# تبعیض

د نژاد پرستۍ او تبعیض سره مبارزه: د یونیسکو وسیله

د غړو هیوادونو لخوا د نژاد پرستۍ په وړاندې د نړیوال غوښتنې په ځواب کې، یونیسکو د یونیسکو د توکم پالنې ضد وسیله جوړه کړې، چې د تاریخي او جوړښتي نژاد پرستۍ سره د مبارزې لپاره د نژاد پرستۍ ضد قانون جوړولو کې د پالیسي جوړونکو مالتړ لپاره ډیزاین شوی.

د نژاد پرستۍ او تبعیض سره مبارزه: د یونیسکو وسیله نور یی ولوله "

پاس شئ