Thực hiện một cuộc khảo sát kéo dài 10 phút để giúp hình thành chính sách toàn cầu hỗ trợ giáo dục hòa bình

Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục Hòa bình, với sự tham vấn của UNESCO, đang hỗ trợ quá trình xem xét Khuyến nghị năm 1974 về Giáo dục Hiểu biết Quốc tế, Hợp tác và Hòa bình. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích sự tham gia của bạn vào cuộc khảo sát này, một cơ hội quan trọng để đóng góp tiếng nói của bạn vào chính sách toàn cầu hỗ trợ giáo dục hòa bình.

* Phiên bản en français ci-tráng miệng * *vi español một liên tục*

Thực hiện một cuộc khảo sát kéo dài 10 phút để giúp hình thành chính sách toàn cầu về giáo dục hòa bình

UNESCO đang tiến hành một cuộc khảo sát toàn cầu để thu thập thông tin sẽ giúp sửa đổi một công cụ pháp lý mang tính bước ngoặt về giáo dục hiểu biết quốc tế, hợp tác, hòa bình, nhân quyền và bền vững môi trường, được gọi là Khuyến nghị 1974.

Chúng tôi mời bạn tham gia vào quá trình sửa đổi bằng cách làm bài khảo sát kéo dài 10 phút. Chia sẻ nó với các mạng của bạn và giúp hình thành chính sách toàn cầu về giáo dục.

Bây giờ là lúc để đảm bảo giọng nói của bạn được lắng nghe và đếm.

Thời hạn trả lời là ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX.

Cuộc khảo sát có sẵn trong TIẾNG ANH /  NGƯỜI PHÁP, TIẾNG PHÁP / NGƯỜI TÂY BAN NHA

Để biết thêm thông tin về cách UNESCO hỗ trợ việc sửa đổi Khuyến nghị năm 1974, hãy truy cập trang web chuyên dụng.

NB - Cuộc khảo sát này là một cuộc khảo sát rộng rãi với nhiều bên liên quan và bước đầu lấy hàng dự trữ sẽ đóng góp vào quá trình tham vấn kỹ thuật hiện đang được UNESCO hỗ trợ. Một cuộc tham vấn chính thức với các đại diện quốc gia cũng được dự kiến ​​nhưng ở giai đoạn sau. Để biết thêm thông tin về các giai đoạn khác nhau của quá trình sửa đổi, vui lòng tham khảo trang web dành riêng ở trên.

LÀM KHẢO SÁT TÌM HIỂU THÊM VỀ KHUYẾN NGHỊ 1974

Ban Thư ký Rà soát Khuyến nghị 1974: 1974ReCommendation@unesco.org


Répondez à une enquête de 10 minutes afin de nous aider à élaborer une politique mondiale en matière d'éionary

L'UNESCO mène une enquête mondiale afin de recueillir des informationations qui permettront de réviser un tools juridique de référence sur l'éionary pour la compréhension, la coopération et la paix internationales, les droits de l'Homme et la durabilité environnementale, connu sous le nom de Khuyến nghị năm 1974.

Nous vous invitons à stereiper au processus de révision en répondant à l'enquête de 10 phút. Partagez l'enquête à travers vos réseaux et Contribuez ainsi à surfaceonner les politiques mondiales en matière d'éducation.

C'est le moment de vous assurer que votre voix soit entendue et Prize en compte.

La date limite pour répondre est le 1er mar 2022.

L'enquête est disponible en TIẾNG ANH /  français / NGƯỜI TÂY BAN NHA

Pour plus d'informations sur la surfaceon dont l'UNESCO soutient la révision de la Recommandation de 1974, veuillez visiter notre trang web dédiée.

NB - Cette enquête est un vaste exercice d'évaluation Initiale et multiartite qui Contribuera au processus de tham vấn kỹ thuật actuellement southenu par l'UNESCO. Un Consult formelle avec les représentants des pay est également prévue, mais à un stade ultérieur. Pour plus d'informations sur les différentes phase du processus de révision, veuillez consulter le site dédié suggestné plus haut.

PARTICIPEZ À L'ENQUÊTE PLUS D'INFORMATIONS SUR LA RECOMMANDATION DE 1974

Le Secrétaries pour la Révision de la Recommandation de 1974: 1974ReCommendation@unesco.org


Responda a una encuesta de 10 minutos para ayudar a configurar la política mundial de educationación

La UNESCO está llevando a cabo una encuesta mundial para recopilar Información que Contribuirá a revisar un toolso jurídico histórico sobre la educationación para la comprensión, lallaboración y la paz internacionales y la educationación relativa a los derechos humanos como coste Đề xuất năm 1974.

Le invitamos một người tham gia en el proceso de revisión. Responda a la encuesta de 10 minutos, compártala con sus tái thiết kế y Contribuya a configurar la política educationativa mundial.

Đây là khoảnh khắc mà bạn phải đảm bảo rằng bạn đang đi biển và tiếp xúc.

La fecha límite para responseer a la encuesta es el 1 de marzo de 2022.

La Encuesta Está Disponible EN ENGLISH / PHÁP / ESPAÑOL

Para más Información sobre cómo la UNESCO está apoyando la revisión de la Recomendación de 1974, visite nuestro sitio web Cống hiến.

NB - Esta encuesta es un amplio ejercicio de evaluación inicial y de múltiples partesosystemsadas que Contribuirá al proceso de Consulta técnica que realitymente apoya la UNESCO. También está prevista una Consulta formal con los inheritantes de los países, pero en una fase posterior. Para más Información sobre las diferentes fases del proceso de revisión, consulte el sitio web mencionado anteriormente.

THAM GIA EN LA ENCUESTA MÁS THÔNG TIN SOBRE LA RECOMENDACIÓN DE 1974

Thư ký cho Bản sửa đổi của Đề xuất năm 1974: 1974ReCommendation@unesco.org

Tham gia Chiến dịch và trợ giúp chúng tôi #S SpreadPeaceEd!
Vui lòng gửi cho tôi email:

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Di chuyển về đầu trang