Tập đoàn đào tạo giáo viên thực hiện giáo dục hòa bình, nhân cách trong trường học (Nigeria)

Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu (UPF), một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ hoạt động của Liên hợp quốc trong giáo dục hòa bình, đã đào tạo các giáo viên ở Lãnh thổ Thủ đô Liên bang để thực hiện giáo dục hòa bình và nhân cách trong trường học.

Tập đoàn đào tạo giáo viên thực hiện giáo dục hòa bình, nhân cách trong trường học (Nigeria) Đọc thêm "