Edukacja dla przyszłości Syrii: nadszedł czas

(Opublikowane z: IMPAKTER. 26 lutego 2018)

Elyse Popplewell

Nadszedł czas, aby strategicznie i odważnie inwestować w syryjską edukację.  Globalny Indeks Terroryzmu 2017 pokazuje zauważalną zmianę w taktyce terroru. W 2009 r. 16% ataków Al-Kaidy było wymierzonych w placówki edukacyjne, ale tylko 1.5% ataków miało ten sam cel w 2016 r. To nie tylko skłania do terminowych inwestycji w pozytywny pokój, ale także sprzyja centralizacji edukacji w dyskusji o narodzie- budynek. Społeczeństwo syryjskie stoi w obliczu straszliwego, ale nie beznadziejnego ryzyka utraty krytycznego młodego pokolenia na wojnie. Obecny czas trwania wojny odpowiada oczekiwanej długości kariery szkolnej młodego człowieka w szkole podstawowej lub średniej.

Od 2011 roku w Syrii wybuchła wojna domowa. 12 milionów Syryjczyków zostało przesiedlonych, a ponad 4000 szkół zostało zniszczonych lub porzuconych. Pierwsza iskra wojny domowej zapaliła się od żaru Arabskiej Wiosny, która przyniosła obiecujące rezultaty dla werwy demokracji w sąsiedniej Tunezji. Konflikt syryjski wywodził się z często pokojowych protestów i przekształcił się w koktajl różnych organizacji terrorystycznych, prominentnych interwencji międzynarodowych, największego kryzysu wysiedleńczego na świecie, a także pokolenie pozbawione prawa do edukacji. Według Human Rights Watch91% dzieci w wieku szkolnym przed wojną było objętych regulowanymi systemami edukacji, w porównaniu do zaledwie 37% w 2015 roku. Wojna w Syrii wykoleiła chwalony postęp narodu w zakresie Cel 4 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: Zapewnij wszystkim edukację włączającą i wysokiej jakości oraz promuj uczenie się przez całe życie.

Syria słynie z bogatej historii nauki i edukacji. Syria, będąca domem dla pierwszych znanych alfabetów i jednego z najstarszych używanych obecnie języków, aramejskiego, utrzymywała jeden z najwyższych poziomów edukacji swoich obywateli w regionie Bliskiego Wschodu. Językiem nauczania w syryjskich szkołach jest arabski, chociaż w 2005 roku wprowadzono lekcje angielskiego dla uczniów klas pierwszych. W 2014 roku rosyjski został wprowadzony jako drugi język do nauki dla uczniów. Najnowsze dostępne dane dotyczące wydatków Produktu Krajowego Brutto w Syrii pochodzą z 2009 r. – pokazują 5.1% alokacji PKB na edukację. Stosunkowo w tym samym roku Stany Zjednoczone Ameryki przeznaczyły 3.6% swojego PKB na edukację, a Wielka Brytania przeznaczyła 4.3% swojego PKB. 

Rok po wojnie domowej, w 2012 roku, tylko 57% uczniów kontynuowało naukę w szkole średniej. Liczba ta spadła z 98% rok wcześniej, świadczący o natychmiastowym destrukcyjnym charakterze konfliktu wewnętrznego.

Pojawiło się jednak wyjątkowe okno możliwości. W miarę odchodzenia od ataków na placówki edukacyjne przez syryjski oddział Al-Kaidy, Dżabhat Fateh al-Sham, a organizacje terrorystyczne tracą kontrolę nad Syrią, istnieje szansa na zdefiniowanie pokoju nie tylko poprzez brak przemoc. Zamiast tego pokój w Syrii może charakteryzować się obecnością postaw, instytucji i struktur, które tworzą i podtrzymują pokojowe społeczeństwo.  Raport o pozytywnym pokoju 2017 zauważa, że ​​wysoki poziom kapitału ludzkiego, na który duży wpływ ma prężna edukacja, przyczynia się do utrzymania pokoju. Poprzez edukację Syryjczycy otrzymają suwerenność, optymistyczne perspektywy demokracji i pokojowe państwo.

Dostępna i prężna edukacja jest niezbędna dla odbudowy Syrii. Edukacja jest śmiertelną pogonią dla Syryjczyków wewnętrznie przesiedlonych i często bezowocną pogonią za syryjskimi uchodźcami. Jednak edukacja jest kluczem do zapewnienia syryjskim uchodźcom narzędzi potrzebnych do wniesienia wkładu gospodarczego i społecznego w ich krajach przyjmujących. Opieka ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia Syryjczykom agencji i wiedzy w celu odbudowy ich własnego kraju po powrocie pokoju. Odbudowa narodu staje się namacalną, a nie odległą aspiracją, ponieważ ISIL nadal traci terytorium zarówno w Iraku, jak i Syrii. Ponadto Globalny terroryzm 2017 Index poinformował o pierwszym spadku liczby zgonów spowodowanych terroryzmem w Syrii od początku wojny. Energia wiedzy i partycypacji obywatelskiej zapewniona Syryjczykom poprzez edukację służy nie tylko budowaniu narodu, ale także przeciwstawianiu się groźbie radykalizacji, łagodząc w ten sposób samo sedno obecnego konfliktu w Syrii.

Energia wiedzy i partycypacji obywatelskiej zapewniona Syryjczykom poprzez edukację służy nie tylko budowaniu narodu, ale także przeciwstawianiu się groźbie radykalizacji, łagodząc w ten sposób samo sedno obecnego konfliktu w Syrii.

Doświadczenia uczniów w jakiejkolwiek formie edukacji w Syrii są niejednolite i zróżnicowane. Rząd syryjski sprawuje oficjalną kontrolę nad systemem edukacyjnym. Na mocy dekretu prezydenckiego z 2011 r. studenci szkół wyższych mogą odroczyć do ośmiu przedmiotów na następny rok i mogą przystąpić do egzaminów ad hoc w trzecim trymestrze, jeśli nie zdali egzaminu w ciągu roku. Celem jest wspieranie studentów w niestabilnych warunkach w kontynuowaniu studiów. Większość Syrii jest obecnie kontrolowana przez rząd. W tych miejscach środowisko edukacyjne jest zazwyczaj bezpieczniejsze i stabilniejsze niż w innych regionach, dzięki czemu jest bardzo atrakcyjne dla studentów mobilnych. W związku z tym sale lekcyjne są bardzo przepełnione.

Na kontrolowanych przez opozycję obszarach Syrii semestry edukacji są przerywane z powodu walk zbrojnych i ostrzałów. W większości tych regionów szkoły są nadal nadzorowane przez rząd syryjski, ale fundusze są często niewystarczające. W kontrolowanych przez Kurdów regionach w północno-wschodniej Syrii, takich jak Rakka, studenci mają stabilność podobną do tej w regionach kontrolowanych przez rząd. Jednak większość instytucji została zniszczona w walkach zbrojnych z ISIL, a programy nauczania są dostosowywane ze względów politycznych. Lekcje są często prowadzone w języku kurdyjskim, a także arabskim i aramejskim. W mniejszości obszarów kontrolowanych przez ISIL brak jest wysokiej jakości danych na temat edukacji, chociaż doświadczenie uczniów jest prawdopodobnie skoncentrowane na indoktrynacji i wojskowości.

Krajobraz edukacyjny w Syrii jest podzielony, rozdarty wojną i niejednorodny. Niestabilne środowisko, w którym żyją ci uczniowie, oznacza, że ​​pomimo przebywania w klasie, nie ma gwarancji, że się uczą. To tylko migawka uczniów wewnętrznie przesiedlonych lub przebywających w zakwaterowaniu.

Niepokojąca jest również historia dla diaspory zewnętrznej. Kraje sąsiadujące z Syrią zakwaterowały prawie 5 milionów uchodźców, którzy doświadczyli różnych trudności w edukacji. W Jordanii do końca 2015 roku odmawiano uchodźcom z Syrii bezpłatnego dostępu do edukacji zawodowej, chociaż państwo natychmiast przyjęło Syryjczyków do głównego systemu szkół publicznych. W Iraku tylko pięć procent syryjskiej populacji uchodźców w wieku 15-17 lat było objętych edukacją formalną. Dzieje się tak głównie dlatego, że diaspora syryjska w Iraku żyje głównie na obszarach o ograniczonym dostępie do szkolnictwa średniego, nawet przed napływem uchodźców. Oczywiście sam kryzys konfliktu w Iraku spowodował ekstremalne zakłócenia w ich własnym systemie edukacyjnym.

Kwestie geograficzne związane z umieszczeniem syryjskich uchodźców nie dotyczą tylko Iraku – w Libanie większość Syryjczyków przebywa na już i tak ubogich obszarach regionów Północnej i Bekaa; stanowiące niezadowolenie społeczne, a także niedostępność obiektów. Liban ma najwyższą na świecie populację uchodźców per capita i zamieszkuje znaczna część syryjskiej diaspory. Pod koniec 2013 roku Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w Libanie przy wsparciu UNHRC uruchomiło system szkolnictwa na drugą zmianę. Specjalne popołudniowe zajęcia dla uchodźców pomagają uczniom posługującym się francuskim i angielskim, dwoma językami nauczania, zwiększyć ich szanse na wejście do głównego nurtu edukacji. Program prowadził w 330 szkołach w roku edukacyjnym 2016-17.

Hojność krajów przyjmujących w regionie Bliskiego Wschodu jest niczym niezwykłym, szczególnie biorąc pod uwagę przeciążenie rodzimych instytucji jeszcze przed przyjęciem uchodźców. Wszystkie trzy z wyżej wymienionych krajów przyjmujących nie są sygnatariuszami Konwencji dotyczącej uchodźców z 1951 roku. Dlatego Jordania, Irak i Liban nie są prawnie zobowiązane do wspierania uchodźców syryjskich poprzez ten wielostronny traktat, którego sygnatariuszami jest 145 innych krajów. Te sąsiednie kraje, między innymi, zrobiły fale różnic od fal kraju w konflikcie.

Darowizny zagraniczne będą miały kluczowe znaczenie dla pomocy Syrii w odbudowie jej systemów edukacyjnych, ale istnieje znaczny brak przejrzystości w zakresie darowizn zagranicznych na edukację syryjską. Największymi zagranicznymi darczyńcami i najważniejszymi partnerami syryjskiej edukacji są Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia i Japonia. Uczestnicy Wspieraj Syrię Na konferencji londyńskiej w 2016 r. ustalono, że w ciągu trzech lat Jordania potrzebuje 1 mld USD na edukację przesiedlonych Syryjczyków. Do końca 2016 r. Jordan poinformował, że otrzymał 208.4 mln USD, co stanowi deficyt 41.2 mln USD w stosunku do zadeklarowanej kwoty na ten rok – chociaż sześciu darczyńców poinformowało, że w 279.2 r. przekazali 2016 mln USD na edukację w Jordanii. zastawy Human Rights Watch wezwał do szczegółowej, kompleksowej i przejrzystej dokumentacji pomocy edukacyjnej. Aby zoptymalizować użyteczność zasobów w tym dojrzałym czasie dla młodych Syryjczyków, należy ocenić integralność darowizn zagranicznych.

Trzeba przyznać, że darowizny zagraniczne to tylko część obrazu. Według Human Rights Watch, zagraniczne darowizny wypłaciły 200,000 149,000 miejsc w szkołach publicznych dla syryjskich dzieci w Libanie. Tylko 12 14 zapisało się. Dostęp do transportu stanowi barierę dla dzieci otrzymujących formalną edukację, podobnie jak kulturowe oczekiwania wobec klas z segregacją płciową, które nie są gwarantowane w Libanie. W Syrii większość szkół publicznych jest podzielona według płci od 18 roku życia. Z inicjatywy, którą należy pochwalić, Fundacja Kayany otworzyła szkołę w Bar Elias w regionie Bekaa w Libanie, gdzie znajduje się większość syryjskich uchodźców. Szkoła jest przeznaczona dla młodych dziewcząt w wieku XNUMX-XNUMX lat, które opuściły lata nauki, a nawet zapewnia transport do i ze szkoły. Pozytywna inicjatywa fundacji Kayany jest rodzajem specyficznej inwestycji w edukację, na jaką zasługują młodzi Syryjczycy. Szkoła trafnie odnosi się do dwóch barier w edukacji: płci i dostępności komunikacyjnej.

Inwestowanie w filary Pozytywnego Pokoju zaczyna się w klasie. W klasie wspierana jest akceptacja praw innych i wysoki poziom kapitału ludzkiego, co ostatecznie prowadzi do zdrowego środowiska gospodarczego i aktywnego uczestnictwa obywatelskiego.

Edukacja ma do odegrania kluczową rolę w odbudowie Syrii. Inwestowanie w filary Pozytywnego Pokoju zaczyna się w klasie. W klasie wspierana jest akceptacja praw innych i wysoki poziom kapitału ludzkiego, co ostatecznie prowadzi do zdrowego środowiska gospodarczego i aktywnego uczestnictwa obywatelskiego. Pogoń za edukacją w Syrii przez ostatnie siedem lat była niebezpieczna, rozproszona, a dla wielu osób po prostu niedostępna. Dzieci i młodzi dorośli, którym odmawia się edukacji, są teraz grupą demograficzną, która będzie odpowiedzialna za kształt Syrii w kontekście pokonfliktowym.

Odejście od taktyki terroru Jabhat Fateh al-Sham od atakowania placówek edukacyjnych, o których donosi Globalny Indeks Terroryzmu 2017 to nie tylko dobra wiadomość. Jest to również wezwanie do zdecydowanych inwestycji, finansowych i innych, w edukację młodych Syryjczyków. Syria, podobnie jak większość krajów rozdartych wojną, ma nieproporcjonalnie młodą populację. Jeśli Syria ma mieć szansę na społeczeństwo nie tylko pozbawione konfliktów, ale także charakteryzujące się inwestycjami w trwały pokój, młodzież musi otrzymać narzędzia potrzebne do budowania syryjskiego samostanowienia. Wysokiej jakości edukacja będzie mównicą, z której ta młoda grupa demograficzna przekaże głos obecnej i przyszłej Syrii.

(Przejdź do oryginalnego artykułu)

zamknięte
Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Dołącz do dyskusji ...

Przewiń do góry