Uppsala universitet (Sverige) söker universitetslektor i freds- och konfliktforskning

Ansökningstiden: Februari 13, 2022

Klicka här för mer information och för att ansöka

Uppsala universitet är ett omfattande forskningsintensivt universitet med stark internationell ställning. Vårt yttersta mål är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra en långsiktig skillnad i samhället. Våra viktigaste tillgångar är alla individer vars nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av Sveriges mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har över 54,000 7,500 studenter, mer än 8 XNUMX anställda och en omsättning på cirka XNUMX miljarder kronor.

Institutionen är en av världens ledande forskningsmiljöer inom freds- och konfliktforskning med närmare fyrtio fakulteter och forskare som arbetar i framkant med ämnen relaterade till politiskt våld och fred. Institutionen, som firade 50-årsjubileum förra året, är en dynamisk och internationell akademisk miljö med cirka 90 anställda och undervisar på kandidat-, master- och doktorandnivå med studenter från hela världen.

Området fred och konfliktforskning är den multidisciplinära studien av orsaker, dynamik och lösning av våldsamma konflikter och fred. Utbildning och forskning vid institutionen är problemdriven och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster och därigenom integrera teori, metoder och empirisk forskning. Mer information om avdelningen finns här.

Uppgifter Tjänsten innebär undervisning, bedömning, forskning och administration. I undervisningen ingår ansvar för kurser, kursadministration och handledning av studenter. I tjänsten ingår också att aktivt söka externa forskningsfinansiering och hålla sig à jour med utvecklingen inom det egna ämnesområdet och utvecklingen i det breda samhället som är relevant för din lärarroll vid universitetet.

Erforderliga kvalifikationer För att kvalificera sig för anställning som universitetslektor krävs att du är disputerad eller har motsvarande forskningskompetens, har visat pedagogisk kompetens, kunna samarbeta med andra och i övrigt uppfylla de lämplighetskrav som krävs för att utföra dina arbetsuppgifter väl.

Din pedagogiska kompetens, forskningskompetens och yrkesskicklighet ska vara relevant för ämnet och de arbetsuppgifter som tjänsten innebär.

För närvarande hålls all undervisning och de flesta seminarier och möten på engelska. För att uppfylla behörighetskraven är dokumenterad förmåga att skriva och undervisa på engelska ett krav. Eftersom Uppsala universitet är en statlig myndighet med svenska som huvudspråk är administrativa möten och handlingar ofta på svenska och kan inte alltid översättas. Det är därför önskvärt att en anställd lär sig svenska så snart som möjligt för att fullt ut kunna bidra till den kollegiala verksamheten vid Uppsala universitet.

Bedömningskriterier Vid urval bland kvalificerade sökande kommer forsknings- och undervisningskompetens lika stor vikt.

Sökande ska ha visat forskningsexpertis genom oberoende forskningsinsatser av hög kvalitet. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella forskarsamfundet kommer att bedömas utifrån bland annat kvaliteten och omfattningen av vetenskapliga publikationer. Publikationer i högt uppskattade akademiska tidskrifter och med stora akademiska pressar är meriterande. Ämnets art och specifika omständigheter kommer att beaktas vid bedömningen av den erforderliga internationella meritlistan.

Vid bedömningen av forskningskompetens kommer forskningskvaliteten att vara den viktigaste faktorn. Forskningens omfattning, det vill säga i första hand dess djup och bredd, kommer också att beaktas. Vidare ska hänsyn tas till förmågan att planera, initiera, leda och utveckla forskning och forskarutbildning, förmågan att erhålla forskningsfinansiering i konkurrens samt förmågan att samarbeta och engagera sig i samhället i stort genom forskning.

Lärarexpertis kommer att utvärderas lika noggrant som forskningsexpertis. Lärarkompetensen ska vara väl dokumenterad för att göra det möjligt att bedöma kvalitet. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer kvaliteten på undervisningen att vara den viktigaste faktorn. Även omfattningen av undervisningserfarenhet, både vad gäller bredd och djup, kommer att beaktas, förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning samt förmåga att basera undervisning på forskning. Lärarexpertis bör också inkludera förmågan att samarbeta och engagera sig i samhället i stort genom utbildning.

Bedömningskriterier: annan expertis Administrativ och ledningskompetens är viktig för tjänsten och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ expertis kan visa sig genom förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samt förmågan att specificera och hålla tidtabeller. Kompetensen inom detta område omfattar övergripande verksamhetsplanering, förmågan att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar samt förmågan att arbeta strukturerat utifrån målmedvetenhet och kvalitet.

Ledarkompetens visar sig i förmågan att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar och motivera andra, ge dem de förutsättningar som behövs för att effektivt uppnå gemensamma mål. Expertis kan också visa sig genom förmågan att samordna en grupp, att bidra till att skapa en känsla av engagemang, delaktighet och arbetstillfredsställelse och att hantera konflikter.

Kvalifikationer ska dokumenteras på ett sätt som gör det möjligt att bedöma såväl deras kvalitet som deras omfattning.

När universitetet tillsätter nya lärare kommer det att välja ut de sökande som efter en kvalitativ helhetsbedömning av sin kompetens och kompetens bedöms ha de bästa förutsättningarna att utföra och utveckla berörda arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av institutionen/ likvärdig.

I denna rekrytering kan rekryteringskommittén använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenser. Sökande bör därför tillhandahålla en förteckning över referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet och personliga egenskaper som är relevanta för tjänsten, såsom teamarbetsförmåga, ledarförmåga och arbetssätt.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsanställning på grund av barnomsorg, fackligt ansvar, militärtjänst etc.) som kan anses vara till fördel för den sökande vid bedömning av meriter bör anges i samband med redovisningen av meriter och erfarenheter.

Ansökningsprocess Skicka in din fullständiga ansökan via Uppsala universitets rekryteringssystem, inklusive:

  • Ansökningsbrev med förteckning över bilagor
  • Meritförteckning
  • Presentation av forskarkvalifikationer
  • Förteckning över publikationer
  • Presentation av lärarbehörighet
  • Presentation av övriga kvalifikationer
  • En tydlig redogörelse för omfattningen av din undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
  • Citerade vetenskapliga (högst 10) och (om några) pedagogiska publikationer
  • Lista över referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsförhållande)

Instrucför att upprätta ansökan

Vänligen notera: Din ansökan inklusive bilagor ska lämnas elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Alla publikationer som citeras som är inte tillgänglig i elektroniskt format ska skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk förpackningen med referensnummer UFV-PA 2022-4945

För ytterligare information, se universitetets anställningsordning

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Om positionen
Detta är en tillsvidareanställning på heltid. Lönen kommer att fastställas individuellt. Startdatum enligt överenskommelse. Arbetsplats: Uppsala.

Mer information om tjänsten fås från Professor Ashok Swain (avdelningschef), tel. 018-471 7653, e-post: ashok.swain@pcr.uu.se

Frågor om tillsättningsförfarandet kan ställas till Fakultetshandläggare Terese Kanellopoulos Sundström, tel. 018-471 25 72, mejl samfak@samfak.uu.se

Vi ser fram emot att ha din ansökan senast den 13 februari 2023, UFV-PA 2022-4945

Vänligen skicka inte erbjudanden om rekryterings- eller reklamtjänster.

Skicka in din ansökan genom Uppsala universitets rekryteringssystem.

Gå med i kampanjen och hjälp oss #SpreadPeaceEd!
Vänligen skicka mejl till mig:

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Bläddra till början