SPRÁVA Z PRIESKUMU MLÁDEŽE: Vedomosti mládeže a záujem o výchovu k mieru

Vedomosti a záujem mládeže o mierové vzdelávanie

V apríli 2021 Globálna kampaň pre mierovú výchovu (GCPE) uskutočnila prieskum zameraný na mládež s cieľom lepšie pochopiť povedomie a záujem o vzdelávanie v oblasti mieru a sociálnej spravodlivosti medzi stredoškolskou a vysokoškolskou mládežou. Táto správa je výsledkom zistení a analýz globálnej kampane. V konečnom dôsledku GCPE dúfa, že táto správa poskytne pohľad na povedomie mládeže a záujem o mierovú výchovu v snahe zvýšiť angažovanosť mládeže.

Mládežnícky prieskum o vzdelávaní o mieri a sociálnej spravodlivosti uskutočnil tím mládeže Global Campaign for Peace Education Youth Team, ktorý pozostával predovšetkým zo študentov programu Justice and Peace Studies na Georgetown University. Členmi tímu sú: Keaton Nara, Caelan Johnston, Maude Peters, Heather Huang a Gabby Smiley. Na správu a analýzu dohliadali Micaela Segal de la Garza, programová manažérka, a Tony Jenkins, koordinátor globálnej kampane za mierovú výchovu.

Globálna kampaň za mierovú výchovu mládeže tím nadväzuje na respondentov prieskumu s cieľom preskúmať rozvoj siete mládeže na výchovu k mieru.

Kľúčové zistenia a odporúčania sú uvedené nižšie. Pre ďalšie podrobnosti a analýzu si stiahnite kompletnú správu.

Stiahnite si Úplnú správu

Kľúčové poznatky

 • Pokiaľ ide o existujúce projekty a programy mierového vzdelávania, respondenti prejavili najvyšší záujem o prevenciu násilia, ľudské práva, globálny rozvoj, globálne občianstvo a rodové násilie.
 • Respondenti preukázali najmenšiu mieru uvedomelosti v meditačných a regeneračných praktikách.
 • Silný záujem bol o sociálnu spravodlivosť, konkrétne v súvislosti s otázkami rodového násilia, terorizmu a rasového násilia, ktoré boli všetky identifikované ako významné témy naprieč demografickými skupinami.
 • Pre svetovú demografiu v vysokoškolskom veku – zapísanú aj nezaradenú do programov mierových štúdií – bola politická polarizácia najlepšie hodnoteným predmetom záujmu o projekty a programy sociálnej spravodlivosti.
 • Pri meraní záujmu o školenia zamerané na mládež prieskum zistil, že respondenti preukázali v priemere najvyššiu úroveň záujmu o kreatívne odbytiská (tj príležitosti priniesť nové nápady prostredníctvom kreatívneho vyjadrenia)

Odporúčanie

 • Väčšina respondentov, bez ohľadu na vek, miesto alebo zapísanie do programov mierových štúdií, sa dozvedela o mierových vzdelávacích programoch a projektoch mimo školy. Napriek značnému záujmu je v školách zreteľný nedostatok formálneho mierového vzdelávania.
  Odporúčania: Podporovať rozvoj možností mierového vzdelávania na školách, ktoré sa venujú záujmom žiakov; spôsobili študentom zručnosti, aby mohli obhajovať programovanie mierového vzdelávania (o niečo, o čo respondenti prejavili veľký záujem).
 • Mierová výchova je vo svojej podstate riadená komunitou a zdá sa, že je to práve ten komunálny aspekt, o ktorý sa mládež najviac zaujíma.
  Odporúčania: Vytvoriť na školách kluby, ktoré vzdelávajú študentov o výchove k mieru a zároveň vytvárajú priestor na vytváranie komunitných väzieb; priniesť mierovú výchovu do komunitných centier; poskytovať programy výchovy k mieru po vyučovaní.
 • Poskytovanie príležitostí pre mládež, aby sa aktívne podieľali na svojom vzdelávaní, je nanajvýš dôležité.
  Odporúčania: Programovanie a obsah mierovej výchovy by mali byť odvodené a navrhnuté tak, aby spĺňali záujmy študentov v oblasti sociálnej spravodlivosti a nielen záujmy učiteľov/fakult.
 • Platformy sociálnych médií sú neuveriteľne dôležité pre programovanie mládeže a zapojenie komunity. Medzi respondentmi sa ako najpoužívanejšie nástroje ukázali Instagram, Facebook, Twitter a newslettery.
  Odporúčania: Vytvárajte platformy sociálnych médií, ktoré zapájajú mládež; vytvárať príspevky, ktoré oslovujú konkrétne témy v rámci mierového vzdelávania, o ktoré prejavujú záujem; respondenti preukázali v priemere najvyššiu úroveň záujmu o kreatívne možnosti vzdelávania zameraného na mládež a sociálne médiá sú na to vynikajúcim médiom.
 • Mnohí respondenti prejavili záujem o novú sieť zameranú na mládež, hoci zapísanie sa do programu mierových štúdií vo všeobecnosti naznačuje vyššiu úroveň záujmu.
  Odporúčania: Vytvorte novú sieť zameranú na mládež pre tých, ktorí majú záujem zapojiť sa a nadviazať vzájomné kontakty.

Advokácia mierovej výchovy

GCPE má osobitný záujem na tom, aby študenti boli schopní obhajovať svoj vlastný učebný plán a vzdelanie. Začlenenie mládeže do rozhodovania je nanajvýš dôležité, a preto boli respondenti požiadaní o ich záujem o získanie zručností na obhajobu mierovej výchovy vo svojich školách a komunitách. Vo všeobecnosti respondenti preukázali vysokú úroveň záujmu o učenie sa mierových zručností, pričom priemerná odpoveď v skupinách bola 3.6, pričom 5 je najvyššia úroveň záujmu. Tieto trendy sú znázornené v nasledujúcom grafe:

zavrieť
Pripojte sa ku kampani a pomôžte nám #SpreadPeaceEd!
Pošlite mi prosím e-maily:

1 myšlienka na tému „SPRÁVA Z PRIESKUMU MLÁDEŽE: Vedomosti mládeže a záujem o výchovu k mieru“

 1. Svetové vedenie a všetci poprední náboženskí inštruktori, ktorí túžia po jednomyseľnom závere o globálnej bezpečnosti v súčasnej situácii šírenia jadrových zbraní v kontexte morálnej krízy politickej etiky a náboženských konfliktov, stoja pred mnohými zložitými otázkami.

  V súčasnosti sa akademická obec, inštitúcie a riadiace orgány venujú len riešeniu stelesnenia problémov; ignorujúc jeho negatívne aspekty, ktoré každým dňom narastajú ako komplikovanú výzvu pred celým svetom. V rámci dopadov globalizácie a rýchlych technických zmien dnes vidíme, ako korupcia a nerovnosť vyvolávajú ekonomické obavy a podkopávajú sociálnu súdržnosť, ľudské práva a mier, čo bráni dôvere verejnosti ako takej.

  Za týchto okolností je vzdelávanie založené na základných hodnotách udržateľného rozvoja 4.7 najlepším nástrojom na predefinovanie súčasných politických a profesionálnych nástrojov, ktoré potrebujeme na integrovanú akciu na dosiahnutie Agendy 2030. Okrem toho naša myšlienka presadzovať SDG 4.7 hlboko obsahuje základnú ideológiu, ktorá má viesť globálnu komunitu k prijatiu SDG 16.a v jednom poňatí, na podporu mieru a nenásilia a ocenenie prínosu kultúr k trvalo udržateľnému rozvoju. V skutočnosti bez mieru a globálnej jednoty nie je možné, aby svetové vedenie venovalo oddanú pozornosť úspechu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

  V súčasnosti je svedomie našej mladej generácie vo veku od 10 do 29 rokov obzvlášť zraniteľné, využíva sa pri všetkých formách násilia a je najväčšou globálnou výzvou, ktorá si vyžaduje „jednomyseľný záver“ pre zlepšenie našej budúcej generácie a pre zabránenie skutočnému šíreniu JADR. skutočnosť.

  Viac než to, priepasť a rozdiel medzi našimi náboženskými učeniami poskytujú bezpečnú pôdu pre podnikanie s rasizmom a fanatizmom, ktoré zhoršujú základy vojny a terorizmu, pričom ignorujú smrteľný aspekt šírenia jadrových zbraní podľa ich vlastných politických postojov a pozícií. Základy vojny a terorizmu sú teda pre svetové vedenie a všetky popredné náboženské učenia, ktoré doteraz bojujú so znakom mieru a kultúrnej rozmanitosti, neporaziteľné. Potom za týchto okolností svetové peniaze a moc zbraní nemajú dostatočný potenciál na boj proti myšlienkam rasizmu, radikalizácie a terorizmu, ktoré skrývajú svoje hriechy za náboženský narcizmus.

  Toto sú autentické fakty, ktoré nemožno za žiadnu cenu ignorovať. V tomto ohľade svetové spoločenstvo potrebuje inováciu intelektuálnej sily (literatúra), aby nanovo definovalo svedomie našej mladej generácie, ktorá bola očarená bludiskami viery (náboženské učenia), pozemským pôvabom a smrteľnými aspektmi frustrácie, a zároveň rozvíjala svoje profesionálne zručnosti. To je to, čo máme na mysli, je definícia „UN-SDG 4.7“, jediný spôsob, ako pomôcť svetovému spoločenstvu dosiahnuť „UN-SDG16.a“ v skutočnosti.

  V súčasnosti romány a literatúra veľkých autorov z celého sveta, ktoré sa odporúčajú na „neskrátené školské vydanie“, väčšinou navigujú svedomie novej generácie do nepolapiteľného sveta, ktorý sa vymyká ich predstavivosti, aby podporili kultúrnu rozmanitosť, ktorú potrebujeme vybudovať. „spravodlivejší svet“. Niet pochýb o tom, že predstavuje veľké ideológie, ktoré súvisia s minulou a súčasnou situáciou, ale bez správneho riešenia skutočne potrebujeme posunúť kultúrnu rozmanitosť. Slúži ako zábava pre morálny pokrok v rámci limitu a tiež pomáha študentom rozvíjať ich komunikačné schopnosti. Tu, čo navrhujeme, je rozšírenie tejto myšlienky rozvíjaním milostí literatúry pre zábavu aj osvietenie, pretože dnes výdobytky profesionálneho, politického a vedeckého poznania vzkriesia mimo procesu prírody a milosti ľudstva a spirituality zostupujú do nebezpečnej priepasti a vytvárania základne pre rasizmus, radikalizáciu, intoleranciu a iné humanitárne krízy ako prekážky na ceste k vybudovaniu dôvery medzi všetkými kultúrami, normami a mravmi, že potrebujeme napredovať v kultúrnej rozmanitosti, aby sme prispeli k úspechu všetkých trvalo udržateľných rozvojové ciele.

  Náš projekt je špeciálne navrhnutý pre akademické centrá, aby sprostredkoval základ pre osvietenie prostredníctvom zábavy a odhalenia. Predstavuje experiment s anglickou literatúrou s cieľom skrátiť čas pre svojich čitateľov efektívnym vysvetlením a základným skúmaním v niekoľkých slovách. Náš riadiaci princíp spája vedu a vieru pre zjednotenie celého ľudstva nielen za hranice náboženské, hranice a rozdiely; ale aj politické názory na objasnenie vedeckých základov efektívneho života a na ilustráciu toho, ako pozitívne myslenie a cnosti zlepšujú životy jednotlivcov a v konečnom dôsledku aj blaho spoločnosti.

  Naším zámerom nie je len zjednotiť existenciu ľudstva oddeleného náboženskými rozkolmi a súťažami, ale tiež presadzovať všetky definície našej viery v jedinú myšlienku, pojem a koncepciu mimo našich zdedených myšlienkových systémov, aby sme podporili dialóg s vedou, odstraňuje spiritualitu. Je navrhnutý, úprimne, na zjednotenie našej existencie na mierových základoch – nie na súťaž, hádku alebo polemiku.

  Verím, že všetci by ste radi venovali pozornosť prijatiu našej navrhovanej ideológie, pretože skutočne potrebujeme dosiahnuť naše ciele. Ďakujem

Pripojte sa do diskusie ...

Prejdite na začiatok