục hòa bình quan trọng, các chương trình giảng dạy có liên quan tại địa phương về các vấn đề nhân quyền và công lý phải được phát triển với mục đích đồng thời nâng cao phân tích của những người tham gia về sự bất bình đẳng cơ cấu và ý thức của cơ quan trong việc hành động để giải quyết những vấn đề này.”

Di chuyển về đầu trang