Fundación Escuelas de Paz: Ilustrowanie sztuki pokoju (Kolumbia)

(Traducción al español a continuación)

Autor: Jose Valentin Castro i Evan Tueller

Rząd Kolumbii posuwa się naprzód we wdrażaniu Porozumienia Pokojowego z partią polityczną Wspólnej Alternatywnej Siły Rewolucyjnej (FARC) i pracuje nad zapewnieniem porozumienia pokojowego z Armią Wyzwolenia Narodowego (ELN). Dzięki procesowi pokojowemu Kolumbia daje światu przykład pokoju i pojednania po ponad pół wieku konfliktów zbrojnych i ostrej przemocy. Jednak rząd nie może sam przynieść pokoju temu narodowi.

Dlatego organizacja pozarządowa na rzecz budowania pokoju z siedzibą w Bogocie, Fundación Escuelas de Paz (FEP) wspiera rozwój pokoju w Kolumbii od 2001 roku. FEP odgrywa istotną rolę w powstającym wielopoziomowym i wielowymiarowym podejściu do zaprowadzania pokoju w Kolumbii, współpracując ze społeczeństwem obywatelskim, rządem i partnerami zagranicznymi w celu omówienia znaczenia różnych ścieżek na rzecz pokoju i promować programy, które edukują młodzież w zakresie budowania pokoju poprzez wiele projektów.

FEP stosuje łańcuch działań, takich jak badania, publikacje i projekty budowania pokoju, i ściśle współpracuje z ekspertami terenowymi ds. rozwiązywania konfliktów, aby wspierać podstawowe zasady „Kultury pokoju”, aby pokój stał się prawem i obowiązkiem dla wszystkich obywateli, zwłaszcza dla nowego pokolenia Kolumbijczyków. FEP działa poprzez interdyscyplinarny zespół, który pracuje w stymulujących środowiskach, które wzmacniają sieci młodzieżowe, nauczycieli i szkoły pokoju.

Co roku FEP projektuje i realizuje projekty typu rozwiązywania konfliktów i pojednania. Od maja 2018 r. do grudnia 2018 r. FEP realizuje projekt „Música, Arte y Memoria: Jóvenes del Meta transformando el tejido social” (Muzyka, sztuka i pamięć: młodzież meta transformująca tkankę społeczną), finansowany przez USAID Program Praw Człowieka i FEP. Projekt obejmuje serię ośmiu warsztatów, których celem jest nauczenie młodzieży umiejętności budowania pokoju poprzez wykorzystanie sztuki. Dziś uznanie wkładu sztuki i kultury w pokój jest realne i szybko ewoluuje. Jest napędzany nie tylko przez artystów budujących pokój i animatorów kultury, ale rośnie również zainteresowanie praktyków bardziej tradycyjnych metod budowania pokoju, takich jak mediacja, facylitacja, negocjacje, sprawiedliwość okresu przejściowego i rzecznictwo praw człowieka.

W tym roku FEP otrzymuje pomoc od dwóch obecnych absolwentów, Valentina Castro i Evana Tuellera. Valentin i Evan są kandydatami do programu Masters of Conflict Resolution na Georgetown University. W grudniu zeszłego roku obaj studenci otrzymali stypendium za pośrednictwem Georgetown University, aby latem wyjechać za granicę i pracować z organizacją zajmującą się tematyką pokojową. Valentin i Evan przybyli do Bogoty w Kolumbii 2 czerwca 2018 r., aby rozpocząć 10-tygodniowy staż w FEP i pomóc w zaprojektowaniu pierwszego warsztatu dotyczącego pokoju poprzez sztukę dla młodzieży mieszkającej na wsi w Kolumbii. Projekt ma miejsce w Departamencie Meta w dwóch małych miasteczkach: Mesetas i El Castillo, terytoriach niegdyś nękanych skrajną przemocą i konfliktami zbrojnymi. Valentin i Evan pomogą przeprowadzić warsztaty pokojowe i opracują dwa produkty, które można pozostawić w FEP: film dokumentujący wykonanie pierwszego warsztatu oraz szablon do monitorowania i oceny (M&E), który FEP może wykorzystać do lepszej analizy i pomiaru ogólnego sukcesu.

Celem tego projektu jest, aby grupy młodzieżowe należące do gmin Mesetas i El Castillo stały się ambasadorami pokoju dla swoich społeczności poprzez prowadzenie pokojowych akcji zbiorowych z wykorzystaniem mediów, takich jak sztuka i muzyka. Inne istotne tematy w ramach tego projektu obejmują edukację w zakresie praw człowieka, obywatelskich i politycznych oraz promowanie odpowiedzialności i ról przywódczych na poziomie indywidualnym i grupowym. Po zakończeniu tych warsztatów pokojowych, kolejnym celem jest, aby młodzież wykorzystała zdobyte umiejętności i lekcje do powielenia i nauczania mniejszych warsztatów pokojowych dla innych grup młodzieżowych w ich społecznościach. Projekt ten pomoże wpływać i podnosić kompetencje młodych ludzi z Meta jako przedstawicieli pokoju w kwestiach praw człowieka, transformacji konfliktów, budowania pokoju i dialogu międzykulturowego.

Pierwszy warsztat budowania pokoju składał się z dwóch części: jednej rano i drugiej po południu. Pierwsza faza nosi tytuł „El Canto de Nuestra Memoria: Tu Cancion” (Pieśń z naszej pamięci: Twoja pieśń), a druga część to „Desvelando tu lienzo interior a traves del arte, la danza y la creatividad” (Odsłonięcie swojego wnętrza Płótno poprzez sztukę, taniec i kreatywność). Pierwsza połowa warsztatów wykorzystuje muzykę, aby pomóc jednostkom lepiej zrozumieć siebie, wykorzystując przestrzeń do wyrażania siebie za pomocą instrumentów muzycznych, dźwięków wokalnych i tańca. Techniki te pomagają również wzbudzić zaufanie w uczniach, ponieważ wiadomo, że muzyka ma potencjał zbliżania ludzi. Druga połowa warsztatów to więcej tańca i kończy się zaprojektowaniem muralu, który pokazuje, jak uczniowie widzą przyszłość w swojej społeczności. Sztuka ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju wyobraźni dziecka, ponieważ nie mogą one stworzyć ani osiągnąć niczego, jeśli nie wyobrazą sobie tego wcześniej.

Nasze doświadczenie w FEP jest niezwykłe i pouczające. Zespół FEP wykracza poza bycie naszymi kolegami — FEP to nasza rodzina. Profesor Amada Benavides to doskonały lider i doświadczony profesjonalista z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu pokoju. Czujemy się szczęśliwi, że mieliśmy okazję pracować z zespołem FEP tutaj w Bogocie i odległych regionach Mesetas i El Castillo. Staż w FEP przerósł nasze oczekiwania i dał nam szansę na pracę w terenie i pomoc w realizacji warsztatów budowania pokoju artystycznego. To doświadczenie stażu sprawiło, że pomyśleliśmy o tym, co powiedział kiedyś Arystoteles: „Celem sztuki jest reprezentowanie nie zewnętrznego wyglądu rzeczy, ale ich wewnętrznego znaczenia”.

Zostawiamy FEP i Kolumbię z lepszym zrozumieniem, jak osiągnąć pokój poprzez kulturę sztuki i z nową pozytywną perspektywą tego, jak Kolumbijczycy znajdują sposoby na poprawę swojego jutra.

Fundación Escuelas de Paz: Ilustrando el arte de la paz

 El gobierno colombiano está avanzando en la implementación del Acuerdo de Paz con el partido politico de la Fuerza Alternativa Revolucionaria Común (FARC) y está trabajando para asegurar un acuerdo de paz con el Ejército de ELación (Liberation). Con el proceso de paz en marcha, Kolumbia está dando un ejemplo al mundo por la paz y la reconciliación después de más de medio siglo deflicto armado y violencia severa. Sin embargo, el gobierno no puede por sí solo traer la paz a esta nación.

Por eso, la Fundación Escuelas de Paz (FEP), una ONG con base w Bogocie, apoya el desarrollo de la construcción de paz w Kolumbii z roku 2001. FEP desempeña un papel vital en los enfoques multinivel y multidimensional para la construcción de la paz en Colombia trabajando con la sociedad civil, el gobierno y la cooperación internacional para discutir la importancia de los diversos caminos hacia la paz y promover programas que formen y cpaciten a los jóvenes sobre la construcción de la paz a través de una multitud.

FEP emplea una cadena de acciones como investigación, publicación y ejecución de proyectos de consolidación de la paz, y trabaja en estrecha colaboración con expertos en campo de resolución de conflictos para apoyar los principios fundamentales de „Cultura de la paz” derecho y una responsabilidad para todos los ciudadanos, especialmente para las nuevas generaciones de colombianos. FEP opera a través de un equipo interdisciplinario que trabaja en entornos estimulantes que fortalecen las redes de jóvenes, docentes y escuelas de paz.

Cada año, FEP diseña y ejecuta diversos tipos de proyectos en las áreas de construcción de paz, educación para la paz, educación en derechos humanos, resolución deflictos, memoria y reconciliación. Desde mayo de 2018 hasta diciembre de 2018, FEP está realizando un proyecto titulado „Música, Arte y Memoria: Jóvenes del Meta Transformando el tejido social”, que es financiado por el Programa de derechos Humanos de USAID y FEP. El proyecto incluye una serie de ocho talleres para enseñar habilidades de construcción de la paz a los jóvenes a través del uso de las artes. Hoy, el reconocimiento de las contribuciones de las artes a la construcción de paz es real y evoluciona rápidamente. No solo está alimentado por artistas, constructores de la paz y facilitadores culturees, sino que también aumenta el interés de los practicantes sobre enfoques de consolidación de la paz más tradicionales, como la mediación, la facilitación, la lanegociación, la negociación de los derechos humanos.

Este año, FEP recibió el apoyo dos estudiantes, Valentín Castro y Evan Tueller, kandydaci al Programa de Resolución de Conflictos de la Universidad de Georgetown. En diciembre pasado, ambos estudiantes recibieron na uniwersytecie w Georgetown dla ir al extranjero podczas trwania el verano y trabajar con una organización en temas de construcción de paz. Valentín y Evan Llegaron a Bogota, Kolumbia, 2 czerwca 2018 r., para comenzar su pasantía de 10 semanas en FEP y ayudar a diseñar su primer taller de paz a través de las artes para jóvenes que viven en zonas rurales de Colombia. El proyecto se lleva a cabo en el Departamento del Meta en dos pequeños pueblos: Mesetas y El Castillo, territorios que una vez estuvieron plagados de violencia extrema y conflicto armado. Valentín y Evan ayudaron a ejecutar talleres de paz y desarrollaron dos productos para FEP: un video que documenta la ejecución del primer taller y una plantilla para monitoreo y evaluación (M & E) que FEP puede usar para analizar y medir mejanceor de los el projekty.

El objetivo de este proyecto es que los grupos juveniles pertenecientes a los municipios de Mesetas y El Castillo se conviertan en constructores de paz en sus comunidades mediante la realización de acciones colectivas noviolentas utilizando medios como el arte. Otros temas esenciales dentro de este proyecto incluyen educación sobre derechos humanos, civiles y politicos, y promoción de responsabilidades y role de liderazgo a nivel Individual y grupal. Al completar estos talleres, la intención de continuación es que los jóvenes usen las habilidades y lecciones aprendidas para repliker y compartir talleres de paz con otros grupos de jóvenes en sus comunidades. Este proyecto ayudará a wpływowe i wzbogacające kompetencje losów młodych ludzi z Meta como líderes w tematach humanos derechos, transformacji konfliktów, konstrukcji paz i dialogu międzykulturowego.

El primer wyższy de consolidación de la paz constaba de dos partes: una parte por la mañana y la segunda por la tarde. La primera fase se titula „El Canto de Nuestra Memoria: Tu Canción” y la segunda, „Desvelando tu lienzo interior a través del arte, la danza y la creatividad. La primera parte del wyższy utiliza la musica para ayudar a las personas a entenderse mejor utilizando el espacio para expressarse a través de instrumentos musicales, sonidos vocales y danza. Estas técnicas también ayudan a generar confianza entre los estudiantes, ya que se sabe que la musica tiene el potencial de unir a las personas. La segunda mitad del wyższy implica mas baile y concluye con el diseño de un mural que muestra como los estudiantes ven el futuro en su comunidad. El arte es fundamental para el desarrollo de la imaginación de un niño porque no puede crear ni lograr nada a menos que se lo wyobrażaj sobie primero.

Nuestra experiencia en FEP ha sido notable y reveladora. El equipo de FEP va más allá de ser nuestros colegas: FEP es nuestra familia. La profesora Amada Benavides es una excelente líder y profesional con muchos anos de experiencia en la construcción de la paz. Nos sentimos afortunados de haber tenido la oportunidad de trabajar con el equipo de FEP aquí pl Bogota y en las regiones apartadas de Mesetas y El Castillo. La pasantía con FEP superó nuestras expectativas y nos dio la oportunidad de trabajar en el campo y ayudar a ejecutar estos talleres de construcción de paz a través del arte. Esta experiencia de pasantía nos remite a lo que Aristóteles dijo una vez: „El objetivo del arte espresentar no la apariencia external de las cosas, sino su significado interno”.

Dejamos a FEP y Kolumbia con una mejor comprensión de cómo lograr la paz a través de la cultura y las artes y con una nueva perspectiva positiva de cómo los colombianos están encontrando formas de mejorar su mañana.

zamknięte
Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

1 myśl na temat „Fundación Escuelas de Paz: Ilustrowanie sztuki pokoju (Kolumbia)”

  1. Pingback: Fundación Escuelas de Paz: Ilustrando el arte de la paz – FUNDACIÓN ESCUELAS DE PAZ

Dołącz do dyskusji ...

Przewiń do góry