Xây dựng văn hóa hòa bình (Trinidad & Tobago)

Giáo dục hòa bình trong trường học là cần thiết để tạo ra một tương lai bất bạo động và đồng cảm, và do đó sẽ khuyến khích sự bảo vệ và đa dạng nhân quyền.

Xây dựng văn hóa hòa bình (Trinidad & Tobago) Đọc thêm "