Komunikata Përfundimtare e Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Komitetit Ekzekutiv të OBI-së me temë “Zhvillimet e fundit dhe gjendja humanitare në Afganistan”

“[OIC] u kërkon autoriteteve de fakto afgane që të lejojnë gratë dhe vajzat të ushtrojnë të drejtat e tyre dhe të kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë afgane në përputhje me të drejtat dhe përgjegjësitë që u garantohen atyre nga Islami dhe ligji ndërkombëtar për të drejtat e njeriut.” – Pika 10, Komunikatë e Organizatës së Bashkëpunimit Islamik.

Hyrja e Redaktorit

Mbrojtësit e grave studiuese dhe profesioniste afgane, nënshkruesit e letrës drejtuar OKB-së dhe OIC-së nga organizatat fetare dhe humanitare, të gjithë avokatët e të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore, të gjithë ata që e shohin veten si qytetare globale dhe të gjithë të shqetësuar për të ardhmen e Afganistanit, festojnë këtë komunikatë nga Organizata e Bashkëpunimit Islamik. Kjo deklaratë, e cila pohon pa mëdyshje se Islami u garanton grave të drejtën për arsimim dhe pjesëmarrje në çështjet publike, është më e fuqishme dhe më e rëndësishme nga të gjitha deklaratat e tilla që janë bërë si përgjigje ndaj ndalimit të talebanëve për arsimimin dhe punësimin e grave. Ai vjen nga komuniteti global mysliman, që përfaqëson besimtarët në mbarë botën dhe udhëheqësit e kombeve muslimane.

Ne e përgëzojmë OIC-në për këtë akt shembullor të përgjegjësisë islame dhe ndërkombëtare dhe e përgëzojmë organizatën për qartësinë me të cilën artikulon parimet përkatëse islame dhe standardet ndërkombëtare të ligjit për të drejtat e njeriut që vendosin barazinë midis burrave dhe grave si thelbësore për shoqëritë e drejta dhe paqen botërore. Siç parashtrohet nga Karta e OKB-së dhe Preambula e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, parimi i barazisë është themelor për komunitetin botëror dhe ky dokument është një kontribut shumë domethënës në përpjekjet e grave për barazi në mbarë botën.

Rekomandojmë në vëmendjen e lexuesve rekomandimet praktike të ofruara në komunikatë. Një nga premtimet e veçanta është thirrja që Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së të dërgojë delegatë të nivelit të lartë për të dorëzuar komunikatën tek autoritetet de fakto afgane. Një mision i tillë mund të bazohet në delegacionin e nivelit të lartë të janarit, i cili, megjithëse nuk arriti anulimin e ndalimeve, bëri një shënim të veçantë të gatishmërisë për t'u angazhuar. Është e qartë se angazhimi duhet të vazhdojë. Ne gjithashtu i bëjmë thirrje OIC-së që të miratojë dhe të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi gratë në Islam, e rekomanduar së pari në atë raport të lëshuar nga OKB-ja Amina Mohammed; dhe, njëkohësisht, të vazhdojë të forcojë bashkëpunimin me lëvizjet e grave në mbarë botën duke dërguar një delegacion në seancën vjetore të Komisionit të OKB-së për Statusin e Grave në 2023, që do të mbahet njëkohësisht me konferencën. Një prezantim i komunikatës në QPS mund të forcojë efektet e saj.

Nga ana jonë, ne avokatët dhe edukatorët do të vazhdojmë të promovojmë vëmendjen ndaj këtij dokumenti të jashtëzakonshëm dhe të inkurajojmë të gjithë lexuesit/anëtarët e GCPE që të bëjnë të njëjtën gjë, duke e dërguar atë tek ligjvënësit dhe ministritë e jashtme dhe duke e diskutuar atë në klasa dhe në organizatat e shoqërisë civile në mbarë botën. Këto diskutime mund të frymëzojnë liderët e besimeve të tjera që të ndërmarrin veprime në lidhje me rolet dhe përvojat e grave midis besimtarëve të tyre, në mënyrë që të sigurojnë konsistencë me parimet fetare, drejtësinë gjinore dhe barazinë. Gratë e të gjitha besimeve kanë kërkuar prej kohësh një gjë të tillë. (BAR, 1)

[Shikoni më shumë mbulim mbi Afganistanin këtu.]

Komunikata Përfundimtare e Mbledhjes së Jashtëzakonshme të Komitetit Ekzekutiv të OBI-së me temë “Zhvillimet e fundit dhe gjendja humanitare në Afganistan”

(Raportuar nga: Ueb Relief. 11 Janar 2023)

Me ftesë të përbashkët të Mbretërisë së Arabisë Saudite, Kryetari i Samitit aktual Islamik dhe Komitetit Ekzekutiv dhe Republikës së Turqisë, dhe me ftesë të Republikës së Gambisë, u mblodh Komiteti Ekzekutiv i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik (OIC). një takim i jashtëzakonshëm më 18 Jumada Al-Akhir 1444 AH, që korrespondon me 11 janar 2023, në selinë e Sekretariatit të Përgjithshëm të OIC në Jeddah për të shqyrtuar situatën në Afganistan pas vendimeve të marra nga autoritetet de facto afgane për mbylljen e shkollave dhe universiteteve për vajzat dhe gratë për një periudhë të pacaktuar dhe pezullimin e grave nga puna në të gjitha organizatat joqeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare (OJQ) në kundërshtim me qëllimet e ligjit islam dhe metodologjinë e të Dërguarit të Allahut, Profetit Muhamed – Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin. qoftë mbi Të. Komiteti Ekzekutiv i Organizatës së Bashkëpunimit Islamik;

Të udhëhequr nga parimet dhe objektivat e parashikuara në Kartën e OIC-së dhe rezolutat përkatëse të Konferencës së Samitit Islamik dhe Këshillit të Ministrave të Jashtëm, dhe Komunikata Përfundimtare e Mbledhjes së Jashtëzakonshme të hapur të Komitetit Ekzekutiv të OIC-së në nivel të Përfaqësuesve të Përhershëm të mbajtur në Jeddah më 22 gusht 2021 në lidhje me situatën në Afganistan dhe rezolutën e Sesionit të Jashtëzakonshëm të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të OIC mbi “Situatën Humanitare në Afganistan” mbajtur në Islamabad, Republika Islamike e Pakistanit, më 19 dhjetor 2021, dhe Deklarata e Mekës Al-Mukarramah e lëshuar më 11 korrik 2018 nga Konferenca Ndërkombëtare e Ulemave (Dijetarëve) Muslimanë mbi paqen dhe stabilitetin në Afganistan;

Duke pranuar vlerat e vendosura islame që përbëjnë frymën e komunitetit mysliman;

Duke pranuar gjithashtu se zhvillimi, paqja, siguria, stabiliteti dhe të drejtat e njeriut janë çështje të ndërvarura dhe reciprokisht përforcuese;

Duke riafirmuar përkushtimin e fortë të Shteteve Anëtare të OIC ndaj sovranitetit, pavarësisë dhe unitetit kombëtar të Afganistanit; dhe respektimin e zakoneve dhe traditave të larta islame;

Duke vënë në dukje përkeqësimin e kushteve humanitare, sociale, ekonomike dhe të të drejtave të njeriut në Afganistan;

Duke theksuar rëndësinë e investimit në zhvillimin njerëzor në përpjekje për të arritur paqen dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Afganistan;

Duke theksuar rolin e rëndësishëm të grave në zhvillimin social dhe ekonomik dhe ndërtimin e paqes dhe sigurisë në Afganistan;

Duke kujtuar se e drejta e grave dhe vajzave për të pasur akses në të gjitha nivelet e arsimit, duke përfshirë nivelin universitar, është një e drejtë themelore në përputhje me mësimet e sheriatit fisnik islam;

Duke kujtuar konventat ndërkombëtare për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave, të drejtat e fëmijëve, të drejtat civile dhe politike, Kartën e OIC-së, Programin Dhjetëvjeçar të Veprimit 2025 (TYPOA) dhe Planin e Veprimit të OIC për Avancimin i Grave në Shtetet Anëtare (OPAAW);

Duke kujtuar rezolutën 4/48-POL mbi Iniciativat Rajonale në Mbështetjen e Afganistanit të miratuar nga Këshilli i Ministrave të Jashtëm të OIC-së, e cila “njoh rëndësinë e një përfshirjeje më të madhe, duke përfshirë forcimin e pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në të gjitha aspektet e shoqërisë afgane”;

Duke rikujtuar pritshmëritë e shteteve anëtare të OIC-së dhe komunitetit ndërkombëtar nga autoritetet de facto afgane për të respektuar të drejtat e njeriut, duke përfshirë të drejtat e grave dhe fëmijëve;

Të shqetësuar për përkeqësimin e situatës humanitare dhe të të drejtave të njeriut në Afganistan;

Thekson nevojën për të drejtuar të gjitha përpjekjet drejt arritjes së zhvillimit të Afganistanit dhe mirëqenies së popullit të tij;

 1. Ripohon solidaritetin me popullin e Afganistanit dhe angazhimin për t'i ndihmuar ata të vendosin paqen, sigurinë, stabilitetin dhe zhvillimin;
 2. mirëpret përpjekjet e Sekretariatit të Përgjithshëm të OIC-së, të Dërguarit Special të Sekretarit të Përgjithshëm të OIC-së në Afganistan dhe Akademisë Ndërkombëtare të Fikhut Islamik (IIFA) në angazhimin me autoritetet de facto afgane për çështje me rëndësi jetike, në përputhje me parimet fisnike islame dhe vlerat dhe rezolutat përkatëse të OIC;
 3. Ripohon përkushtimin e OIC-së për Afganistanin, siç përcaktohet në rezolutat e saj të fundit të miratuara nga Sesioni i Jashtëzakonshëm i Këshillit të Ministrave të Jashtëm (CFM) të mbajtur më 19 dhjetor 2021 në Islamabad, Republika Islamike e Pakistanit, dhe sesioni i 48-të i CFM-së i mbajtur më 23 mars 2022 në Islamabad, Republika Islamike e Pakistanit;
 4. vlerëson vizitën në Afganistan në qershor 2022 nga delegacioni i dijetarëve dhe juristëve të shquar fetarë të udhëhequr nga Akademia Ndërkombëtare e Fikhut Islamik (IIFA) dhe takimet që ka zhvilluar me autoritetet de facto afgane; bën thirrje që të organizohet një vizitë e dytë e delegacionit të dijetarëve myslimanë për t'u angazhuar me zyrtarët më të lartë të Afganistanit;
 5. Thekson se arsimimi është një e drejtë themelore e njeriut, të cilën të gjithë individët duhet ta gëzojnë në bazë të mundësive të barabarta dhe në mënyrë jodiskriminuese, dhe të mos privohen prej saj;
 6. Shpreh zhgënjimin e saj për pezullimin e arsimimit të femrave në Afganistan dhe vendimin që urdhëron të gjitha organizatat joqeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare (OJQ) të pezullojnë punonjëset femra deri në një njoftim të dytë;
 7. Kërkon nga autoritetet afgane de fakto që t'u përmbahen parimeve dhe qëllimeve të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe Kartës së OIC-së, dhe t'u përmbahen detyrimeve të saj sipas traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, duke përfshirë detyrimet e tyre sipas marrëveshjeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, veçanërisht në lidhje me të drejtat të grave, fëmijëve, të rinjve, të moshuarve dhe personave me nevoja të veçanta;
 8. U bën thirrje autoriteteve de fakto afgane që të përpiqen drejt rihapjes së shkollave dhe universiteteve për vajzat dhe t'u mundësojnë atyre të regjistrohen në të gjitha nivelet e arsimit dhe të gjitha specializimet e kërkuara nga populli afgan;
 9. Thekson nevojën për të mbrojtur të drejtat themelore, duke përfshirë të drejtën për jetë, siguri, dinjitet dhe të drejtën për arsimim për të gjitha gratë dhe vajzat afgane në përputhje me vlerat islame dhe standardet universale të të drejtave të njeriut;
 10. Kërkon nga autoritetet afgane de fakto që të lejojnë gratë dhe vajzat të ushtrojnë të drejtat e tyre dhe të kontribuojnë në zhvillimin social dhe ekonomik të shoqërisë afgane në përputhje me të drejtat dhe përgjegjësitë që u garantohen atyre nga Islami dhe ligji ndërkombëtar për të drejtat e njeriut;
 11. Kujdes kundër ndërprerjes së shpërndarjes së ndihmës humanitare në terren, si dhe rrjedhës së papenguar të ndihmës humanitare ndërkombëtare, arsimit, shëndetësisë dhe shërbimeve të tjera sociale për popullin e Afganistanit për shkak të mungesës së personelit femër;
 12. Inkurajon organizatat joqeveritare kombëtare dhe ndërkombëtare (OJQ) që të vazhdojnë operacionet humanitare dhe të ndihmës pavarësisht vështirësive praktike në terren;
 13. Thekson nevojën për të pasur mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar për të siguruar që Afganistani të ndihmohet në përpjekjet e tij për të arritur zhvillimin socio-ekonomik pa ndërhyrje në punët e tij të brendshme;
 14. Vendos të koordinohet me autoritetet de fakto afgane me qëllim që të dërgojë një delegacion të OIC-së dhe institucionet përkatëse me synimin për të vlerësuar nevojat për asistencë teknike dhe zhvillimore në veçanti për sektorët dhe aktivitetet që gjenerojnë të ardhura (në shkallë të vogël) në vend;
 15. I bën thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe OIC që të ofrojë asistencë teknike dhe zhvillimore në veçanti për sektorët dhe aktivitetet që gjenerojnë të ardhura (në shkallë të vogël) në vend me synimin për të përmirësuar jetën dhe jetesën e popullit afgan, duke pasur parasysh se kriza ekonomike është një faktor kryesor që çon në situatën tragjike humanitare në Afganistan sot;
 16. bën thirrje për dërgimin e të dërguarit të posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm për Afganistanin për të vizituar vendin për të dhënë mesazhin e OIC-së për mbështetjen e Afganistanit dhe rëndësinë e rishqyrtimit të vendimeve të fundit të marra nga autoritetet de facto afgane për arsimimin e grave dhe vajzave që punojnë;
 17. Përgëzon në këtë drejtim mbështetjen e ofruar nga Qeveria e Mbretërisë së Arabisë Saudite për buxhetin e të Dërguarit Special për Afganistanin, duke i mundësuar atij të kryejë misionin e tij, si dhe donacionin bujar për Fondin e Mirëbesimit Humanitar për Afganistanin nën kujdestarinë i Bankës Islamike për Zhvillim; gjithashtu vlerëson mbështetjen e ofruar nga shtetet e tjera anëtare që kanë dhënë kontribute në Fond;
 18. I bën thirrje Sekretarit të Përgjithshëm të ndjekë dhe vlerësojë situatën në Afganistan dhe të marrë çdo masë të nevojshme në koordinim me anëtarët e Komitetit Ekzekutiv, dhe të paraqesë një raport për këtë në seancën e ardhshme të Këshillit të Ministrave të Jashtëm.
Bashkojuni fushatës dhe na ndihmoni #SpreadPeaceEd!
Ju lutem më dërgoni email:

Bashkohu me diskutimin ...

Scroll to Top