ਹਾਲ ਹੀ
Loading Events

ਨਵਾਂ ਇਵੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ 256 ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ .jpg, .png, ਜਾਂ .gif ਫਾਈਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.

ਚਿੱਤਰ ਚੁਣੋ

ਇਵੈਂਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਇਵੈਂਟ ਟੈਗਸ

ਇਵੈਂਟਸ ਸਥਿਤੀ

ਸਥਾਨ ਵੇਰਵਾ

ਸਥਾਨ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ

ਆਯੋਜਕ ਵੇਰਵਾ

ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੋਧੋ
ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਇਵੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋ. ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 0 ਦਰਜ਼ ਕਰੋ.