உரையாடல் திருப்பம்: "உரையாடலின் மூலம் அமைதி கட்டமைத்தல்: கல்வி, மனித மாற்றம் மற்றும் மோதல் தீர்மானம்"

உரையாடல் திருப்பம்

உரையாடலின் மூலம் அமைதி கட்டமைத்தல்: கல்வி, மனித மாற்றம் மற்றும் மோதல் தீர்மானம்
பீட்டர் என். ஸ்டேர்ன்ஸ், ஜார்ஜ் மேசன் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ், ஃபேர்ஃபாக்ஸ், வி.ஏ., 2018 ஆல் திருத்தப்பட்டது. அமைதி, கற்றல் மற்றும் உரையாடலுக்கான ஐகெடா சென்டருடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டது.
ISBN: 978-1-942695-11-0 (வர்த்தக தாள்) / 978-1-942695-12-7 (புத்தக)

டேல் டி. ஸ்னாவெர்ட் எழுதிய கட்டுரை
டோலிடோ பல்கலைக்கழகம்

உரையாடல் மூலம் அமைதி கட்டமைத்தல் உரையாடலின் பொருள், சிக்கலானது மற்றும் பயன்பாடு பற்றிய பிரதிபலிப்புகளின் மதிப்புமிக்க தொகுப்பு ஆகும் (ஸ்டேர்ன்ஸ், 2018). தொகுப்பு பல மற்றும் மாறுபட்ட சூழல்களில் உரையாடல் மற்றும் அதன் பொருந்தக்கூடிய தன்மையைப் பற்றிய நமது புரிதலை மேம்படுத்துகிறது. இந்த மறுஆய்வு கட்டுரையில் பொது நோக்குநிலை மற்றும் கல்வி, உருமாறும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் அமைதி கட்டமைப்பின் களங்களில் உரையாடலின் குறிப்பிட்ட பிரதிபலிப்புகள் சுருக்கமாகக் கூறப்படும், அதைத் தொடர்ந்து தார்மீக மற்றும் அரசியல் தத்துவத்தின் உரையாடல் திருப்பத்தின் பிரதிபலிப்பு; இந்த முறை புத்தகத்தில் ஆராயப்பட்ட களங்களில் உரையாடலுக்கான அடிப்படை முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்.

உரையாடல் மூலம் அமைதி கட்டமைத்தல்

தனது அறிமுக அத்தியாயத்தில், தொகுப்பின் ஆசிரியர் பீட்டர் ஸ்டேர்ன்ஸ் உரையாடலுக்கான விசாரணையை வரலாற்று சூழலில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் தொகுக்கிறார்; கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் கல்வி செயல்முறைகளுக்குள் உரையாடலின் நடைமுறை நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது என்று அவர் முடிக்கிறார். உரையாடலுக்கான இந்த கல்வி அர்ப்பணிப்பு முதலில் மத மற்றும் தத்துவ மரபுகளிலிருந்து தோன்றியது, இது உண்மையான உரையாடலின் பயிற்சிக்கு உள் தயாரிப்பு தேவை என்று ஒப்புக் கொண்டது-குறிப்பிட்ட திறன்கள் மற்றும் மனநிலைகளின் வளர்ச்சி. இந்த வரலாற்றில் அடித்தளமாக 20 முழுவதும் உரையாடலின் ஒரு புத்துயிர் உள்ளதுth நூற்றாண்டு மற்றும் 21 இல்st. இந்த மறுமலர்ச்சி உரையாடலின் கருத்தாக்கம் மற்றும் நடைமுறைக்கு பல கண்டுபிடிப்புகளையும் வழங்கியது.

உரையாடல் மறுமலர்ச்சியின் விளைவாக பல்வேறு களங்களில் பல விளக்கங்களுக்கு இடையில் உரையாடலின் பொருளை தெளிவுபடுத்துவதன் அவசியத்தை சுட்டிக்காட்டி ஸ்டேர்ன்ஸ் புத்தகத்தை வடிவமைக்கிறார். புத்தகத்தின் அடுத்த அத்தியாயங்கள் மூன்று களங்களில் உரையாடலின் முக்கியத்துவம், பொருள் மற்றும் சாத்தியமான பயன்பாடுகளை ஆராய்கின்றன: 1) கற்றலின் செயலில் செயல்முறையாக கல்வியின் கருத்துக்கள்; 2) உள் உரையாடலுக்கும் சமூக மாற்றத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பு; மற்றும் 3) மோதல் தீர்மானம், மாற்றம் மற்றும் அமைதி கட்டமைத்தல் ஆகிய துறைகளுக்குள் கோட்பாடு மற்றும் உரையாடலின் நடைமுறை. இந்த விசாரணை டெய்சாகு இக்கேடா (அமைதி, கற்றல் மற்றும் உரையாடலுக்கான ஐகேடா மையத்தின் நிறுவனர்) விவரித்த உரையாடலின் இரண்டு முக்கிய கொள்கைகளில் மேலும் அடித்தளமாக உள்ளது: “எங்கள் சொந்த இருதயங்களில் பிளவுகளை வெல்வது (பக். Ix)” மற்றும் பரஸ்பர உரையாடல் தலைமுறை புரிதல் மற்றும் ஒற்றுமை (பக். xi).

பிரிவு 1 செயலில் கற்றலின் செயல்முறைகளாக கல்வியின் கருத்துகளுக்குள் உரையாடலின் முக்கியத்துவம் குறித்த நான்கு அத்தியாயங்களை உள்ளடக்கியது. முதல் அத்தியாயத்தில் அடையாளம், இனம் மற்றும் வகுப்பறை உரையாடல் அமெரிக்க பாதுகாப்பு சமூக ஆய்வு ஆசிரியர்களிடையே இனம், அடையாளம் மற்றும் சக்தி தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து நேர்மையான மற்றும் திறந்த உரையாடலை எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட வகுப்பறை நடைமுறைகளை ஸ்டீவன் டி. கோஹன் வழங்குகிறது. அவரது உரையாடல் அணுகுமுறையின் நோக்கம், சார்பு தொடர்பான விமர்சன சுய பிரதிபலிப்பை ஊக்குவிப்பதும், எதிர்கால ஆசிரியர்களுக்குள் இந்த முக்கியமான சிக்கல்களைப் பற்றிய விமர்சன உரையாடலின் வகுப்பறை வசதிகளாக அதிகாரமளிக்கும் உணர்வை வளர்ப்பதும் ஆகும். இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கல்வியாளர்களின் பிரதிபலிப்பு நடைமுறையில் கேட்பது மற்றும் உரையாடல், பிராட்லி சீகல் மற்றும் வில்லியம் க ud டெல்லி ஆகியோர் ஆசிரியர்களின் பிரதிபலிப்பு நடைமுறையின் இயக்கத்தை ஆராய்கின்றனர், உள் பிரதிபலிப்பு முதல் பிற ஆசிரியர்களுடன் உரையாடல் பரிமாற்றம் வரை. உரையாடல் பிரதிபலிப்பு நடைமுறை ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் உண்மையான தனிப்பட்ட மற்றும் கற்பித்தல் அடையாளத்தை உருவாக்க உதவுகிறது, அவை அமைதியைக் கட்டியெழுப்ப தேவையான நிபந்தனையாக வகுப்பறையில் மாதிரியாக அமைகின்றன. மூன்றாவது அத்தியாயம், சோகா கல்வியில் உரையாடலின் இருப்பு மற்றும் பங்கு ஜேசன் க ou லா எழுதியது, சோகா கல்வியின் தத்துவத்தின் வளர்ச்சியில் உரையாடல் நடைமுறை எவ்வாறு, எந்த வழிகளில் தோன்றியது, மற்றும் அந்த தத்துவத்தின் மையமானது, மதிப்பு உருவாக்கும் செயல்பாட்டில் உரையாடல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது, குறிப்பாக சமாதானத்தை உருவாக்குவது இறுதி மதிப்பு. நான்காவது அத்தியாயத்தில், உரையாடல் மற்றும் நிறுவனம்: அமைதி மற்றும் சமூக மாற்றத்திற்கான கல்வி, மோனிஷா பஜாஜ் மற்றும் அயன் விளாட் ஆகியோர் உரையாடல் கற்றலுக்கும் மாணவர்களின் உருமாறும் நிறுவனத்தை வளர்ப்பதற்கும் இடையிலான உறவை ஆராய்வதன் மூலம் அமைதி கல்வியின் ஒரு முக்கியமான கருத்தை வெளிப்படுத்துகின்றனர். உரையாடல் கற்றல் என்பது சமூக கட்டமைப்புகள் மற்றும் அதிகாரப் பகிர்வு உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் தொடர்பான முன்னறிவிக்கப்பட்ட அனுமானங்களுக்கு முக்கியமான விசாரணையை அளிக்கிறது. இந்த விமர்சனத் தேர்வின் மூலம், மாணவர்கள் அமைதி, மனித உரிமைகள் மற்றும் நீதி ஆகியவற்றின் முகவர்களாக மாறுவதற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்படுகிறார்கள், ஆனால் உருமாறும் பிரதிபலிப்பு மற்றும் செயலின் திறன் கொண்டவர்களாகவும் மாறுகிறார்கள்; ஆசிரியர்கள் "அதிகாரமளிக்கும் பிராக்சிஸ்" என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். இத்தகைய அதிகாரம் பெற்ற முகவர்களின் வளர்ச்சி ஜனநாயக இலட்சியங்களை நோக்கி செயல்படுவதற்கான முக்கிய அம்சமாகும், இதையொட்டி அமைதிக்கான கல்வி.

புத்தகத்தின் பிரிவு 2 உள் உரையாடலுக்கும் சமூக மாற்றத்திற்கும் இடையிலான தொடர்பை ஆராய்கிறது; மோதல் மாற்றத்திற்கும் அமைதி கலாச்சாரங்களை உருவாக்குவதற்கும் உரையாடல் முறைகள் எவ்வாறு பங்களிக்கும். இல் உரையாடலில் இரக்கம் சால்வே, உத்வேகம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பு என பெர்னிஸ் லெர்னர் உரையாடலின் மூன்று அர்த்தங்களை ஆராய்கிறார். உரையாடல் சால்வே, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ வார்த்தைகளின் சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் வெளிப்புற ஒடுக்குமுறைக்கு அப்பால் செல்லலாம். உரையாடல் உத்வேகமாக, வார்த்தைகள் மற்றவர்களின் மனதை எவ்வாறு தெரிவிக்கின்றன, முன்னோக்கி செல்லும் வழியைக் காட்டுகின்றன. கண்டுபிடிப்பு என உரையாடல், மற்றவர்களுக்கு நம்மைத் திறக்கும் வளர்ச்சி அறிவூட்டும் சக்தியைக் குறிக்கிறது. இல் தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சிறந்ததை வெளிப்படுத்துதல்: டெய்சாகு இக்கேடாவின் அமைதிக் கட்டமைப்பில் உரையாடலின் பங்கு, உரையாடல் மற்றும் அமைதி கட்டமைப்பிற்கான டெய்சாகு இக்கேடாவின் விரிவான அணுகுமுறையை ஆலிவர் அர்பேன் விளக்குகிறார். அவர் ஒரு கேள்வியை ஆராய்கிறார்: "ஒரு நபர் வாய்மொழி பரிமாற்றங்கள் மூலம் இன்னொருவருடன் இணைக்கும்போது உண்மையில் என்ன நடக்கிறது, மேலும் இந்த அற்பமான நிகழ்வின் தாக்கம் மனிதகுலத்திற்கும் உலகிற்கும் என்ன பாதிப்பு (பக். 105)?" உரையாடலுக்கும் அமைதி கட்டமைப்பிற்கும் இடையிலான உறவோடு இணைக்கும் இக்கேடாவின் தத்துவத்தின் நான்கு முக்கிய அம்சங்களை அவர் ஆராய்கிறார்: குறிக்கோள், தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் சிறந்ததை வெளிப்படுத்துவது; உள் மாற்றம் மற்றும் அமைதி கட்டமைப்பிற்கு இடையிலான தொடர்ச்சியாக உரையாடல்; மற்றும் கலைகள் மூலம் தகவல்தொடர்பு படைப்பாற்றல் மற்றும் தடுப்பு அமைதி கட்டமைப்பாக உரையாடலின் பிரக்ஸிஸ்.

In உண்மையான உரையாடலில் பார்வையாளராக WISE மாதிரி மற்றும் சுய பங்கு, வெளிப்புற மற்றவர்களுடனான மோதலின் மாறும் தன்மையை மாற்றுவதற்கான திறவுகோலாக "உள் மற்றவர்" மற்றும் "பார்வையாளராக சுயமாக" இடையேயான உள் அத்தியாவசிய உரையாடலை மாற்றுவதை மீனாட்சி சாப்ரா ஆராய்கிறார். ஆழ்ந்த எதிர்க்கும் நம்பிக்கைகளின் சந்திப்புகள் தொடர்பான உரையாடல்களில் உள் மற்றும் வெளி, மற்றும் "சுய மேடையில்" மற்றும் "பார்வையாளராக சுய" ஆகிய இருவருக்கிடையேயான இடைவெளி அடங்கும். உட்புற மற்றொன்று வெளிப்புற மற்றவற்றின் உள்ளார்ந்த மற்றும் மறுசீரமைக்கப்பட்ட கருத்து மற்றும் அது தொடர்பான ஒருவரின் உள் நம்பிக்கைகள். உள் மற்றது பயம், பதட்டம் மற்றும் வெளிப்புறத்திற்கு எதிர்ப்பின் ஒரு ஆதாரமாகும், இது மேடை அனுபவங்களில் சுயமாகவும், அது குரலாகவும் இருக்கிறது. பார்வையாளராக சுயமானது நியாயமான பாரபட்சமற்ற பார்வையாளர் மற்றும் சாத்தியமான மாற்றத்தின் ஆதாரமாகும். இது பார்வையாளருடன் சுயத்தை செயல்படுத்துவதும் வழிகாட்டுவதும் ஆகும், இது வெளிப்புற மற்றவர்களுடன் உருமாறும் உரையாடலைத் திறப்பதற்கான திறவுகோலாகும்.  மதிப்புகள், அதிருப்தி மற்றும் பகிரப்பட்ட பொருளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றில், கோன்சலோ ஒபெல்லிரோ உரையாடலின் சவால்களை மதிப்புப் பிரிவு மற்றும் துருவமுனைப்பு சூழலில் ஆராய்கிறார். பகிரப்பட்ட அர்த்தங்களை உருவாக்குவதற்கும் மதிப்புகளை புனரமைப்பதற்கும் உரையாடலை ஒரு சந்திப்பு, பகிரப்பட்ட இடம் என நாம் கருத்தரிக்க வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்துகிறார். கல்வி கருத்தரங்கின் பின்னணியில் பொலிஸ் மற்றும் குற்றவியல் நீதி சீர்திருத்த செயற்பாட்டாளர்களின் சந்திப்பிற்குள் இந்த உரையாடல் சந்திப்பு விளக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவு 3 மோதல் தீர்வு, மாற்றம் மற்றும் அமைதி கட்டமைத்தல் ஆகிய துறைகளில் உரையாடலின் கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறையின் பங்கை ஆராய்கிறது. இல் கண்ணியம் உரையாடல்கள்: மோதலில் உறவுகளை குணப்படுத்துவதற்கும் மறுசீரமைப்பதற்கும் ஒரு கல்வி அணுகுமுறை, டோனா ஹிக்ஸ் அடையாளம் காட்டுகிறார் “க ity ரவ மீறல்களுக்கு மனித பதில்சர்வதேச மோதல் தீர்மானம் மற்றும் சமாதானத்தை உருவாக்குவதற்கான முக்கிய காரணியாக. "மோதல் கண்ணிய மீறல்களால் நிறைந்திருக்கிறது" என்று அவர் முன்மொழிகிறார்; ஒருவரின் சுய மதிப்பு உணர்வை மீறுவது மற்றும் அத்தகைய "கண்ணியமான காயங்களை" குணப்படுத்துவது மோதல் மாற்றத்திற்கான திறவுகோலாகக் கருதப்படுகிறது. இதையொட்டி, கண்ணியத்தின் கலாச்சாரங்களை நிறுவுவது அமைதியின் அஸ்திவாரங்கள் என்று அவர் வாதிடுகிறார். க ity ரவ மீறல்களை மோதலின் மூலமாக ஆராய்வதும், அவற்றின் குணப்படுத்துதலும் பாதுகாப்பும் உரையாடலின் மூலம் பகிரப்பட்ட கற்றல் என சிறந்த முறையில் தொடரப்படுகின்றன என்று ஹிக்ஸ் கூறுகிறார்.

In உரையாடலை மாற்றுதல்: நான்கு லென்ஸ்கள் மூலம் வளர்ந்து வரும் சிறந்த உரையாடல் நடைமுறைகள், மார்க் ஃபார் உரையாடலின் நான்கு தத்துவ மாதிரிகள் சுருக்கமாகவும் ஆராய்கிறார்: நிலையான உரையாடல், மத உரையாடல், ப conversation த்த உரையாடல் மற்றும் உரையாடலின் நல்லிணக்க மாதிரி. இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில், நல்ல உரையாடலின் ஒரு மாதிரி அறிவார்ந்த கடுமையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், உறவுகளின் வளர்ச்சிக்கு ஆஃப்லைன் வாய்ப்புகளை அனுமதிக்க வேண்டும், வலுவான தத்துவ அடிப்படையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் (அந்த அடிப்படை எதுவாக இருந்தாலும்), நம்பிக்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் முடிக்கிறார். 

In உரையாடல் மற்றும் பரஸ்பர அங்கீகாரம்: இடைக்கால சந்திப்புகளின் பயிற்சி,  ஆண்ட்ரியா பார்டோலி மற்றும் சார்லஸ் கார்ட்னர் ஆகியோர் பரஸ்பர அங்கீகாரத்தை பராமரிக்கிறார்கள், அதாவது பரஸ்பர ஏற்றுக்கொள்ளல் முன்னிலையில் உரையாடலுக்கான கட்சிகளின், உரையாடலுக்கு தேவையான நிபந்தனை. எவ்வாறாயினும், உரையாடல் ஏற்றுக்கொள்வதை ஒரு முழுமையான மனிதனாக மாற்றுவதற்கான ஒரு வளர்ச்சி செயல்முறையாக மாற்றுகிறது. இல் அமைதி உருவாக்கும் உரையாடலின் முறைகள் சூசன் எச். ஆலன் சமாதானத்தை உருவாக்கும் உரையாடலின் பல பரிமாண மாதிரியை முன்வைக்கிறார். சமாதானத்தை உருவாக்கும் உரையாடலின் முக்கிய பண்புகளை வெளிக்கொணர்வதற்காக அவர் பல மாதிரிகளை ஆய்வு செய்கிறார்:

  • உரையாடல்கள் கற்றல் வாய்ப்புகள்.
  • உரையாடல்கள் தார்மீக கற்பனையில் ஈடுபடுகின்றன.
  • உரையாடல்கள் பக்கச்சார்பற்ற வெளிப்புற வசதிகளை ஈடுபடுத்துகின்றன.
  • உரையாடல் பங்கேற்பாளர்களை கண்ணியத்தைக் கொண்ட தயாரிப்பாளர்களாக மதிக்கிறது.
  • புரிந்துகொள்ளுதல், பகுப்பாய்வு மற்றும் திட்டமிடல் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் உரையாடல்கள் கவனம் செலுத்தும்.

இந்த கூறுகள் சமாதானத்தை உருவாக்கும் உரையாடலை ஒரு கற்றல் செயல்முறையாக வகைப்படுத்துகின்றன. இறுதியாக, இல் உரையாடல் மற்றும் மக்கள்தொகை சிக்கலானது,  சீசர் எல். மெக்டொவல் சமூக பன்மைத்துவத்தின் ஒரு நுண்ணறிவான கருத்தை "மக்கள்தொகை சிக்கலானது" என்று முன்வைக்கிறார், இது பெரும்பாலும் துருவப்படுத்தல், பிரித்தல் மற்றும் மோதலின் சமூக நிலைமைகளை உருவாக்குகிறது. ஜனநாயகம் மற்றும் நீதிக்குத் தேவையான ஒரு பொது உள்கட்டமைப்பை மக்கள்தொகை சிக்கலான நிலைமைகளின் கீழ் பரஸ்பரம் வடிவமைத்து அங்கீகரிக்க முடியுமா என்று அவர் கேட்கிறார். அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, பொது, குடிமை உள்கட்டமைப்பை நிறுவுவதற்கு இன்றியமையாததாக கருதும் இரண்டு வகையான பொது உரையாடல்களின் வடிவமைப்பை அவர் கோடிட்டுக் காட்டுகிறார்: வடிவமைக்கப்பட்ட பொது உரையாடல்கள் மற்றும் சுற்றுப்புற உரையாடல்கள். பொது உரையாடலின் இந்த வடிவங்களுக்குள், மக்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு மக்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்று மெக்டொவல் வாதிடுகிறார் குரல்.

இந்த தொகுதியில் வழங்கப்பட்ட நுண்ணறிவு பிரதிபலிப்புகள், உரையாடல் மறுமலர்ச்சியில் 'அர்த்தமுள்ளவை' என்ற கேள்வியைப் பற்றிய பல பொதுவான கூறுகளை பரிந்துரைக்கின்றன, ஏனெனில் இது மேலே விவாதிக்கப்பட்ட மூன்று களங்களில் அமைதி கட்டமைப்போடு தொடர்புடையது. இந்த புத்தகத்தில் வழங்கப்பட்ட பல முன்னோக்குகளின் அடிப்படையிலான அனுமானங்களில் உள்ளார்ந்த கூடுதல் உரையாடல் களத்தை இந்த விமர்சகர் பிரதிபலிக்க விரும்புகிறார், உரையாடலின் மூலம் அமைதி கட்டமைப்பின் அர்த்தமுள்ள பயன்பாட்டிற்கு அடித்தளமாகக் காணக்கூடிய ஒரு களம்: தார்மீக மற்றும் அரசியல் உரையாடல் திருப்பம் தத்துவம்.

தார்மீக மற்றும் அரசியல் தத்துவத்தில் உரையாடல் திருப்பம்

20 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் மற்றும் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில் அ உரையாடல் திருப்பம் தார்மீக மற்றும் அரசியல் தத்துவத்தில், குறிப்பாக, நீதியின் தத்துவார்த்த பரிசீலனைகள் நிகழ்ந்தன. நெறிமுறை மற்றும் தார்மீக விசாரணை மற்றும் நியாயப்படுத்துதல் பற்றிய நமது தற்போதைய புரிதலின் மையத்தில் உரையாடல் உள்ளது. இந்த களத்தில் உள்ள உரையாடல் பல களங்களுக்கு விவாதத்திற்குரியது, எடுத்துக்காட்டாக கற்பித்தல், தனிப்பட்ட மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் மாற்றம் மற்றும் மேம்பாடு ஆகிய களங்களில் உரையாடல், மற்றும் இந்த புத்தகத்தில் ஆராயப்பட்ட மோதல்கள் மற்றும் அமைதி கட்டமைப்பின் தீர்வு மற்றும் மாற்றம். இந்த களங்களில் உரையாடல் பெரும்பாலும் அடிப்படை நெறிமுறை மற்றும் தார்மீக உரிமைகோரல்களை உள்ளடக்கியது, அத்துடன் கண்ணியம், சம மதிப்பு, மனித உரிமைகள் மற்றும் நீதி போன்ற நெறிமுறை மதிப்புகள் மற்றும் தார்மீக கொள்கைகளில் அடித்தளமாக உள்ளது. நெறிமுறைக் கருத்தாய்வுகள் உரையாடலின் அர்த்தத்திற்கும், தொகுதியில் ஆராயப்பட்ட மூன்று களங்களுக்கும் அதன் பயன்பாட்டின் மையமாக இருப்பதால், தார்மீக மற்றும் அரசியல் தத்துவத்தின் இந்த நெறிமுறை பரிமாணத்தின் பிரதிபலிப்புகள் பொருத்தமானதாகவும் வெளிச்சமாகவும் காணப்படுகின்றன.

இரண்டு ஆதிக்கம் செலுத்தும் நவீன (அறிவொளி) தார்மீக கோட்பாடுகள், யுடிலிடேரியனிசம் மற்றும் கான்ட்டின் டியான்டாலஜிக்கல் கோட்பாடு ஆகியவை ஒரு அகநிலை நோக்குநிலையிலிருந்து தொடர்கின்றன. திரட்டல் பயன்பாட்டின் அதிகபட்சமயமாக்கலின் அடிப்படையில் தார்மீக உரிமையை பயன்பாட்டுவாதம் வரையறுக்கிறது, இதில் பயன்பாடு என்பது ஒரு நபரின் அகநிலை விவகாரங்களாக வரையறுக்கப்படுகிறது, அதாவது விருப்பத்தேர்வு திருப்தி. பயனீட்டாளர் கணக்கீடு இவ்வாறு தனிப்பட்ட அகநிலைநிலைகளின் சமமான கருத்தில் அமைந்துள்ளது. 

வேறுபட்ட கண்ணோட்டத்தில் கான்ட் ஒரு அகநிலை பார்வையில் இருந்து முன்னேறுகிறார். தார்மீக நியாயப்படுத்தும் செயல்பாட்டில் "... நாங்கள் வெறுமனே காரணத்தை கலந்துகொள்கிறோம் ... அதன் சொந்த கொள்கைகளுக்கு." (கான்ட், [1785] 1964, பக். 404). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், தார்மீக நெறிமுறைகளின் நியாயத்தன்மை மற்றும் செல்லுபடியாகும் அளவுகோல்கள் நியாயமான தார்மீக தீர்ப்பின் முன்மாதிரிகளிலிருந்து கட்டமைக்கப்படலாம், அதாவது தனிநபரின் காரணத்திற்குள்ளேயே; உள் அகநிலை பிரதிபலிப்பின் செயல்முறை.

தார்மீக கோட்பாட்டின் வளர்ச்சியில், ஒரு அகநிலையிலிருந்து ஒரு இடைநிலை நோக்குநிலைக்கு ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது, இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உரையாடல் திருப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது, அதாவது உரையாடல் நெறிமுறை மற்றும் தார்மீக நியாயப்படுத்தலின் செயல்முறைகளுக்கு மையமாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தத்துவார்த்த, நடைமுறை மற்றும் கருவி - அனைத்து வகையான மனித காரணங்களின் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், அதன் செல்லுபடியாகும் தன்மை பரஸ்பர புரிந்துணர்வு மற்றும் உடன்படிக்கையில் அடித்தளமாக உள்ளது (ஹேபர்மாஸ், 1984; ஹேபர்மாஸ், 1995; ஹேபர்மாஸ், 1996; ஹேபர்மாஸ், 2011). நியாயப்படுத்துதல் என்பது காரணங்களுக்காக வழங்கப்படுவதைக் குறிக்கும் காரணத்தால் இயல்பானது. இருப்பினும், காரணம் முற்றிலும் அகநிலை மற்றும் உள்நாட்டில் கவனம் செலுத்துவதில்லை, அது மற்றவர்களை நோக்கி வெளிப்புறமாக செலுத்தப்படுகிறது. தார்மீக நியாயப்படுத்தலுக்கும் இது உண்மை. தார்மீக தத்துவஞானி ரெய்னர் ஃபோஸ்ட் கூறுவது போல்: “மற்றவர்களுக்கான மரியாதை என்பது எனக்கான எனது உறவை 'எனக்காகவே சட்டங்களை உருவாக்குவது' என்று கருதுவதில்லை, ஆனால் மற்றவர்களுக்கு ஒரு அசல் கடமைக்கு ஒத்திருக்கிறது… (ஃபோஸ்ட் 2012, பக். 55)… இது 'முகம் 'தார்மீக பொய்களாக இருப்பதற்கான இடம் எனக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது (ஃபோஸ்ட் 2012, பக். 59). " 

தார்மீக தார்மீக ஆக்கபூர்வவாதம், கம்யூனிசவாதம், வால்சரின் விளக்க அணுகுமுறை மற்றும் திறன்களின் கோட்பாடு உள்ளிட்ட தார்மீக மற்றும் அரசியல் தத்துவத்திற்கான பல்வேறு அணுகுமுறைகளில் உரையாடல் திருப்பத்தின் அடிப்படையே மற்றொன்றின் இந்த இடைவெளியின் அழைப்பு. பின்வரும் சுருக்கத்தில், தார்மீக மற்றும் அரசியல் தத்துவத்திற்கான இந்த ஒவ்வொரு அணுகுமுறையிலும் உரையாடல் திருப்பம் முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறது.

டியோண்டாலஜிக்கல் தார்மீக கட்டமைப்பு

தார்மீக ஆக்கபூர்வவாதம் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை நியாயப்படுத்தும் ஒரு செயல்முறையை குறிக்கிறது, இது ஒரு உரையாடல் செயல்முறையின் மூலம் கட்டமைக்கப்பட்டு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது நேர்மை (ராவ்ல்ஸ், 1971; ராவ்ல்ஸ் & ஃப்ரீமேன், 1999). இந்த அணுகுமுறையில் காந்தின் அகநிலை ஆக்கபூர்வமான நடைமுறை இடைவெளியியல் உரையாடல் சொற்களில் புனரமைக்கப்பட்டது. நீதிக் கோட்பாடுகளின் செல்லுபடியாகும், இதனால் அவற்றின் நெறிமுறை சக்தியும் உரையாடல் இடைவெளியின் நியாயப்படுத்தலின் நியாயமான நடைமுறை மூலம் கட்டமைக்கப்படுகின்றன (ஃபோஸ்ட், 2012; ஹேபர்மாஸ், 1996; ராவ்ல்ஸ், 1971). இந்த கண்ணோட்டத்தில், செல்லுபடியாகும் தார்மீக நெறிகள் மற்றும் நெறிமுறை மதிப்புகள் வேண்டுமென்றே, உரையாடல் செயல்பாட்டில் பரிமாறிக்கொள்ளக்கூடிய காரணங்களுக்காக தங்கியுள்ளன (ஃபோஸ்ட், 2012, 2017; ஹேபர்மாஸ், 1996; ராவ்ல்ஸ், 1997; ராவ்ல்ஸ் & கெல்லி, 2001; ஸ்கேன்லான், 2000). ஜான் ராவ்ல்ஸ் குறிப்பிடுவது போல்: “உடன்படிக்கை எட்டப்பட்ட சூழ்நிலைகளின் நேர்மை ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட நீதிக் கொள்கைகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது… எது நியாயமானது, [வேண்டுமென்றே] நடைமுறையின் முடிவுகளால் வரையறுக்கப்படுகிறது (ராவ்ல்ஸ் & ஃப்ரீமேன், 1999, ப. 310-311). ” 

கம்யூனிசவாதம்

பல சமகால கம்யூனிச அரசியல் கோட்பாட்டாளர்கள் நெறிமுறை நியாயப்படுத்தலும் அரசியல் நியாயத்தன்மையும் முடியும் என்று கருதுகின்றனர் மட்டுமே ஒரு கணிசமான கூட்டு நெறிமுறை அடையாளத்தில் அடித்தளமாக இருக்க வேண்டும். தனிப்பட்ட அடையாளமானது கலாச்சாரம் மற்றும் சமூகத்தை சார்ந்தது என்பதை கம்யூனிஸ்டுகள் கருதுகின்றனர். பல்வேறு வகையான சமூகங்களின் கலாச்சார ரீதியாக அடர்த்தியான மரபுகளில் உள்ளார்ந்த நல்ல வாழ்க்கையின் விரிவான கருத்தாக்கங்களின் சிறப்பியல்புகளின் பின்னணியில் உருவான அடையாளத்தைப் பற்றிய உரையாடல் புரிதலை அவை வலியுறுத்துகின்றன (சாண்டல், 1984; டெய்லர், 1994). தார்மீக உரிமைகள் உரையாடல் ரீதியாக வெளிவருகின்றன, இதனால் இனவாத வாழ்க்கையை உருவாக்கும் மனித உறவுகளின் வலையில் அவை அடித்தளமாக உள்ளன (சாண்டல், 1984; சாண்டல், 2009).   அரசியல் விதிமுறைகளை சரியான முறையில் நியாயப்படுத்துவது வகுப்புவாத உரையாடல் உறவுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட கூட்டாக பகிரப்பட்ட மதிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று பராமரிக்கப்படுகிறது (மேகிண்டயர், 2007).

மைக்கேல் வால்சரின் விளக்க அணுகுமுறை

கம்யூனிசவாதத்திற்குள் செயல்படும் மைக்கேல் வால்சர், ஒழுக்கநெறி யதார்த்தத்தின் துணிவில் (எ.கா., மத நெறிமுறைகள், இயற்கை சட்ட நெறிமுறைகள்) கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை, அல்லது அது கட்டமைக்கப்படவில்லை (தார்மீக ஆக்கபூர்வவாதம்) (ஓரெண்ட், 2000; வால்சர், 1983, 1987; வால்சர் & மில்லர் , 2007). வால்சர் எங்கள் சொந்த சமூகங்கள் மற்றும் கலாச்சாரங்கள் அறநெறியின் இறுதி ஆதாரமாக வாதிடுகிறார்; எனவே, நாம் அறநெறியைக் கண்டுபிடிக்கவோ கண்டுபிடிக்கவோ தேவையில்லை, அதை நாம் விளக்க வேண்டும் உரையாடல் பற்றி மற்றவர்களுடன் பொருள் நெறிமுறை பொருட்கள் மற்றும் மதிப்புகள். ஒரு உரையாடல் விளக்கத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நமது மிகவும் நேசத்துக்குரிய மதிப்புகளின் ஆழமான அர்த்தத்திற்கு நம்பகத்தன்மை என்பது நியாயப்படுத்தலின் நெறிமுறை தரமாகும்.

திறன்களின் கோட்பாடு

அமர்த்தியா செனின் திறன்கள் நீதிக் கோட்பாட்டில், சமூக தேர்வுக் கோட்பாடு, ஒப்பீட்டு மதிப்பீடு, திறந்த பக்கச்சார்பற்ற ஆய்வு மற்றும் பொது பகுத்தறிவு (முறைகள்) ஆகியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படும் சமூகத்தின் உறுப்பினர்களின் திறன்களின் ஒருங்கிணைந்த குறியீட்டை உணர ஊக்குவிப்பதாக வரையறுக்கப்படுகிறது. சென், 2009). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், திறன்களின் ஒருங்கிணைந்த குறியீட்டின் அடிப்படையில் மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் விவகாரங்களின் நிலை ஒப்பீட்டு மாற்றுகளில் மிகவும் நியாயமான / தார்மீக ரீதியானது. ஒப்பீட்டு மதிப்பீட்டின் செயல்முறை பொது பகுத்தறிவு, திறந்த மற்றும் தகவலறிந்த பொது விவாதத்தின் மூலம் தொடர்கிறது, இது மதிப்பீட்டின் செல்லுபடியை சோதிக்கிறது. ஆகவே, செனுக்கான நீதியைப் பின்தொடர்வது, குடிமக்களிடையே வெளிப்படையான, பக்கச்சார்பற்ற உரையாடலின் அடிப்படையில் மட்டுமே அவர்களின் பொது காரணத்திற்காக செயல்பட முடியும்.

இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் குறிப்பிடத்தக்கவற்றை எடுத்துக்காட்டுகின்றன உரையாடல் திருப்பம் தார்மீக மற்றும் அரசியல் தத்துவத்திற்கான பல்வேறு அணுகுமுறைகளில், நெறிமுறை மற்றும் தார்மீக நியாயப்படுத்தலின் மையத்தில் உரையாடலை வைப்பது. தார்மீக கோட்பாட்டினுள் உரையாடல் இந்த தொகுதியில் ஆராயப்பட்ட களங்களுக்கு விவாதத்திற்குரியது, ஏனெனில் இந்த களங்களுக்குள் உரையாடலின் பயன்பாடு பெரும்பாலும் அடிப்படை நெறிமுறை மற்றும் தார்மீக உரிமைகோரல்களை உள்ளடக்கியது. கூடுதலாக, உரையாடல் பெரும்பாலும் அடிப்படை நெறிமுறை மதிப்புகள் மற்றும் கண்ணியம், மனித உரிமைகள் மற்றும் நீதி போன்ற தார்மீகக் கொள்கைகளில் அதன் அடிப்படையைக் காண்கிறது. 

முடிவில், புத்தகத்தில் வழங்கப்பட்ட சமாதானக் கட்டமைப்பில் உரையாடலின் பரிமாணங்களின் பிரதிபலிப்புகள் சேகரிப்பு உரையாடல் மறுமலர்ச்சியைப் பற்றிய நமது புரிதலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை அளிக்கிறது. இந்த தொகுதி இந்த உரையாடல் திருப்பத்தின் வளர்ந்து வரும், குறுக்குவெட்டு கருப்பொருள்கள் பற்றிய நமது புரிதலை விரிவுபடுத்துகிறது மற்றும் சுத்திகரிக்கிறது, அதே போல் அமைதி கல்வியின் அடிப்படை களங்களில் இது பயன்பாடு மற்றும் நடைமுறை, டைசாகு இக்கேடாவின் முக்கியமான அடித்தளப் பணிகள் உட்பட. இந்த வெட்டும் கருப்பொருள்கள் பின்வருமாறு: மாறுபட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் பரிந்துரைகளுக்கு திறந்த தன்மை; மோதலை நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு வழி; பரஸ்பர அங்கீகாரம் மற்றும் புரிதல்; உரையாடல் திறன்களை வளர்ப்பதற்கான உள் தயாரிப்பு; மற்றவர்களின் க ity ரவத்திற்கு மரியாதை. இந்த பிரதிபலிப்புகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் பல்வேறு வழிகளிலும் சூழல்களிலும் வெளிப்பட்டாலும், இந்த வளர்ந்து வரும் ஒற்றையாட்சி கருப்பொருள்களைக் கண்டுபிடித்து தெளிவுபடுத்துவது பயிற்சியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்களைத் தூண்டுவது உறுதி; அமைதி மற்றும் நீதி கல்வியாளர்கள் உட்பட எந்தவொரு மாணவர் மற்றும் / அல்லது உரையாடலைப் பயிற்றுவிப்பவர், இந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பில் பல்வேறு வகையான அறிஞர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்களிடமிருந்து முக்கியமான மதிப்பைக் காண்பார். இந்த தொகுதி கல்வி, தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் அமைதி கட்டமைப்பில் உரையாடலின் கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறை பற்றிய ஆழமான மற்றும் கடுமையான நுண்ணறிவை வழங்குகிறது, நுண்ணறிவு இன்று இன்னும் பெரிய நெறிமுறை மற்றும் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகத் தெரிகிறது. 

குறிப்புகள்

ஃபோஸ்ட், ஆர். (2012). நியாயப்படுத்தலுக்கான உரிமை (ஜே. ஃப்ளின், டிரான்ஸ்.). நியூயார்க்: கொலம்பியா யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

ஃபோஸ்ட், ஆர். (2017). இயல்புநிலை மற்றும் சக்தி: நியாயப்படுத்தலின் சமூக ஆணைகளை பகுப்பாய்வு செய்தல் (சி. க்ரோனின், டிரான்ஸ்.). நியூயார்க்: ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

ஹேபர்மாஸ், ஜே. (1984). தகவல்தொடர்பு செயலின் கோட்பாடு. பாஸ்டன்: பெக்கான் பிரஸ்.

ஹேபர்மாஸ், ஜே. (1995). பொது பயன்பாட்டின் மூலம் நல்லிணக்கம்: ஜான் ராவ்லின் அரசியல் தாராளமயம் பற்றிய குறிப்புகள். ஜர்னல் ஆஃப் தத்துவவியல், XCII (3 மார்ச்), 109-131.

ஹேபர்மாஸ், ஜே. (1996). உண்மைகள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு இடையில்: சட்டம் மற்றும் ஜனநாயகத்தின் ஒரு சொற்பொழிவு கோட்பாட்டிற்கான பங்களிப்புகள்கேம்பிரிட்ஜ், மாஸ் .: எம்ஐடி பிரஸ்.

ஹேபர்மாஸ், ஜே. (2011). 'உண்மை' மற்றும் 'உண்மை' அல்லது உலகக் காட்சிகளின் ஒழுக்கம். ஜே.ஜி.பின்லேசன் & எஃப். ஃப்ரீன்ஹேகனில் (எட்.), ஹேபர்மாஸ் மற்றும் ராவ்ல்ஸ்: அரசியல் தகராறு (பக். 92-113). நியூயார்க்: ரூட்லெட்ஜ்.

கான்ட், ஐ. ([1785] 1964). அறநெறிகளின் மெட்டாபிசிக் அடிப்படை வேலை. நியூயார்க்: ஹார்பர் டார்ச் புக்ஸ்.

மேகிண்டயர், ஏ. (2007). நல்லொழுக்கத்திற்குப் பிறகு: ஒழுக்கக் கோட்பாட்டில் ஒரு ஆய்வு. சவுத் பெண்ட்: நோட்ரே டேம் பிரஸ் பல்கலைக்கழகம்.

ஓரெண்ட், பி. (2000). போர் மற்றும் நீதி குறித்த மைக்கேல் வால்சர். மாண்ட்ரீல்; இத்தாக்கா, NY: மெக்கில்-குயின்ஸ் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

ராவ்ல்ஸ், ஜே. (1971). நீதிக் கோட்பாடு. கேம்பிரிட்ஜ்: ஹார்வர்ட் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்ஸின் பெல்காப் பிரஸ்.

ராவ்ல்ஸ், ஜே. (1993). அரசியல் தாராளமயம். நியூயார்க்: கொலம்பியா யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

ராவ்ல்ஸ், ஜே. (1997). பொது காரணத்தின் மறுபரிசீலனை மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டது. சிகாகோ பல்கலைக்கழக சட்ட விமர்சனம், 64(3), 765-XX.

ராவ்ல்ஸ், ஜே., & ஃப்ரீமேன், எஸ். (எட்.). (1999). ஜான் ராவ்ல்ஸ்: சேகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள். கேம்பிரிட்ஜ்: ஹார்வர்ட் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

ராவ்ல்ஸ், ஜே., & ஹெர்மன், பி. (2000). தார்மீக தத்துவத்தின் வரலாறு குறித்த விரிவுரைகள். கேம்பிரிட்ஜ், மாஸ் .: ஹார்வர்ட் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

ராவ்ல்ஸ், ஜே., & கெல்லி, ஈ. (2001). நீதி நியாயமாக: ஒரு மறுசீரமைப்பு. கேம்பிரிட்ஜ், மாஸ் .: ஹார்வர்ட் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

சாண்டல், எம்.ஜே (1984). தாராளமயம் மற்றும் அதன் விமர்சகர்கள் நியூயார்க்: நியூ யார்க் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

சாண்டல், எம்.ஜே (2009). நீதி: செய்ய சரியான விஷயம் என்ன? நியூயார்க்: ஃபாரர், ஸ்ட்ராஸ் மற்றும் கிராக்ஸ்.

ஸ்கேன்லான், டி.எம் (2000). நாம் ஒருவருக்கொருவர் கடன்பட்டிருக்கிறோம். கேம்பிரிட்ஜ், எம்.ஏ: பெல்காப் பிரஸ்.

சென், ஏ. (2009). நீதிக்கான யோசனை. கேம்பிரிட்ஜ், மாசசூசெட்ஸ்: தி பெல்காப் பிரஸ் ஆஃப் ஹார்வர்ட் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

ஸ்டேர்ன்ஸ், பி.என் (எட்.) (2018). உரையாடலின் மூலம் அமைதி கட்டமைத்தல்: கல்வி, மனித மாற்றம் மற்றும் மோதல் தீர்மானம் ஃபேர்ஃபாக்ஸ், விஏ: ஜார்ஜ் மேசன் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ் மற்றும் அமைதி, கற்றல் மற்றும் உரையாடலுக்கான ஐகெடா மையம்.

டெய்லர், சி. (1994). பன்முககலாச்சாரவாதம். பிரின்ஸ்டன்: பிரின்ஸ்டன் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

வால்சர், எம். (1983). நீதிக் கோளங்கள்: பன்மைத்துவம் மற்றும் சமத்துவத்தின் பாதுகாப்பு. நியூயார்க்: அடிப்படை புத்தகங்கள்.

வால்சர், எம். (1987). விளக்கம் மற்றும் சமூக விமர்சனம். கேம்பிரிட்ஜ்: ஹார்வர்ட் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

வால்சர், எம்., & மில்லர், ஈ. பி. டி. (2007). அரசியல் சிந்தனை: அரசியல் கோட்பாட்டில் கட்டுரைகள். நியூ ஹேவன்: யேல் யுனிவர்சிட்டி பிரஸ்.

 

பிரச்சாரத்தில் சேர்ந்து #SpreadPeaceEd எங்களுக்கு உதவுங்கள்!
தயவுசெய்து எனக்கு மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவும்:

ஒரு கருத்துரையை

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிட தேவையான புலங்கள் குறிக்க *

டாப் உருட்டு