Lektura obowiązkowa dla obywateli świata: przypisana wszystkim uczącym się pokoju 10 grudnia 1948 r.

Dzień Praw Człowieka

Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia – w dniu, w którym Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka (UDHR).

Temat 2021: Równość – zmniejszanie nierówności, postęp w zakresie praw człowieka

Tegoroczny Dzień Praw Człowieka Temat nawiązuje do „Równości” i Artykułu 1 UDHR – „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”.

U podstaw praw człowieka leżą zasady równości i niedyskryminacji. Równość jest zgodna z Agenda 2030 i z podejściem ONZ określonym w dokumencie Wspólne ramy dotyczące pozostawiania nikogo w tyle: równość i niedyskryminacja w sercu zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to zajęcie się i znalezienie rozwiązań dla głęboko zakorzenionych form dyskryminacji, które dotknęły najsłabsze osoby w społeczeństwach, w tym między innymi kobiety i dziewczęta, ludy tubylcze, osoby pochodzenia afrykańskiego, osoby LGBTI, migrantów i osoby niepełnosprawne.

Równość, integracja i niedyskryminacja, innymi słowy – podejście do rozwoju oparte na prawach człowieka – to najlepszy sposób na zmniejszenie nierówności i wznowienie naszej drogi do realizacji Agendy 2030.

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Preambuła

Mając na uwadze, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie,

Zważywszy, że lekceważenie i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do ​​barbarzyńskich czynów, które oburzyły sumienie ludzkości, a nadejściem świata, w którym istoty ludzkie będą cieszyć się wolnością słowa i wiary oraz wolnością od strachu i niedostatku, ogłoszono jako najwyższe aspiracje zwykłych ludzi,

Zważywszy, że jeśli człowiek nie ma być zmuszany do uciekania się w ostateczności do buntu przeciwko tyranii i uciskowi, jest rzeczą zasadniczą, aby prawa człowieka były chronione przez rządy prawa,

Mając na uwadze, że konieczne jest popieranie rozwoju przyjaznych stosunków między narodami,

Mając na uwadze, że narody Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdziły w Karcie swoją wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość osoby ludzkiej oraz w równe prawa mężczyzn i kobiet i zdecydowały się wspierać postęp społeczny i lepsze standardy życia w większa wolność,

Zważywszy, że Państwa Członkowskie zobowiązały się do osiągnięcia, we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, propagowania powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności,

Zważywszy, że wspólne rozumienie tych praw i wolności ma ogromne znaczenie dla pełnej realizacji tego zobowiązania,

Dlatego teraz,

Zgromadzenie Ogólne,

ogłasza niniejszą Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny standard osiągnięć dla wszystkich narodów i wszystkich narodów, aby każda jednostka i każdy organ społeczeństwa, mając stale na uwadze tę Deklarację, dążył poprzez nauczanie i edukację do promowania szacunku dla tych praw i wolności oraz za pomocą postępowych środków, krajowych i międzynarodowych, zapewnić ich powszechne i skuteczne uznanie i przestrzeganie, zarówno wśród narodów samych Państw Członkowskich, jak i wśród narodów terytoriów podlegających ich jurysdykcji.

Artykuł 1

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni działać wobec siebie w duchu braterstwa.

Artykuł 2

Każdemu przysługują wszystkie prawa i wolności określone w niniejszej Deklaracji, bez jakichkolwiek rozróżnień, takich jak rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub inny status. Ponadto nie należy czynić żadnego rozróżnienia na podstawie politycznego, jurysdykcyjnego lub międzynarodowego statusu kraju lub terytorium, do którego należy dana osoba, niezależnie od tego, czy jest to kraj niezależny, powierniczy, niesamodzielny, czy też podlegający jakimkolwiek innym ograniczeniom suwerenności.

Artykuł 3

Każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Artykuł 4

Nikt nie będzie trzymany w niewoli lub w poddaństwie; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich formach.

Artykuł 5

Nikt nie może być poddawany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu.

Artykuł 6

Każdy ma prawo do uznania wszędzie za osobę wobec prawa.

Artykuł 7

Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją będącą pogwałceniem niniejszej Deklaracji oraz przed jakimkolwiek podżeganiem do takiej dyskryminacji.

Artykuł 8

Każdy ma prawo do skutecznego środka prawnego przez właściwe sądy krajowe w przypadku czynów naruszających prawa podstawowe przyznane mu przez konstytucję lub ustawę.

Artykuł 9

Nikt nie może być samowolnie zatrzymany, zatrzymany ani wygnany.

Artykuł 10

Każdy ma prawo na pełnej równości do sprawiedliwego i publicznego przesłuchania przez niezawisły i bezstronny sąd, przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach oraz o postawieniu mu zarzutów karnych.

Artykuł 11

 1. Każdy oskarżony o popełnienie przestępstwa karnego ma prawo do domniemania niewinności do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z prawem w publicznym procesie, na którym ma wszelkie gwarancje niezbędne do jego obrony.
 2. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu karalnego z powodu działania lub zaniechania, które według prawa krajowego lub międzynarodowego nie stanowiły przestępstwa karnego w czasie jego popełnienia. Nie może być również wymierzona kara surowsza niż ta, która obowiązywała w chwili popełnienia przestępstwa.

Artykuł 12

Nikt nie może podlegać arbitralnej ingerencji w jego życie prywatne, rodzinne, dom lub korespondencję ani zamachom na jego honor i dobre imię. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed taką ingerencją lub atakiem.

Artykuł 13

 1. Każdy ma prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w granicach każdego państwa.
 2. Każdy ma prawo opuścić dowolny kraj, w tym swój własny, i wrócić do swojego kraju.

Artykuł 14

 1. Każdy ma prawo ubiegać się i korzystać w innych krajach z azylu przed prześladowaniami.
 2. Z prawa tego nie można się powoływać w przypadku postępowań rzeczywiście wynikających z przestępstw o ​​charakterze niepolitycznym lub czynów sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 15

 1. Każdy ma prawo do obywatelstwa.
 2. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony obywatelstwa ani odmówić prawa do zmiany obywatelstwa.

Artykuł 16

 1. Mężczyźni i kobiety w pełnym wieku, bez żadnych ograniczeń ze względu na rasę, narodowość lub religię, mają prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Przysługują im równe prawa co do małżeństwa, w czasie trwania małżeństwa i po jego rozwiązaniu.
 2. Małżeństwo można zawrzeć tylko za dobrowolną i pełną zgodą przyszłych małżonków.
 3. Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa.

Artykuł 17

 1. Każdy ma prawo do posiadania własności samodzielnie, jak również w powiązaniu z innymi.
 2. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony swojej własności.

Artykuł 18

Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii lub przekonań w nauczaniu, praktykach, praktykach religijnych i czynnościach obrzędowych.

Artykuł 19

Każdy ma prawo do wolności opinii i wypowiedzi; prawo to obejmuje wolność posiadania opinii bez ingerencji oraz poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei za pośrednictwem wszelkich mediów i bez względu na granice.

Artykuł 20

 1. Każdy ma prawo do pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się.
 2. Nikt nie może być zmuszany do przynależności do stowarzyszenia.

Artykuł 21

 1. Każdy ma prawo brać udział w rządzeniu swoim krajem bezpośrednio lub przez swobodnie wybranych przedstawicieli.
 2. Każdy ma prawo do równego dostępu do służby publicznej w swoim kraju.
 3. Wola ludu będzie podstawą władzy rządu; wola ta będzie wyrażana w okresowych i prawdziwych wyborach, które są powszechne i równe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym lub w równoważnych procedurach wolnego głosowania.

Artykuł 22

Każdy, jako członek społeczeństwa, ma prawo do zabezpieczenia społecznego i jest uprawniony do realizacji, wysiłkiem narodowym i współpracą międzynarodową oraz zgodnie z organizacją i środkami każdego państwa, praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych niezbędnych do jego godność i swobodny rozwój jego osobowości.

Artykuł 23

 1. Każdy ma prawo do pracy, wolnego wyboru zatrudnienia, sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy oraz ochrony przed bezrobociem.
 2. Każdy, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ma prawo do równej płacy za równą pracę.
 3. Każdy, kto pracuje, ma prawo do godziwego i korzystnego wynagrodzenia zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję godną z godnością ludzką, uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami ochrony socjalnej.
 4. Każdy ma prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swoich interesów.

Artykuł 24

Każdy ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego, w tym do rozsądnego ograniczenia czasu pracy i okresowych płatnych urlopów.

Artykuł 25

 1. Każdy ma prawo do poziomu życia odpowiedniego dla zdrowia i dobrego samopoczucia jego i swojej rodziny, łącznie z wyżywieniem, odzieżą, mieszkaniem i opieką medyczną oraz niezbędnymi usługami socjalnymi, a także prawo do bezpieczeństwa w przypadku bezrobocia, choroby , niepełnosprawność, wdowieństwo, starość lub inny brak środków do życia w okolicznościach pozostających poza jego kontrolą.
 2. Macierzyństwo i dzieciństwo mają prawo do szczególnej opieki i pomocy. Wszystkie dzieci, bez względu na to, czy są małżeńskie, czy nieślubne, korzystają z tej samej ochrony socjalnej.

Artykuł 26

 1. Każdy ma prawo do edukacji. Edukacja powinna być bezpłatna, przynajmniej na etapie podstawowym i podstawowym. Edukacja na poziomie podstawowym jest obowiązkowa. Kształcenie techniczne i zawodowe powinno być powszechnie dostępne, a szkolnictwo wyższe w równym stopniu dostępne dla wszystkich na podstawie zasług.
 2. Edukacja będzie ukierunkowana na pełny rozwój osobowości człowieka oraz umocnienie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Promuje zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi, a także wspiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju.
 3. Rodzice mają pierwszeństwo w wyborze rodzaju edukacji, jaką otrzymają ich dzieci.

Artykuł 27

 1. Każdy ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczności, do korzystania ze sztuki oraz do udziału w postępie naukowym i jego korzyściach.
 2. Każdy ma prawo do ochrony dóbr moralnych i materialnych wynikających z wszelkich naukowych, literackich lub artystycznych produkcji, których jest autorem.

Artykuł 28

Każdy ma prawo do porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji mogą być w pełni realizowane.

Artykuł 29

 1. Każdy ma obowiązki wobec wspólnoty, w której tylko możliwy jest swobodny i pełny rozwój jego osobowości.
 2. W korzystaniu ze swoich praw i wolności każdy podlega tylko takim ograniczeniom, jakie określa ustawa wyłącznie w celu zapewnienia należytego uznania i poszanowania praw i wolności innych osób oraz spełnienia słusznych wymogów moralności, porządku publicznego oraz ogólny dobrobyt w społeczeństwie demokratycznym.
 3. Z tych praw i wolności nie można w żadnym wypadku korzystać wbrew celom i zasadom Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 30

Żadne z postanowień niniejszej Deklaracji nie może być interpretowane jako nadające jakiemukolwiek państwu, grupie lub osobie jakiekolwiek prawo do angażowania się w jakąkolwiek działalność lub do podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu zniszczenie któregokolwiek z praw i wolności określonych w niniejszym dokumencie.

 

 

Bądź pierwszym komentarzem

Dołącz do dyskusji ...