#akademický výskum

Výzva na predkladanie návrhov kapitol: Spoločenská prax v oblasti mieru, sociálnej spravodlivosti a výchovy k ľudským právam

Táto kniha bude skúmať spôsoby, akými formálne, neformálne a neformálne vzdelávacie priestory pretvárajú vzdelávanie prostredníctvom partnerstiev a iniciatív zapojených do komunity, čo pomáha vedcom a odborníkom z praxe získať hlbší prehľad o reštrukturalizácii a zlepšovaní vzdelávania pre spravodlivejší a sociálne spravodlivejší svet. . Termín odoslania abstraktov: 1. novembra.

Prejdite na začiatok