Tập trung vào Hòa bình và Giáo dục Nhân quyền

Tên chương trình / khóa học / đào tạo: Tập trung vào Hòa bình và Giáo dục Nhân quyền

Tổ chức / Cơ quan: Cao đẳng sư phạm của Đại học Columbia

Tên Khoa / Trường Cao đẳng: Chương trình Giáo dục Quốc tế và So sánh (ICE) trong Khoa Nghiên cứu Quốc tế và Chuyển đổi Văn hóa

Logo
Mức độ:

Sau đại học - Thạc sĩ / Tiến sĩ

Để ghi nhận các khía cạnh chưa từng có của các vấn đề an ninh, chiến tranh và hòa bình, nhân quyền và công lý toàn cầu, và phát triển bền vững trong một thế giới xung đột bạo lực, chương trình ICE cung cấp mức độ tập trung vào Giáo dục Hòa bình và Nhân quyền (PHRE). PHRE chủ yếu quan tâm đến việc giải quyết bạo lực trực tiếp, cơ cấu và văn hóa thông qua việc chuyển đổi phương pháp sư phạm, chương trình giảng dạy và chính sách liên quan đến giáo dục trong cả bối cảnh chính thức và không chính thức. Thông qua sự tập trung, sinh viên được cung cấp sự hiểu biết khái niệm về các vấn đề liên quan đến hòa bình và nhân quyền, cũng như các kỹ năng thực hành trong việc thiết kế chương trình giảng dạy và phát triển chương trình. Học sinh được khuyến khích theo một chương trình sẽ chuẩn bị cho các em theo đuổi các mục tiêu hòa bình và nhân quyền trong bất kỳ lĩnh vực giáo dục nào mà các em chọn tập trung.

Giáo dục về Hòa bình và Nhân quyền là sự tập trung trong chương trình cấp bằng Thạc sĩ Nghệ thuật (MA) (32 tín chỉ) và chương trình cấp bằng Thạc sĩ Giáo dục (Ed.M) (60 tín chỉ). Ít nhất phải có 12 tín chỉ trong các khóa học liên quan đến Hòa bình và Giáo dục Nhân quyền để có được sự tập trung này.

Di chuyển về đầu trang