بیا راګرځېدل

د نادولتي نړیوالې ورځې

Global

د عدم تشدد نړیواله ورځ د اکتوبر په 2 مه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر مهاتما ګاندي او د عدم تشدد فلسفه او ستراتیژۍ مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې کلیزه لمانځل کیږي.

بیا راګرځېدل

د نادولتي نړیوالې ورځې

Global

د عدم تشدد نړیواله ورځ د اکتوبر په 2 مه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر مهاتما ګاندي او د عدم تشدد فلسفه او ستراتیژۍ مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې کلیزه لمانځل کیږي.