Forum Pokoju w Paryżu nie zajmuje się edukacją pokojową (raport/opinia)

(Opublikowane z: Platforma uczenia się przez całe życie. 22 listopada 2023 r)

Platforma uczenia się przez całe życie

W ostatnich latach po pandemii na całym świecie byliśmy świadkami wzrostu przemocy, pogłębiania się nierówności, a także polaryzacji społeczeństwa oraz braku międzypokoleniowego zrozumienia i wsparcia. Tendencje te są tym bardziej niepokojące, że dotykają młodych ludzi i dzieci: naruszenia praw człowieka w Europie i na świecie rosną, czemu towarzyszy mowa nienawiści i przemoc w szkołach i poza nimi, podsycając spiralę polaryzacji i przemocy. Od 2018 roku tego typu trendy omawiane są w ramach rocznika Forum Pokoju w Paryżu. To globalne spotkanie światowych przywódców ma na celu zbadanie, w jaki sposób globalne zarządzanie może promować pokój i odbyło się w dniach 10–11 listopada. Temat tegorocznej edycji brzmi „Poszukiwanie wspólnej płaszczyzny w świecie rywalizacji„, nie zajął się edukacją pokojową, nie biorąc pod uwagę, w jaki sposób rywalizacja i konkurencja są wspierane w systemach edukacji i szkoleń w przypadku braku kompetencji promowanych przez edukację pokojową.

Platforma uczenia się przez całe życie wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie, Organizację Narodów Zjednoczonych i Radę Europy do podjęcia natychmiastowych działań w celu podniesienia rangi edukacji na rzecz pokoju i tolerancji w podejściu do uczenia się przez całe życie jako jedynej i najlepszej reakcji na przemoc, wojnę i konflikt. W tym celu oczywiste staje się znaczenie Edukacji Pokojowej. Edukacja pokojowa jest podstawowym aspektem uczenia się przez całe życie, który przekracza granice polityczne i ideologie. Kładzie nacisk i kultywuje zrozumienie, empatię i umiejętności rozwiązywania konfliktów, mając na celu promowanie harmonijnego współistnienia w coraz bardziej połączonym świecie. 

Uczenie się przez całe życie promuje podejście holistyczne, które uznaje znaczenie ciągłego kształcenia i uczenia się przez całe życie. Uznano, że nacisk na metodologie pozaformalne i nieformalne ma kluczowe znaczenie w budowaniu i odbudowie społeczności oraz wzmacnianiu społeczeństw. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że edukacja pokojowa, kierująca się zasadami uczenia się przez całe życie, jest niezbędna dla zamożnej i harmonijnej społeczności globalnej. Zasady kierujące edukacją pokojową obejmują:

 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów: Edukacja pokojowa wyposaża jednostki w niezbędne umiejętności rozwiązywania konfliktów. Dzięki uczeniu się przez całe życie ludzie mogą rozwinąć umiejętność rozwiązywania nieporozumień i sporów w sposób konstruktywny i pozbawiony przemocy.
 • Empatia i zrozumienie: Uczenie się przez całe życie oparte na wartościach sprzyja empatii i głębszemu zrozumieniu różnorodnych perspektyw. To z kolei promuje tolerancję i włączenie, pomagając wypełnić luki w podzielonym świecie.
 • Globalne obywatelstwo: Edukacja pokojowa zachęca do rozwoju odpowiedzialnych obywateli świata poprzez rozwój wiedzy i wartości, które motywują uczniów do podejmowania działań w ramach ich możliwości. Wpaja wartości, które wykraczają poza różnice polityczne i kulturowe, podkreślając nasze wspólne człowieczeństwo i wzajemne powiązania.
 • Zapobieganie przemocy: Edukując jednostki w zakresie zasad pokoju, możemy zmniejszyć prawdopodobieństwo przemocy i konfliktów. Podejście to oferuje drogę do trwałego pokoju poprzez zajęcie się pierwotnymi przyczynami i promowanie harmonii społecznej.
 • Wrażliwości kulturowej: Uczenie się przez całe życie w kontekście edukacji pokojowej zachęca do dialogu międzykulturowego, wrażliwości kulturowej i szacunku dla różnorodnych tradycji. Promuje to poczucie jedności, która przekracza granice polityczne i uprzedzenia.
 • Systemy i krytyczne myślenie: Rozwój umiejętności życiowych i kluczowych kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie w kontekście pokoju może przyczynić się do zrozumienia zależności historycznych, niesprawiedliwości i wpływu działań lokalnych w kontekście globalnym. Dzięki takiemu zrozumieniu można wspierać interakcje w budowaniu pokoju i zmniejszać polaryzację.

Zasady te leżą u podstaw pracy społeczności uczącej się, ponieważ społeczeństwo obywatelskie w dziedzinie edukacji i szkoleń stworzyło ramy, w których jednostki i społeczności mogą zdobywać wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do tworzenia bardziej pokojowego, włączającego i pełnego zrozumienia świata. Społeczeństwo obywatelskie rozwinęło zasady, takie jak globalna edukacja obywatelska (GCE), w ramach zobowiązań instytucjonalnych, takich jak Deklaracja w sprawie edukacji globalnej do 2050 roku, ale także poprzez liczne samodzielne inicjatywy, zwłaszcza poprzez programy nauczania GCE cyfrowe opowiadanie historiiszkolenia międzykulturowenauka oparta na grach na temat demokracji. W ramach GCE społeczeństwo obywatelskie przewodziło włączeniu edukacji pokojowej do głównego nurtu edukacji na wszystkich poziomach, sektorach i formatach uczenia się. Trening o edukacji pokojowej, powiązania między edukacją historyczną a pokojem, narzędzia i materiały promować edukację pokojową w edukacji formalnej, metodologie edukacji dorosłych na rzecz aktywizmu pokojowego oraz szkolenia dla trenerów na temat wdrażania programów edukacji międzykulturowej, demokratycznej i pokojowej – to tylko niektóre przykłady ze społeczności uczącej się.

Włączanie edukacji pokojowej do głównego nurtu edukacji wymaga bezpiecznego środowiska, w którym wszyscy posiadają kompetencje kluczowe do dialogu, takie jak wrażliwość kulturowa, krytyczne myślenie lub praktykowanie empatii. Narzędzia do tworzenia bezpiecznego środowiska obejmują:

 • poprowadzi do ułatwiać wieloperspektywiczne dyskusje w edukacji formalnej
 • poprowadzi dla korzystanie z przekazów ustnych w zajęciach edukacyjnych przybliżających tradycje rodzinne, ceremonie i rytuały, wiedzę o środowisku, doświadczenia religijne i duchowe
 • przybornik do nauki międzykulturowej
 • metodologia dla spotkań dialogicznych stosowanych w szkołach
 • an inicjatywa promowanie debaty w edukacji formalnej

Edukacja pokojowa nie kończy się na zapobieganiu, ponieważ dotyka sposobu, w jaki uczniowie radzą sobie z konfliktem i jego konsekwencjami. Dlatego zasoby takie jak „Bohaterowie też płaczą', mają nieoceniony potencjał wspierania uczniów w trudnych chwilach.

W tym kontekście LLLPlatform wzywa do:

 • Włączanie edukacji pokojowej międzyprzedmiotowo do edukacji formalnej, wzmacnianie powiązań między uczeniem się formalnym, pozaformalnym i nieformalnym, aby zapewnić stałą praktykę edukacji pokojowej w podejściu obejmującym uczenie się przez całe życie
 • Zapewnienie znaczących możliwości wstępnego szkolenia i ciągłego rozwoju zawodowego dla nauczycieli w zakresie prowadzenia dialogu, promowania różnorodności i postrzegania uczniów jako równych partnerów w procesie uczenia się. Możliwości te nie powinny ograniczać się jedynie do dostępnych kursów, ale powinny uwzględniać warunki pracy edukatorów, zwłaszcza czas i zasoby finansowe przeznaczone na szkolenia
 • Wdrożenie Zalecenia Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w celu zapewnienia, że ​​kompetencje pokojowe będą traktowane na równi ze wszystkimi kluczowymi kompetencjami wymaganymi przez osoby uczące się, aby móc działać w obecnych społeczeństwach
 • Zwiększanie finansowania edukacji i szkoleń na szczeblu UE i krajowym, zapewnienie strukturalnych i zrównoważonych źródeł finansowania, szczególnie na rzecz inicjatyw w zakresie edukacji pokojowej, wykraczających poza finansowanie oparte na projektach

Wzmacnianie współpracy między wszystkimi stronami zainteresowanymi kształceniem i szkoleniem w zakresie kształtowania polityki, biorąc pod uwagę sposób, w jaki wszyscy dzielą się odpowiedzialnością za każdy proces związany z pokojem.

Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry