Centrum mládeže

Globálna kampaň za mierovú výchovu Youth Hub

(Foto: Hlinené banky on Unsplash)

Vitajte v Globálnej kampani za mierové vzdelávanie Youth Hub, ktorú vytvoril tím mládeže GCPE! Táto stránka je venovaná poskytovaniu informácií o mierovom vzdelávaní a zdrojov špeciálne pre mladých tvorcov zmien! Preskúmajte obsah nižšie, aby ste sa mohli zapájať do zmysluplnej práce v oblasti mierového vzdelávania, a čoskoro sa sem vráťte, či v budúcnosti nebudú k dispozícii ďalšie zdroje! Príjemné učenie!

Výchova mládeže a mieru

Čo je mierová výchova?

Výchova k mieru je všeobecne definovaná ako „výchova o mieri aj pre mier“. Vzdelávanie „o“ mieri skúma otázku, čo je mier (a spravodlivosť) a skúma možnosti, ako mier dosiahnuť. Zahŕňa tiež pochopenie a kritické preskúmanie násilia vo všetkých jeho rozmanitých formách a prejavoch.

Vzdelávanie „za“ mier pripravuje študentov s vedomosťami a zručnosťami na presadzovanie mieru a sociálnej spravodlivosti a nenásilné reakcie na konflikty. Zaoberá sa aj pestovaním vnútorných morálnych a etických zdrojov, ktoré sú nevyhnutné pre vonkajšiu mierovú činnosť.

Výchova k mieru sa odohráva v mnohých kontextoch a prostrediach, v školách aj mimo nich. Nie každá mierová výchova je výslovne označená ako „mierová výchova“. Väčšina snáh o mierovú výchovu vychádza z miestnych skúseností s násilím a/alebo nespravodlivosťou. Môžu sa zaoberať rasovou spravodlivosťou, budovaním mieru po konflikte, rodovou spravodlivosťou, zmierením, prevenciou násilia na školách, protivojnovou výchovou a tak ďalej. (Viac informácií nájdete v časti: “Čo je mierová výchova?")

Úloha mládeže vo výchove k mieru

Venujte chvíľu úvahám, ako by ste mohli začleniť výchovu k mieru do svojho života a práce vo vašej komunite. Ako mladí ľudia máte ústredný význam pre realizáciu a úspech mierovej výchovy. Vaše vášne, záujmy a motivácie umožňujú mierové vzdelávanie a práve vďaka vášmu úsiliu môžeme pracovať na spravodlivejšej budúcnosti. Keďže mierová výchova je teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebná na boj proti systémovej nespravodlivosti a násiliu na celom svete, pozývame vás, aby ste zvážili, ako by ste sa mohli zapojiť do úsilia o mierovú výchovu alebo ako by ste mohli použiť nástroje a rámce mierovej výchovy na riešenie problémov, ktoré vás zaujímajú. najviac o. Ste v popredí zmien a dúfame, že vám poskytneme užitočné zdroje na presadzovanie tejto zmeny.

Správa z prieskumu mládeže: Vedomosti a záujem mládeže o mierové vzdelávanie

Zapojenie mládeže do mierového vzdelávania je nevyhnutné pre rast mierových a justičných hnutí na celom svete. Čo však vedia mladí ľudia o výchove k mieru a ako by sa chceli zapojiť? Čo je potrebné, aby sa zabezpečilo, že mladí ľudia budú plne schopní učiť sa a zapojiť sa do výchovy k mieru? Na zodpovedanie týchto otázok uskutočnil tím mládeže Global Campaign for Peace Education Youth Team v roku 2021 prieskum a na základe zistení vytvoril správu. Z tohto prieskumu sme sa dozvedeli, že mladí ľudia majú záujem zapojiť sa do mierovej výchovy, ale nemajú na to zdroje. Na riešenie nedostatku výchovy k mieru v školách a iných kontextoch existuje medzi mladými ľuďmi veľká túžba naučiť sa obhajovať výchovu k mieru vo svojich komunitách.

To je miesto, kde prichádza centrum mládeže! Zaviazali sme sa, že vám, tvorcom zmeny mládeže, poskytneme vzdelávacie zdroje a nástroje, ktoré potrebujete na obhajobu mierovej výchovy vo vašich komunitách a ponorenie sa do mierovej výchovy na celom svete. Odporúčame vám preskúmať správu z prieskumu, aby ste lepšie porozumeli súčasnej situácii v oblasti výchovy mládeže a mieru, ako aj zvážiť niektoré spôsoby, ako vyplniť medzery, ktoré prieskum zistil vo vedomostiach mládeže a angažovanosti vo výchove k mieru, a zapojiť svojich kolegov do mierová výchovná práca. Potom si pozrite zdroje uvedené nižšie a začnite s úsilím o obhajobu mierového vzdelávania!

Zapojenie sa do výchovy k mieru

Ste pripravení začať obhajovať mierovú výchovu vo vašej komunite a navrhnúť svoj vlastný projekt mierovej výchovy, aby ste dosiahli zmysluplnú zmenu? Pozrite si nižšie uvedený súbor nástrojov, kde nájdete informácie o výchove k mieru a práci presadzovania práva a podrobného sprievodcu pre návrh a implementáciu vášho vlastného projektu!

Mierová výchova pre mládež:
Súbor nástrojov pre advokáciu a plánovanie

Navrhli sme tento súbor nástrojov, ktorý poskytuje informácie o tom, čo je mierová výchova a ako ju možno implementovať na praktickej úrovni, s ohľadom na ľudí, ktorí menia mládež. Dúfame, že zdôrazníme dôležitosť stratégií výchovy k mieru vo formálnom aj neformálnom kontexte ako prostriedku na ovplyvnenie zmeny. Hoci tento súbor nástrojov možno prispôsobiť viacerým snahám o obhajobu, je špeciálne navrhnutý na podporu mládeže pri obhajovaní mierového vzdelávania v priestoroch formálneho (školy, univerzity) a neformálneho vzdelávania (komunitné prostredie). Ste pripravení dozvedieť sa viac o výchove k mieru a ako môžete začať svoj vlastný projekt? Pozrite si súpravu nástrojov na nižšie uvedenom odkaze!

(Foto: Andy Blackledge cez Flickr. CC od 2.0 DEED)

Vzdelávacie zdroje

Slovník mierových štúdií

Pri skúmaní a zapájaní sa do mierového vzdelávania môže byť užitočné porozumieť jazyku používanému v mierových štúdiách. Cieľom tohto zdroja je poskytnúť vám vysvetlenie pojmov, ktoré sa môžu objaviť vo vašich textoch súvisiacich s mierom a spravodlivosťou, a podporiť vás pri vedení informovaných rozhovorov o mieri. Glosár uvedený nižšie nezahŕňa každý výraz súvisiaci s mierovými štúdiami, ale bude užitočným východiskovým bodom pre vašu cestu do terénu.

Mládež v čele hnutia: globálny dialóg o protirasizme

Jedným z najlepších spôsobov, ako sa dozvedieť o sociálnych problémoch a hnutiach za zmenu, je od tých, ktorí pracujú na vytváraní udržateľného mieru a spravodlivosti! Od tých, ktorí stoja v čele týchto hnutí, sa môžeme veľa naučiť a môžu nás inšpirovať, aby sme sa zapojili do práce za mier. V roku 2020 usporiadala Globálna kampaň za mierovú výchovu webinár „Mládež v čele hnutia: Globálny dialóg o antirasizme“. Na tomto seminári máte možnosť vypočuť si mladých ľudí z celého sveta o tom, ako pracujú v hnutí proti rasizmu a etnickej diskriminácii. Skúma tiež, ako sa dá najmä mierová výchova využiť na boj proti útlaku a vytvorenie trvalo udržateľného mieru. Dúfajme, že to rozšíri vaše chápanie hnutí proti rasizmu a antietnickej diskriminácii a povzbudí vás, aby ste zvážili, ako môžete použiť mierovú výchovu ako prostriedok na uzákonenie zmeny v rôznych kontextoch.

Správy a zdroje zamerané na mládež

Prečítajte si najnovšie správy, zdroje a správy zamerané na mládež tu! Získajte prístup k úplnému archívu obsahu zameraného na mládež alebo vykonajte cielené vyhľadávanie pomocou Clearinghouse pre vzdelávanie mieru.

Pripojte sa ku kampani a pomôžte nám #SpreadPeaceEd!
Pošlite mi prosím e-maily:
Prejdite na začiatok