بیا راګرځېدل

د انجلۍ ماشوم نړیواله ورځ

Global

له 2012 راهیسې ، د اکتوبر 11 د نجلۍ نړیواله ورځ په توګه پیژندل شوې. د دې ورځې موخه د نجونو د اړتیا او ننګونو روښانه کول او په ګوته کول دي پداسې حال کې چې د انجونو پیاوړتیا او د دوی د بشري حقونو تکمیل هڅوي.

بیا راګرځېدل

د انجلۍ ماشوم نړیواله ورځ

Global

له 2012 راهیسې ، د اکتوبر 11 د نجلۍ نړیواله ورځ په توګه پیژندل شوې. د دې ورځې موخه د نجونو د اړتیا او ننګونو روښانه کول او په ګوته کول دي پداسې حال کې چې د انجونو پیاوړتیا او د دوی د بشري حقونو تکمیل هڅوي.