Wezwanie do wkładu w bezpieczeństwo redefiniujące wolumen, „Feminists Perspectives on Global Security: Confronting Convergent Existential Crises”

Wezwanie do wniesienia wkładu w bezpieczeństwo redefiniujące wolumen

„Perspektywy feministek globalnego bezpieczeństwa: stawianie czoła zbieżnym kryzysom egzystencjalnym”

Redaktorzy: Betty A. Reardon, Asha Hans, Soumita Basu i Yuuka Kagayma
Wydawca: Peace Knowledge Press

Zmiana gruntu geopolitycznego, z którego bezprecedensowe zbieżne globalne kryzysy rzucają wyzwanie światowym strukturom władzy, niebezpiecznie wytrąciła establiszment bezpieczeństwa z równowagi. Rośnie świadomość, że dominujący paradygmat bezpieczeństwa państwa jest dysfunkcjonalny. Poszerzenie dyskursu o bezpieczeństwie stwarza możliwości poważnego rozważenia alternatyw. Feministyczne perspektywy bezpieczeństwa mają na celu naświetlenie globalnych kryzysów, aby zainspirować sposoby myślenia o globalnym bezpieczeństwie, które bardziej sprzyjają przetrwaniu ludzkości i naszej planety. Ta kolekcja ma na celu zbadanie niektórych z tych sposobów myślenia i potencjalnych strategii zmian w celu przekształcenia globalnego systemu bezpieczeństwa z endemicznego konfliktu/kryzysu w stabilne bezpieczeństwo ludzkie, spójne w oparciu o zdrowie ekologiczne oraz ludzką sprawczość i odpowiedzialność.

Centralnym pytaniem kolekcji jest „W jaki sposób trzy najpilniejsze i powszechnie uznawane globalne kryzysy egzystencjalne i ich systemowe powiązania wpływają na doświadczenie i możliwości bezpieczeństwa ludzi teraz iw całym XXI wieku?"

Dochodzenie prowadzone przez pryzmat feministyczno-futurystycznej eksploruje kompleksową problematykę, na którą składają się interakcje między: kryzys klimatyczny (między innymi, konsekwencje uprzedmiotowienia świata przyrody i ludzki błąd „technologicznej naprawy”); wojna i broń (ia analiza istoty i celów instytucji wojny i „kultury broni”); oraz apartheid płci (ia systemowe ubezwłasnowolnienie kobiet jako źródło patriarchalnego autorytaryzmu charakteryzującego się nierównością i niesprawiedliwością w globalnych strukturach gospodarczych, kolonializmem i rozlicznymi formami ucisku na tle rasowym, religijnym i etnicznym).

Przedstawiona w perspektywie zbieżności trzech kryzysów i konieczności rozwiązania ich w ramach ich systemowych powiązań, praca będzie składać się z trzech części: 1) redakcyjnego wstępu ramowego, 2) trzech części merytorycznych nadesłanych rozdziałów, z których każda z których odpowiednio skoncentruje się na jednym z trzech analizowanych kryzysów pod kątem jego wzajemnych powiązań z pozostałymi dwoma, oraz 3) wnioskiem redakcji, integrującym analizy problemu i podsumowującym sugerowane kierunki działań w celu rozwiązania problemów w ogólnym strategia na rzecz zmian w ramach myślenia holistyczno-organicznego, feministyczno-futurystycznego, jako alternatywy dla dominującego myślenia o bezpieczeństwie racjonalistyczno-redukcjonistycznego, skoncentrowanego na teraźniejszości paradygmatu patriarchalnego.

Składki do Sekcji 2 są proszone o eseje pochodzące z badań feministycznych na temat doświadczeń kobiet w zakresie bezpieczeństwa, pracy na rzecz alternatywnych systemów bezpieczeństwa oraz feministycznych propozycji rozwiązania trzech kryzysów jako kroków w kierunku osiągnięcia globalnego systemu bezpieczeństwa ludzi.

Poszczególne rozdziały pokażą, że te kryzysy mają wzajemnie wzmacniające się skutki, ponieważ globalny kapitał łączy się z militarystyczną mentalnością, nierozerwalnie związaną z nierównościami wynikającymi z apartheidu płci i nadużyć na planecie. Poszukujemy esejów, które badają wielorakie współzależności między kryzysami i potrzebę ich analizy w kontekście ich zbieżności. Redaktorzy zlokalizują każdy rozdział w obszernych ramach przedstawionych w Sekcji 1 i zainicjują dyskurs na temat jego znaczenia dla osiągnięcia bezpieczeństwa ludzi poprzez zadawanie pytań po rozdziale, które mają być podsumowane jako podstawa strategii praktycznego działania. przedstawione w sekcji 3.

Kryzys klimatyczny: zagrożona planeta

Kryzys klimatyczny wynikający z braku redukcji emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia bioróżnorodności wynikającej z niewłaściwie prowadzonego rozwoju i technologii niszczących środowisko przenika i zaostrza dwa pozostałe kryzysy. Jest to najbardziej oczywiste i pilne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. W epoce, w której społeczność światowa zgodziła się na standardy odpowiedzialności ekologicznej, państwa reagują raczej krótkoterminowymi środkami łagodzącymi niż dalekosiężnymi zmianami, aby przezwyciężyć niesprawiedliwość ekonomiczną i szkodzącą Ziemi konsumpcję oraz uzbroić zasoby. Odpowiedzialność ekologiczna wymaga demilitaryzacji bezpieczeństwa jako konieczności ratowania planety.

Składki, które należy uwzględnić: W tej części poszukujemy esejów, które demonstrują i dokumentują integralny związek między kryzysem klimatycznym a kryzysem dysfunkcjonalnego zmilitaryzowanego systemu bezpieczeństwa lub odnoszą się do braku udziału kobiet i perspektywy feministycznej w podejściu państw do kryzysu klimatycznego. Szczególnie mile widziane będą artykuły skupiające się na Globalnym Południu, gdzie społeczności doświadczają najgorszego ubóstwa związanego z klimatem i rosnącej deprywacji, oferujące analizy feministyczne lub odkrywające sposoby stawienia czoła kryzysowi, które sprzyjają przetrwaniu ludzkości i naszej planety.

Kryzys wojny i broni: imperatyw zmiany systemu bezpieczeństwa

Skoncentrowany na państwie globalny system bezpieczeństwa był tak zaabsorbowany postrzeganiem zagrożeń, że wszystkie inne wymagania są tłumione przez militarystyczne sposoby reagowania na zagrożenia, utrzymując wojnę jako stałą cechę systemów politycznych. Wzmacniana przez postawy społeczno-kulturowe wojna jest daną kondycją człowieka. W konsekwencji dyskurs o kobietach, pokoju i bezpieczeństwie w wąskich ramach jest bardziej zajęty kwestiami udziału kobiet i zapobiegania przemocy ze względu na płeć niż na ścieżce prowadzącej do zniesienia wojny. Feministyczne dyskusje na temat wzajemnych relacji między środowiskiem a rozwojem rzadko dotyczą powiązań między militaryzmem, degradacją środowiska, która pogłębia nierówność płci. Całościowa ocena fundamentalnej problematyki wojny wymaga rozważenia pełnego zakresu tych wzajemnych relacji, które składają się na system wojenny. Eseje zapewnią taką ocenę jako podstawę dla feministycznych propozycji alternatyw dla wojny.

Składki, które należy uwzględnić: W tej części poszukujemy esejów, aby naświetlić wzajemne relacje między pilnymi potrzebami związanymi z kryzysem klimatycznym i zmilitaryzowanym bezpieczeństwem a korzyściami, jakie można osiągnąć w dążeniu do rzeczywistego bezpieczeństwa ludzi poprzez przedefiniowanie ludzkiego bezpieczeństwa i proponowanie alternatyw dla wojny i konfliktów zbrojnych, które również zwiększyć bezpieczeństwo Ziemi.

Apartheid płci: kryzys paradygmatu patriarchalnego

Wyrażenie „gender apartheid” jest używane do określenia ogólnego systemu opresyjnych separacji z jego negatywnymi skutkami zarówno dla uciskanych, jak i ciemiężcy patriarchalnej segregacji płci. Patriarchat to układ władzy znacznie szerszy niż podział ról płciowych. Jest to polityczny paradygmat większości ludzkich instytucji, hierarchia, w której prawie wszystkie kobiety cierpią na deficyt władzy i brak udziału w większości sfer polityki publicznej, co odbija się echem w licznych deficytach znoszonych przez wszystkich, mężczyzn i kobiety, wykluczonych ze szczytu hierarchia. Leży u podstaw nierówności światowych systemów politycznych i gospodarczych.

Rozprzestrzenianie się katastrof ekologicznych, walk zbrojnych i konfliktów ideologicznych przyniosło zaostrzenie segregacji, widocznej w miarę jak coraz więcej państw znajduje się pod wpływem fundamentalistycznych autorytaryzmów różnych ideologii i religii. Konsekwentne, coraz większe zmniejszanie się ludzkiego bezpieczeństwa kobiet wyraźnie ukazuje znaczny deficyt bezpieczeństwa w istniejącym systemie bezpieczeństwa i wynikający z tego imperatyw poszukiwania sprawiedliwej alternatywy dla płci.

Składki, które należy uwzględnić: Do tej sekcji zapraszamy eseje przedstawiające feministyczne analizy zmilitaryzowanego systemu bezpieczeństwa, pokazujące korzyści płynące z udziału kobiet w tworzeniu polityki klimatycznej i bezpieczeństwa, studia przypadków ilustrujące skuteczne działania kobiet na rzecz klimatu lub eksperymenty z polityką bezpieczeństwa ludzkiego i/lub proponujące feministyczne alternatywy przedstawienie polityki i systemów w zakresie klimatu i bezpieczeństwa.

Przesyłanie ewentualnych wkładów

Prosimy o przesyłanie esejów, szkiców lub streszczeń do rozpatrzenia na adres bettyreardon@gmail.com i ashahans10@gmail.com do 15 maja 2022 r. Dziękuję.

zamknięte
Dołącz do Kampanii i pomóż nam #SpreadPeaceEd!
Proszę o przesłanie e-maili:

Dołącz do dyskusji ...

Przewiń do góry