#Quyền giáo dục

Nghị quyết mới của Liên hợp quốc về Quyền được giáo dục được thông qua

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết mới về quyền được giáo dục trong khuôn khổ kỳ họp thứ 35, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của UNESCO đối với Mục tiêu Phát triển Bền vững 4

Nghị quyết mới của Liên hợp quốc về Quyền được giáo dục được thông qua Đọc thêm "

Di chuyển về đầu trang