Duke ngarkuar ngjarjet

«Të gjitha ngjarjet

Ngjarje e përsëritur Seria e Ngjarjeve: Dita Botërore e Drejtësisë Sociale

Dita Botërore e Drejtësisë Sociale

shkurt 20

Më 26 Nëntor 2007, Asambleja e Përgjithshme deklaroi se, duke filluar nga seanca e gjashtëdhjetë e tretë e Asamblesë së Përgjithshme, 20 Shkurti do të festohet çdo vit si Dita Botërore e Drejtësisë Sociale.

Sfond

Organizata Ndërkombëtare e Punës miratoi unanimisht Deklaratën e ILO mbi Drejtësinë Sociale për një Globalizim të Drejtë në 10 Qershor 2008. Kjo është deklarata e tretë kryesore e parimeve dhe politikave të miratuara nga Konferenca Ndërkombëtare e Punës që nga Kushtetuta e ILO-s në 1919. Ajo bazohet në Deklaratën e Filadelfias të vitit 1944 dhe Deklaratën mbi Parimet Themelore dhe të Drejtat në Punë të vitit 1998. Deklarata e vitit 2008 shpreh vizionin bashkëkohor të mandatit të ILO-s në epokën e globalizimit.

Kjo Deklaratë historike është një rikonfirmim i fuqishëm i vlerave të ILO-s. Theshtë rezultati i konsultimeve trepalëshe që filluan pas Raportit të Komisionit Botëror mbi Dimensionin Social të Globalizimit. Me miratimin e këtij teksti, përfaqësuesit e qeverive, organizatave të punëdhënësve dhe punëtorëve nga 182 shtete anëtare theksojnë rolin kryesor të Organizatës sonë trepalëshe në ndihmën për të arritur progresin dhe drejtësinë sociale në kontekstin e globalizimit. Së bashku, ata angazhohen të rrisin kapacitetin e ILO-s për të çuar përpara këto qëllime, përmes Agjendës së Punës së Ndershme. Deklarata institucionalizon konceptin e Punës së Ndershme të zhvilluar nga ILO që nga viti 1999, duke e vendosur atë në thelb të politikave të Organizatës për të arritur objektivat e saj kushtetues.

Deklarata vjen në një moment thelbësor politik, duke reflektuar konsensusin e gjerë mbi nevojën për një dimension të fortë shoqëror të globalizimit në arritjen e rezultateve të përmirësuara dhe të drejta për të gjithë. Ai përbën një busull për promovimin e një globalizimi të ndershëm të bazuar në Punën e Shkurtër, si dhe një mjet praktik për të përshpejtuar progresin në zbatimin e Agjendës së Punës së Ndershme në nivelin e vendit. Ajo gjithashtu pasqyron një këndvështrim produktiv duke theksuar rëndësinë e ndërmarrjeve të qëndrueshme në krijimin e mundësive më të mëdha të punësimit dhe të ardhurave për të gjithë.

Asambleja e Përgjithshme pranon që zhvillimi shoqëror dhe drejtësia shoqërore janë të domosdoshme për arritjen dhe ruajtjen e paqes dhe sigurisë brenda dhe midis kombeve dhe se, nga ana tjetër, zhvillimi shoqëror dhe drejtësia sociale nuk mund të arrihen në mungesë të paqes dhe sigurisë ose në mungesë të respektimit të të gjitha të drejtave të njeriut dhe lirive themelore.

Më tej ajo njeh që globalizimi dhe ndërvarësia po hapin mundësi të reja përmes tregtisë, investimeve dhe flukseve të kapitalit dhe përparimeve në teknologji, përfshirë teknologjinë e informacionit, për rritjen e ekonomisë botërore dhe zhvillimin dhe përmirësimin e standardeve të jetesës në të gjithë botën, ndërsa në të njëjtën kohë koha mbetet sfidë serioze, duke përfshirë krizat serioze financiare, pasigurinë, varfërinë, përjashtimin dhe pabarazinë brenda dhe midis shoqërive dhe pengesa të konsiderueshme për integrimin e mëtejshëm dhe pjesëmarrjen e plotë në ekonominë globale për vendet në zhvillim, si dhe disa vende me ekonomi në tranzicion.

Bashkohu me diskutimin ...

Scroll to Top