Vedtar enstemmig resolusjon 2686, FNs sikkerhetsråd oppfordrer det internasjonale samfunnet til å forhindre hets, fordømme hatytringer, rasisme, ekstremisme

Rådet oppfordret relevante FN-enheter til å øke sine aktiviteter med fokus på fredsutdanning å styrke verdiene som er avgjørende for en fredskultur.

(Omarbeidet fra: FN, 14. juni 2023)

I erkjennelse av at hatytringer, rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt, intoleranse, kjønnsdiskriminering og ekstremisme kan bidra til konflikt, vedtok Sikkerhetsrådet i dag enstemmig en resolusjon som blant annet oppfordret medlemslandene til offentlig å fordømme vold, hatytringer og ekstremisme og oppmuntret dem til å forhindre spredning av intolerantisme.

I henhold til vilkårene i rådsresolusjon 2686 (2023) (skal utstedes som dokument S/RES/2686 (2023)), oppfordret organet med 15 nasjoner alle relevante interessenter til å dele god praksis for å fremme toleranse og fredelig sameksistens og ta opp hatefulle ytringer og ekstremisme på en måte i samsvar med gjeldende internasjonal lov. Medlemsstatene ble spesielt bedt om å se på interreligiøs og interkulturell dialog som et viktig verktøy for å oppnå fred, sosial stabilitet og internasjonalt vedtatte utviklingsmål.

Også i teksten ble statene oppfordret til å fremme kvinners fulle, likeverdige, meningsfulle og trygge deltakelse og lederskap; styrke sosial samhørighet, motstandskraft i samfunnet, likestilling og kvinners økonomiske myndiggjøring; og støtte kvalitetsutdanning for fred. Den bekreftet blant annet statenes plikt til å respektere, fremme og beskytte menneskerettighetene og grunnleggende friheter til alle individer.

Rådet fordømte feilinformasjon, desinformasjon og oppfordring til vold mot FNs fredsbevarende operasjoner, og oppfordret alle generalsekretærens spesialrepresentanter og spesialutsendinger til å bruke sine gode kontorer til å støtte lokale fredsinitiativer og involvere lokalsamfunn, kvinner, ungdom, sivilsamfunn og religiøse ledere der det er hensiktsmessig. I tillegg ba den FNs fredsbevarende og spesielle politiske oppdrag om å overvåke hatytringer, rasisme og ekstremisme som kan påvirke fred og sikkerhet.

Videre oppfordret rådet relevante FN-enheter til å øke sine aktiviteter med fokus på fredsutdanning for å styrke verdiene som er avgjørende for en fredskultur. I tillegg bør Fredsbyggingskommisjonen fortsette å bruke sin innkallende rolle for å sikre en integrert, strategisk, sammenhengende, koordinert og kjønnsresponsiv tilnærming for å fremme toleranse, ta opp hatefulle ytringer og bygge og opprettholde fred.

Resolusjonen oppfordret også generalsekretæren til å gjennomføre og inkludere erfaringer og beste praksis i relevant rapportering. Ved rapportering ba rådet ham om å gi en muntlig orientering om gjennomføringen av resolusjonen innen 14. juni 2024 og raskt informere den om trusler mot internasjonal fred og sikkerhet.

Lana Zaki Nusseibeh (De forente arabiske emirater) talte før avstemningen at langvarige fordommer ikke forsvinner når kampene stopper, spesielt siden hat går i arv gjennom generasjoner når rasistiske og ekstremistiske ideologier ikke blir adressert. I denne sammenhengen tar resolusjonsutkastet kritiske, konkrete skritt for å adressere hatefulle ytringer, rasisme og ekstremisme; fremmer toleranse; og anerkjenner den viktige rollen til kvinner, ungdom og interreligiøs dialog. "Verdiene toleranse og fredelig sameksistens er grunnlaget som varig fred må bygges på," understreket hun.

Nicolas de Rivière (Frankrike), som også talte før avstemningen, observerte at brorskap og toleranse – selv om det er viktig – er tvetydige begreper som kan ha motstridende tolkninger. Hvor viktige de enn er, religiøse spørsmål har ingen plass i Rådet og kan ikke behandles uten å vurdere ytringsfriheten som helhet. Han uttrykte sin beklagelse over at utkastet til resolusjon er selektivt og for svakt på en rekke områder, og sa at Frankrike vil fortsette å mobilisere på disse områdene i alle kompetente fora. Den vil også motsette seg ethvert forsøk på å importere dem til rådets spørsmål.

I en tale etter avstemningen påpekte James Kariuki (Storbritannia) at rådet for første gang har tatt direkte opp diskrimineringen og forfølgelsen som en rekke minoritetsgrupper står overfor i konfliktsituasjoner. Tekstens omhyggelige utforming gjør det klart at alle anstrengelser for å takle hets og ekstremisme i konflikt må gjøre det i samsvar med internasjonal menneskerettighetslov. Alle stater må respektere og beskytte rettighetene og frihetene til enkeltpersoner, understreket han, og la til at dette må forbli grunnfjellet i alle rådets innsats.

Adrian Dominik Hauri (Sveits) understreker at ytringsfriheten på ingen måte tillater diskriminerende eller rasistiske kommentarer, og gjentok sin bekymring for at begrepet "ekstremisme" uten ordet "voldelig" gir rom for en tolkning som vilkårlig kan brukes mot de som utøver ytringsfrihet. "Ekstremisme" bør brukes til å beskrive handlinger og ikke ideer. I denne forbindelse uttrykte han sin beklagelse over at resolusjonen ikke inneholder referanser til den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Jeffrey DeLaurentis (USA) sa at resolusjonen ikke endrer vektleggingen av at meninger og tro må beskyttes, selv om de karakteriseres som ekstreme. «Å kvele menneskerettighetene er kontraproduktivt for visjonen om fred og sikkerhet som vi, som medlemmer av Sikkerhetsrådet, søker å fremme,» sa han. Som sådan vil landet hans stå sammen med likesinnede rådsmedlemmer for å sikre at resolusjonen ikke blir misbrukt til å rettferdiggjøre noen menneskerettighetsbrudd eller undertrykkelse av menneskerettighetsforkjempere; kvinner og jenter; og lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, skeive, spørrende og intersex (LGTQI+) personer.

Vanessa Frazier (Malta) påpekte at interseksjonelle og kjønnstransformerende tilnærminger er de mest effektive for å svare på de mange – og ofte overlappende – formene for diskriminering og oppfordring til hat. Når det gjelder begrepet "ekstremisme", sa hun at hun tolker det til å referere til voldelig ekstremisme som bidrar til terrorisme. Alle medlemsland har et ansvar for å fremme, beskytte og opprettholde menneskerettigheter i alle sammenhenger, understreket hun, og avviser alle brudd på internasjonal menneskerettighetslovgivning i navnet for å forhindre eller motvirke terrorisme, voldelig ekstremisme eller ekstremisme i bredere forstand.

Hernán Pérez Loose (Ecuador), som bekreftet landets prinsipielle posisjon for å fremme menneskerettigheter for alle, sa at han stemte for resolusjonen fordi intoleranse hindrer internasjonal fred og sikkerhet. Ingenting i vedtaket må tolkes eller påberopes for å begrense eller sette vilkår for fri utøvelse av individuelle rettigheter, understreket han.

Møtet begynte kl. 12 og ble avsluttet kl. 42

 

Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen