Wezwanie do społeczeństwa obywatelskiego: wesprzyj UNAMA

Obecne warunki Misji Wsparcia Narodów Zjednoczonych w Afganistanie wygasają 17 września. Prawa człowieka afgańskich kobiet i dziewcząt mogą zależeć od ich kontynuacji i rozszerzenia.

Zobacz inne niedawne apele o działania społeczeństwa obywatelskiego w Afganistanie tutaj.

Ochrona praw człowieka afgańskich kobiet i dziewcząt poprzez odnowienie misji pomocy ONZ w Afganistanie

Od maja, poczynając od listu do prezydenta Bidena, doraźna międzynarodowa sieć stara się złagodzić niszczycielskie skutki wycofania amerykańskich i NATO z Afganistanu sił zbrojnych na kobiety. W miarę rozwoju sytuacji, narażającej kobiety i ludność cywilną na coraz większe ryzyko, sieć rozszerzyła swoje wysiłki na rzecz ochrony kobiet w kraju i pomocy tym, którzy muszą wyjechać, aby to zrobić. Ostatnie wysiłki skoncentrowane na Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwały organizację do wypełnienia postanowień rezolucji RB ONZ 1325 w celu ochrony kobiet w konfliktach zbrojnych. Teraz, gdy rząd afgański upadł w ręce talibów, a większość międzynarodowej obecności jest również wycofywana, patrzymy na Misja Pomocy Narodów Zjednoczonych w Afganistanie jako stały agent społeczności światowej, działający w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb narodu afgańskiego w zakresie bezpieczeństwa. Sieć nadal postrzega zapewnienie praw człowieka kobiet jako najistotniejszą z tych potrzeb iz tej perspektywy przedstawiła propozycje misjom UNAMA i ONZ. Te 10 sugestii jest przedstawianych teraz, gdy prowadzone są dyskusje na temat przyszłości Misji, która wygasa we wrześniu. Mamy nadzieję, że czytelnicy skontaktują się z odpowiednimi misjami ONZ, zachęcając ich do wsparcia zapewniania UNAMA zdolności i zasobów potrzebnych do jej pilnie niezbędnej misji.

10 sugestii dotyczących odnowienia UNAMA

Następujące 10 punktów jest oferowanych do rozważenia przez tych, którzy zbierają się w celu sprawdzenia statusu i przyszłości Misja Wsparcia ONZ w Afganistanie. Został opracowany i wysłany przez doraźną międzynarodową sieć społeczeństwa obywatelskiego zajmującą się ochroną afgańskich kobiet, w porozumieniu i przy udziale obywateli afgańskich. Od samego początku sieć wzywała wszystkie strony zaangażowane w rozwijające się kryzysy humanitarne do podjęcia, zgodnie z postanowieniami rezolucji RB ONZ nr 1325, wszelkich możliwych środków w celu ochrony kobiet i dziewcząt oraz ich podstawowych praw człowieka; i dążyć do wszelkich możliwości zakończenia obecnej przemocy. Wciąż mamy nadzieję, że uda się to osiągnąć i że wszystkie strony, w tym te, które obecnie kontrolują kraj, podejmą odpowiednie działania.

W najbliższej sytuacji UNAMA, reprezentująca Organizację Narodów Zjednoczonych i społeczność światową, ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie wszystkich swoich uprawnień i zasobów w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa afgańskiej ludności cywilnej w ogóle oraz kobietom, które obecnie stoją w obliczu zagrożeń związanych z płcią w szczególności. A my, członkowie międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego, ponosimy odpowiedzialność za wspieranie UNAMA, wzywając światową organizację do zapewnienia misji odpowiednich i odpowiednich uprawnień i zasobów.

W świetle tej odpowiedzialności z szacunkiem prosimy, aby zgromadzeni w Londynie 20 sierpnia 2021 r. rozważyli następujące sugerowane warunki odnowienia misji.

Sugestie dotyczące odnowienia UNAMA w celu zapewnienia ochrony kobietom i zapewnienia ich stałego istotnego wkładu w społeczeństwo afgańskie

  1. Uzbrojone kontyngenty policji ustanowienie i utrzymanie wystarczającego porządku cywilnego do prowadzenia codziennego życia;
  2. Nieuzbrojone cywilne zespoły akompaniamentu i bezpiecznego postępowania umożliwić kobietom codzienne życie, pracę poza domem, rynek, poszukiwanie niezbędnych usług dla siebie i swojej rodziny;
  3. Stacje ratunkowe UNHCR, na pro tem podstawy, aby umożliwić kobietom bardziej narażonym na ryzyko niż wszystkie afgańskie kobiety (tj. „docelowe”) opuszczenie kraju, jeśli tak zdecydują;
  4. Usługi leczenia urazów i urazów niezbędne dla kobiet w ciąży, kobiet z niemowlętami, kobiet opiekujących się osobami starszymi i niedołężnymi itp. wraz z zapewnieniem, że będą one bezpieczne w szukaniu takiej usługi i po jej otrzymaniu.
  5. Ustanowienie korytarzy bezpiecznego przejścia w celu dostarczenia pomocy humanitarnej, w razie potrzeby wyjazdu z kraju i innych podstawowych usług świadczonych przez rozszerzoną UNAMA.
  6. Wyegzekwuj i wyegzekwuj zobowiązanie Talibów do przestrzegania i poszanowania praw człowieka kobiet gwarantowanych przez międzynarodowe standardy. Każdemu złamaniu tego zobowiązania grożą sankcje w różnych formach nakładane przez państwa oraz międzynarodową społeczność przedsiębiorców i społeczeństwo obywatelskie. Te same standardy mają być nałożone na każde państwo lub agencję wspierającą lub pomagającą talibom w popełnianiu takich naruszeń.
  7. Zapewnienie warunków, w tym zakładanie i utrzymywanie bezpiecznych domów, aby kobiety liderki mogły pozostać w kraju i wykonywać podstawową pracę, którą wykonują dla całego społeczeństwa. Gdyby Afganistan utracił to przywództwo, odzyskanie porządku społecznego, gospodarki i rządu byłoby poważnie, być może śmiertelnie utrudnione.
  8. Kontynuacja współpracy z afgańskim społeczeństwem obywatelskim poprzez ich regularne zaangażowanie w bieżące prace i wszystkie szczególne inicjatywy UNAMA. Taka współpraca powinna być stale poszerzana, aby potrzeby i wola narodu afgańskiego były głównym czynnikiem określającym pracę misji.
  9. Regularne briefingi dla mediów ze wszystkich regionów świata, aby uświadomić społeczeństwu światowemu i zainteresowanym obywatelom sytuację w Afganistanie, aby w razie potrzeby obywatele wszystkich państw członkowskich mogli zabierać głos w obronie najlepiej pojętego interesu narodu afgańskiego i pracy UNAMA.
  10. Głównym zadaniem misji jest pomoc w utrzymaniu porządku obywatelskiego i ułatwianie obywatelskiej partycypacji obywatelskiej do czasu, gdy demokratycznie wybrany rząd afgański będzie w stanie zapewnić niezbędny porządek i realizację obywatelskich praw do uczestnictwa w życiu politycznym. W interesie Afganistanu i społeczności światowej jest osiągnięcie i trwałe ugruntowanie niepodległości narodowej i pełnego samorządu. Praca UNAMA, działającej na rzecz organizacji światowej i społeczności międzynarodowej, powinna pomóc Afgańczykom w osiągnięciu tego celu.

8 / 18 / 21

Bądź pierwszym komentarzem

Dołącz do dyskusji ...