Paris Peace Forum klarer ikke å ta opp fredsutdanning (rapport/mening)

(Omarbeidet fra: Plattform for livslang læring. 22. november 2023)

Av plattformen for livslang læring

Over hele verden har vi de siste årene etter pandemien sett vold øke, ulikheter øke sammen med polariseringen av samfunnet og mangel på forståelse og støtte mellom generasjoner. Disse trendene er desto mer bekymringsfulle ettersom de rammer unge mennesker og barn: brudd på menneskerettighetene over hele Europa og verden øker, ledsaget av hatefulle ytringer og vold i og utenfor skolene, som gir næring til spiralen av polarisering og vold. Siden 2018 er slike trender diskutert innenfor rammen av det årlige Paris fredsforum. Denne globale samlingen av verdensledere utforsker måten global styring kan fremme fred på, og fant sted 10.-11. november. Årets tema, 'Søker felles grunn i en verden av rivalisering', har ikke tatt for seg fredsutdanning, og unnlater å vurdere hvordan rivalisering og konkurranse fremmes i utdannings- og opplæringssystemer i fravær av kompetanse fremmet av Peace Education.

The Lifelong Learning Platform oppfordrer EU og dens medlemsstater, FN og Europarådet til å ta umiddelbare tiltak for å heve profilen til utdanning for fred og toleranse i en livslang læringstilnærming som den eneste og beste responsen på vold, krig og konflikt. For dette formål blir betydningen av fredsutdanning tydelig. Fredsundervisning er et grunnleggende aspekt ved livslang læring som overskrider politiske grenser og ideologier. Den legger vekt på og dyrker forståelse, empati og konfliktløsningsevner, med sikte på å fremme harmonisk sameksistens i en stadig mer sammenkoblet verden. 

Livslang læring fremmer en helhetlig tilnærming som anerkjenner viktigheten av kontinuerlig utdanning og læring gjennom hele livet. Dens vektlegging av ikke-formelle og uformelle metoder har blitt anerkjent som sentral i å bygge og gjenoppbygge samfunn og styrke samfunn. 

Vi er overbevist om at fredsutdanning, veiledet av prinsippene for livslang læring, er avgjørende for et velstående og harmonisk globalt samfunn. Prinsipper som styrer fredsopplæring inkluderer:

 • Konfliktløsningskompetanse: Fredsopplæring utstyrer enkeltpersoner med viktige ferdigheter i konfliktløsning. Gjennom livslang læring kan mennesker utvikle evnen til å ta opp uenigheter og tvister på en konstruktiv og ikke-voldelig måte.
 • Empati og forståelse: Verdidrevet livslang læring fremmer empati og en dypere forståelse av ulike perspektiver. Dette fremmer i sin tur toleranse og inkludering, og bidrar til å bygge bro over gap i en delt verden.
 • Globalt statsborgerskap: Fredsopplæring oppmuntrer til utvikling av ansvarlige globale borgere ved å utvikle kunnskap og verdier som motiverer elever til å handle innenfor deres kapasitet. Det innpoderer verdier som overskrider politiske og kulturelle forskjeller, og understreker vår felles menneskelighet og sammenkobling.
 • Forebygging av vold: Ved å utdanne enkeltpersoner om prinsippene for fred, kan vi redusere sannsynligheten for vold og konflikt. Denne tilnærmingen tilbyr en vei mot bærekraftig fred ved å ta tak i grunnleggende årsaker og fremme sosial harmoni.
 • Kulturell følsomhet: Livslang læring i sammenheng med fredsutdanning oppmuntrer til interkulturell dialog, kulturell følsomhet og respekt for ulike tradisjoner. Dette fremmer en følelse av enhet som overskrider politiske grenser og fordommer.
 • Systemer og kritisk tenkning: Utvikling av livsferdigheter og nøkkelkompetanser for livslang læring i fredssammenheng kan bidra til en forståelse av historiske veiavhengigheter, urettferdighet og innflytelsen fra lokale handlinger i en global kontekst. Gjennom en slik forståelse kan fredsbyggende interaksjoner fremmes og polarisering kan reduseres.

Disse prinsippene er kjernen i læringsfellesskapets arbeid, ettersom det sivile samfunn innen utdanning og opplæring bygde et rammeverk for enkeltpersoner og lokalsamfunn for å tilegne seg kunnskapen, ferdighetene og holdningene som trengs for å bidra til en mer fredelig, inkluderende og forståelsesfull verden. Sivilsamfunnet avanserte prinsipper som global statsborgerskapsutdanning (GCE) innenfor institusjonelle forpliktelser som Erklæring om global utdanning til 2050, men også gjennom en rekke frittstående initiativer, spesielt GCE læreplaner gjennom digital historiefortellinginterkulturelle opplæringsaktiviteterspillbasert læring på demokrati. Som en del av GCE gikk det sivile samfunn i spissen for mainstreaming av fredsutdanning på alle nivåer, sektorer og læringsformer. Kurs om fredsutdanning, sammenhengene mellom historieundervisning og fred, verktøy og materialer å fremme fredsundervisning i formell utdanning, metoder av voksenopplæring for fredsaktivisme, og opplæring for trenere om implementering av interkulturelle, demokratiske og fredsutdanningsprogrammer er bare noen eksempler fra læringsfellesskapet.

Integrering av fredsopplæring krever trygge miljøer der alle har nøkkelkompetanser for dialog, for eksempel kulturell sensitivitet, kritisk tenkning eller praktisering av empati. Verktøy for å etablere trygt miljø inkluderer:

 • veilede til legge til rette for flerperspektivdiskusjoner i formell utdanning
 • veilede forum bruk av muntlige historier i læringsaktiviteter for å bringe frem familietradisjoner, seremonier og ritualer, til kunnskap om miljøet, til religiøse og åndelige opplevelser
 • verktøykasse for interkulturell læring
 • metodikk for dialogiske samlinger som brukes på skolene
 • an initiativ å fremme debatt i formell utdanning

Fredsopplæring stopper ikke ved forebygging, da den berører hvordan elever takler konflikter og dens implikasjoner. Derfor kan ressurser, som 'Helter gråter også', har et uvurderlig potensial til å støtte elever i mørke øyeblikk.

I denne sammenhengen krever LLLPlatform:

 • Integrering av fredsutdanning på tvers av fag i formell utdanning, styrking av koblinger mellom formell, ikke-formell og uformell læring for å sikre en konstant praksis med fredsundervisning i en livsvidende læringstilnærming
 • Å gi meningsfulle muligheter for grunnleggende opplæring og kontinuerlig faglig utvikling for lærere om å lede dialog, fremme mangfold og se på elever som likeverdige partnere i læringen. Disse mulighetene bør ikke begrenses bare til tilgjengelige kurs, men bør ta hensyn til lærernes arbeidsforhold, spesielt tid og økonomiske ressurser til opplæring
 • Implementering av rådets anbefaling om validering av ikke-formell og uformell læring for å sikre at fredskompetanser behandles på lik linje med alle nøkkelkompetanser som kreves av elever for å streve i dagens samfunn
 • Øke finansieringen av utdanning og opplæring på EU- og nasjonalt nivå, sikre strukturelle og bærekraftige finansieringskilder spesifikt for fredsutdanningsinitiativer som går utover prosjektbasert finansiering

Øke samarbeidet mellom alle utdannings- og opplæringsinteressenter i politikkutforming med tanke på hvordan alle deler ansvaret i enhver fredsrelatert prosess.

Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Rull til toppen