Tiến sĩ Giáo dục (EdD) trong Giáo dục Quốc tế & Đa văn hóa, tập trung vào Giáo dục Nhân quyền

Tên chương trình / khóa học / đào tạo: Tiến sĩ Giáo dục (EdD) trong Giáo dục Quốc tế & Đa văn hóa, tập trung vào Giáo dục Nhân quyền

Tổ chức / Cơ quan: Đại học San Francisco

Tên Khoa / Trường Cao đẳng: Trường giáo dục

Logo
Mức độ:

Sau đại học - Thạc sĩ / Tiến sĩ

Được thiết kế để hỗ trợ giáo viên mầm non cho đến đại học, cũng như các nhà giáo dục làm việc trong các môi trường phi chính thức như các tổ chức cộng đồng, Giáo dục Nhân quyền đòi hỏi phải hiểu được lời hứa về đảm bảo quyền và khoảng cách giữa quyền và thực tế. Các khóa học kiểm tra quyền được giáo dục, đi học với nhân phẩm và quyền, và các nỗ lực trong chương trình học nhằm hướng tới công bằng xã hội và quyền con người toàn diện. Học sinh tham gia vào các vấn đề trong bối cảnh địa phương và toàn cầu, với trọng tâm là toàn cầu hóa, di cư, các phong trào xã hội và chủ nghĩa xuyên quốc gia.

Ed.D. trong Giáo dục Quốc tế và Đa văn hóa (IME) dành riêng cho việc tìm hiểu giáo dục chính thức và không chính thức trong bối cảnh văn hóa xã hội, ngôn ngữ, chính trị và kinh tế đa dạng. Dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, công bằng xã hội và nhân quyền, chương trình đề cập một cách nghiêm túc đến thực tế của giáo dục trong và ngoài biên giới của trường công ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Chương trình của chúng tôi trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để tham gia vào công việc học bổng, giảng dạy và vận động chính sách nhằm giải quyết nhiều vấn đề chính ảnh hưởng đến giáo dục ngày nay.

60

Di chuyển về đầu trang