RAPORT Z ANKIETY MŁODZIEŻY: Wiedza młodzieży i zainteresowanie edukacją pokojową

Wiedza młodzieży i zainteresowanie edukacją pokojową

W kwietniu 2021, the Globalna kampania na rzecz edukacji pokojowej (GCPE) przeprowadził ankietę skierowaną do młodzieży, aby lepiej zrozumieć świadomość i zainteresowanie edukacją w zakresie pokoju i sprawiedliwości społecznej wśród młodzieży w wieku licealnym i studenckim. Niniejszy raport jest wynikiem ustaleń i analiz Globalnej Kampanii. Ostatecznie GCPE ma nadzieję, że ten raport zapewni wgląd w świadomość młodzieży i zainteresowanie edukacją pokojową w celu zwiększenia zaangażowania młodzieży.

Badanie Youth Survey on Peace and Social Justice Education zostało przeprowadzone przez Global Campaign for Peace Education Youth Team, złożony głównie ze studentów programu Justice and Peace Studies na Georgetown University. Członkowie zespołu to: Keaton Nara, Caelan Johnston, Maude Peters, Heather Huang i Gabby Smiley. Raport i analizę nadzorowali Micaela Segal de la Garza, kierownik programu, oraz Tony Jenkins, koordynator Global Campaign for Peace Education.

Zespół Młodzieży Globalnej Kampanii na rzecz Edukacji na rzecz Pokoju współpracuje z respondentami ankiety, aby zbadać rozwój sieci młodzieży zajmującej się edukacją pokojową.

Poniżej przedstawiono kluczowe ustalenia i zalecenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje i analizy, pobierz pełny raport.

Pobierz pełny raport

Kluczowe wnioski

 • Jeśli chodzi o istniejące projekty i programy edukacji pokojowej, respondenci wykazali najwyższe zainteresowanie zapobieganiem przemocy, prawami człowieka, globalnym rozwojem, globalnym obywatelstwem i przemocą ze względu na płeć.
 • Respondenci wykazali najmniejszą świadomość w praktykach medytacyjnych i naprawczych.
 • Istniało duże zainteresowanie sprawiedliwością społeczną, szczególnie w odniesieniu do kwestii przemocy ze względu na płeć, terroryzmu i przemocy na tle rasowym, z których wszystkie zostały zidentyfikowane jako istotne tematy w różnych grupach demograficznych.
 • Dla światowej demografii w wieku studenckim – zarówno uczącym się, jak i nieuczącym się w programach studiów nad pokojem – polaryzacja polityczna była najczęściej ocenianym tematem zainteresowania projektami i programami sprawiedliwości społecznej.
 • Mierząc zainteresowanie szkoleniami skierowanymi do młodzieży, ankieta wykazała, że ​​respondenci wykazywali przeciętnie najwyższy poziom zainteresowania kreatywnymi miejscami pracy (tj. możliwościami wnoszenia nowych pomysłów poprzez twórczą ekspresję).

Zalecenia

 • Większość respondentów, bez względu na wiek, lokalizację czy zapisy na programy studiów o pokoju, dowiedziała się o programach i projektach edukacji pokoju poza szkołą. Mimo dużego zainteresowania, w szkołach wyraźnie brakuje formalnej edukacji pokojowej.
  Rekomendacja: Wspieranie rozwoju możliwości edukacji pokojowej w szkołach, które odpowiadają zainteresowaniom uczniów; wyposażyć uczniów w umiejętności, aby mogli opowiadać się za programowaniem edukacji pokojowej (coś, czym respondenci wykazali duże zainteresowanie).
 • Edukacja pokojowa jest z natury napędzana przez społeczność i właśnie tym aspektem wspólnotowym wydaje się, że młodzież jest najbardziej zainteresowana.
  Rekomendacja: Tworzenie klubów w szkołach, które kształcą uczniów w zakresie edukacji pokojowej i jednocześnie tworzą przestrzeń do budowania więzi społecznych; wnieść edukację pokojową do domów kultury; zapewniają edukację pokojową programy pozaszkolne.
 • Zapewnienie młodzieży możliwości aktywnego uczestnictwa w edukacji jest sprawą najwyższej wagi.
  Rekomendacja: Programy i treści edukacyjne dotyczące pokoju powinny wywodzić się i być zaprojektowane tak, aby spełniały interesy uczniów w zakresie sprawiedliwości społecznej, a nie tylko interesy nauczycieli/wydziału.
 • Platformy mediów społecznościowych są niezwykle ważne dla programowania młodzieży i zaangażowania społeczności. Najczęściej używanymi narzędziami wśród respondentów okazały się Instagram, Facebook, Twitter i biuletyny.
  Rekomendacja: Tworzenie platform mediów społecznościowych, które angażują młodzież; tworzyć posty, które odwołują się do konkretnych tematów w ramach edukacji pokojowej, którymi się interesują; respondenci wykazywali przeciętnie największe zainteresowanie kreatywnymi miejscami szkoleń skierowanych do młodzieży, a media społecznościowe są do tego doskonałym medium.
 • Wielu respondentów wykazało zainteresowanie nową siecią skoncentrowaną na młodzieży, chociaż zapisanie się na program studiów nad pokojem ogólnie wskazuje na wyższy poziom zainteresowania.
  Rekomendacja: Stwórz nową sieć skoncentrowaną na młodzieży dla tych, którzy są zainteresowani zaangażowaniem się i nawiązywaniem kontaktów między sobą.

Rzecznictwo w edukacji na rzecz pokoju

GCPE jest szczególnie zainteresowany tym, aby uczniowie mogli opowiadać się za własnym programem nauczania i edukacją. Włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji ma ogromne znaczenie, dlatego ankietowanych zapytano o ich zainteresowanie nauką umiejętności w zakresie propagowania edukacji na rzecz pokoju w ich szkołach i społecznościach. Ogólnie rzecz biorąc, respondenci wykazali wysoki poziom zainteresowania nauką umiejętności rzecznictwa w zakresie edukacji na rzecz pokoju, przy średniej odpowiedzi w grupach wynoszącej 3.6, przy czym 5 oznacza najwyższy poziom zainteresowania. Trendy te przedstawia poniższy wykres:

zamknięte
Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

1 refleksja na temat „RAPORT Z ANKIETY MŁODZIEŻY: Wiedza i zainteresowanie młodzieży w edukacji o pokoju”

 1. Przed światowymi przywódcami i wszystkimi czołowymi nauczycielami religijnymi, którzy pragną jednomyślnej konkluzji dla globalnego bezpieczeństwa w obecnej sytuacji rozprzestrzeniania broni jądrowej w kontekście kryzysu moralnego etyki politycznej i konfliktów religijnych, staje przed wieloma skomplikowanymi pytaniami.

  Obecnie akademie, instytucje i organy zarządzające zajmują się wyłącznie ucieleśnieniem problemów; ignorując jej negatywne aspekty, które narastają z dnia na dzień jako skomplikowane wyzwanie przed całym światem. Mamy na myśli skutki globalizacji i szybkich zmian technicznych, dzisiaj widzimy, jak korupcja i nierówność wywołują niepokój gospodarczy i podważają spójność społeczną, prawa człowieka i pokój, utrudniając ogólnie zaufanie publiczne.

  W tych okolicznościach edukacja oparta na podstawowych wartościach SDG 4.7 jest najlepszym instrumentem do przedefiniowania współczesnych narzędzi politycznych i zawodowych, których potrzebujemy do zintegrowanego działania na rzecz realizacji Agendy 2030. Co więcej, nasz pomysł rozwijania SDG 4.7 głęboko zawiera podstawową ideologię, która kieruje globalną społecznością do przyjęcia SDG 16.a w jednym ujęciu, w celu promowania pokoju i niestosowania przemocy oraz docenienia wkładu kultur w zrównoważony rozwój. W rzeczywistości bez pokoju i globalnej jedności światowe przywództwo nie jest w stanie poświęcić czasu na powodzenie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

  Obecnie sumienie naszego młodego pokolenia w wieku od 10 do 29 lat jest szczególnie podatne na zranienie, wykorzystywane we wszelkich formach przemocy i jest największym globalnym wyzwaniem, które wymaga „jednomyślnej konkluzji” dla poprawy naszego przyszłego pokolenia i zapobieżenia rzeczywistej proliferacji jądrowej. fakt.

  Co więcej, luka i różnica między naszymi naukami religijnymi zapewniają bezpieczną podstawę dla biznesu rasizmu i fanatyzmu, które pogłębiają podstawy wojny i terroryzmu, ignorując jednocześnie śmiertelny aspekt proliferacji nuklearnej, zgodnie z ich własnymi politycznymi stanowiskami i stanowiskami. Tak więc podstawy wojny i terroryzmu są jeszcze nie do pokonania dla światowych przywódców i wszystkich wiodących nauk religijnych, które do tej pory zmagają się ze znakiem pokoju i różnorodności kulturowej. Następnie w tych okolicznościach światowe pieniądze i siła broni nie mają wystarczającego potencjału, by zwalczać myśli o rasizmie, radykalizacji i terroryzmie, które ukrywają ich grzechy za religijnym narcyzmem.

  Są to autentyczne fakty, których nie można zignorować za wszelką cenę. W związku z tym społeczność światowa potrzebuje innowacji o sile intelektualnej (literatura), aby na nowo zdefiniować sumienie naszego młodego pokolenia, które uwikłało się w labirynty wiary (nauki religijne), ziemskiego blasku i zabójczych aspektów frustracji, jednocześnie rozwijając swoje umiejętności zawodowe. To, co mamy na myśli, to definicja „UN-SDG 4.7”, jedyny sposób, aby pomóc społeczności światowej w osiągnięciu „UN-SDG16.a”.

  Obecnie powieści i literatura wielkich autorów z całego świata, które są polecane do „pełnego wydania szkolnego”, w większości naprowadzają sumienie nowego pokolenia do nieuchwytnego świata, który jest poza ich wyobraźnią, aby promować różnorodność kulturową, której potrzebujemy do budowania „sprawiedliwszy świat”. Bez wątpienia reprezentuje wielkie ideologie związane z przeszłą i obecną sytuacją, ale bez odpowiedniego rozwiązania, którego potrzebujemy, aby w rzeczywistości promować różnorodność kulturową. Służy jako rozrywka dla postępu moralnego w granicach, a także pomaga uczniom rozwijać umiejętności komunikacyjne. Tutaj proponujemy rozszerzenie tej idei poprzez rozwijanie łask literatury zarówno rozrywkowej, jak i oświeceniowej, ponieważ dziś osiągnięcia wnikliwości zawodowej, politycznej i naukowej odradzają się poza procesem Natury, a łaski człowieczeństwa i duchowości schodzą do niebezpieczną otchłań i tworzenie podstaw dla rasizmu, radykalizacji, nietolerancji i innych kryzysów humanitarnych jako przeszkód na drodze do budowania zaufania między wszystkimi kulturami, normami i obyczajami, że musimy wspierać różnorodność kulturową, aby przyczynić się do sukcesu wszystkich zrównoważonych cele rozwoju.

  Nasz projekt jest specjalnie zaprojektowany dla ośrodków akademickich, aby poprzez rozrywkę i objawienie przekazać podstawę do oświecenia. Jest to eksperyment z literaturą angielską, mający na celu skondensowanie w kilku słowach czasu dla jej czytelników z efektywnym wyjaśnieniem i niezbędnymi eksploracjami. Nasza zasada rządząca łączy naukę i wiarę w celu zjednoczenia całej ludzkości poza nie tylko religijnymi granicami, granicami i różnicami; ale także poglądy polityczne mające na celu naświetlenie naukowych podstaw efektywnego życia i zilustrowanie, w jaki sposób pozytywne nastawienie i cnoty poprawiają życie jednostek i ostatecznie dobrobyt społeczeństwa.

  Naszą intencją jest nie tylko zjednoczenie istnienia ludzkości oddzielonej religijnymi schizmami i konkursami, ale także promowanie wszystkich definicji naszej wiary w jedną ideę, pojęcie i koncepcję poza naszymi odziedziczonymi systemami myślenia, aby promować dialog z nauką, który eliminuje duchowość. Jest przeznaczony, szczerze, do zjednoczenia naszej egzystencji na fundamentach pokoju, a nie do rywalizacji, kłótni czy kontrowersji.

  Wierzę, że wszyscy bylibyście zadowoleni z uwagi na przyjęcie proponowanej przez nas ideologii, ponieważ w rzeczywistości musimy osiągnąć nasze cele. Dziękuję Ci

Dołącz do dyskusji ...

Przewiń do góry