Vredeseducatie en actie voor impact: naar een model voor intergenerationele, door jongeren geleide en interculturele vredesopbouw

By Phill Gittins

(Herplaatst van: Instituut voor Onderwijs: UCL's Faculteit Onderwijs en Maatschappij (IOE), Vredeseducatie Special Interest Group, 11 juli 2022)

Wereld VOORBIJ Oorlog (WBW) werkt samen met de Rotary Actiegroep voor Vrede (RAGFP) om een ​​grootschalig vredesopbouwprogramma te testen.

De noodzaak van intergenerationele, door jongeren geleide en interculturele vredesopbouw

Duurzame vrede berust op ons vermogen om effectief samen te werken tussen generaties en culturen.

Voornaam*, is er geen levensvatbare benadering van duurzame vrede die niet de inbreng van alle generaties omvat. Ondanks algemene overeenstemming op het gebied van vredesopbouw dat samenwerking tussen verschillende generaties mensen is belangrijk, vormen intergenerationele strategieën en partnerschappen geen integraal onderdeel van veel vredesopbouwactiviteiten. Dit is misschien niet verrassend, aangezien er veel factoren zijn die samenwerking in het algemeen en intergenerationele samenwerking in het bijzonder verminderen. Neem bijvoorbeeld het onderwijs. Veel scholen en universiteiten geven nog steeds prioriteit aan individuele bezigheden, wat concurrentie bevordert en de mogelijkheden voor samenwerking ondermijnt. Evenzo berusten typische vredesopbouwpraktijken op een top-downbenadering, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de overdracht van kennis in plaats van gezamenlijke kennisproductie of -uitwisseling. Dit heeft op zijn beurt implicaties voor intergenerationele praktijken, omdat inspanningen voor vredesopbouw te vaak worden gedaan 'op', 'voor' of 'over' lokale mensen of gemeenschappen in plaats van 'met' of 'door' hen (zie, Gittins, 2019).

TweedeHoewel alle generaties nodig zijn om de vooruitzichten op vreedzame duurzame ontwikkeling te bevorderen, kan er voor worden gepleit om meer aandacht en inspanning te richten op jongere generaties en door jongeren geleide inspanningen. In een tijd waarin er meer jonge mensen op de planeet zijn dan ooit tevoren, is het moeilijk om de centrale rol die jongeren (kunnen en doen) spelen in het werken aan een betere wereld te overschatten. Het goede nieuws is dat de belangstelling voor de rol van jongeren bij vredesopbouw wereldwijd toeneemt, zoals blijkt uit de wereldwijde Agenda voor Jeugd, Vrede en Veiligheid, nieuwe internationale beleidskaders en nationale actieplannen, evenals een gestage toename van programmering en wetenschappelijke werk (zie Gittins, 2020, Berents & Prelis, 2022). Het slechte nieuws is dat jongeren ondervertegenwoordigd blijven in beleid, praktijk en onderzoek van vredesopbouw.

Derde, is interculturele samenwerking belangrijk, omdat we in een steeds meer onderling verbonden en onderling afhankelijke wereld leven. Daarom is het vermogen om verbinding te maken tussen culturen belangrijker dan ooit. Dit biedt kansen voor vredesopbouw, aangezien is gebleken dat intercultureel werk bijdraagt ​​aan de deconstructie van negatieve stereotypen (Hofstede, 2001), conflictoplossing (Huntington, 1993), en het cultiveren van holistische relaties (Brantmeier & Brantmeier, 2020). Veel geleerden – van Lederach naar Austesserre, met voorlopers in het werk van krul en Galtung – wijzen op de waarde van intercultureel engagement.

Samengevat, duurzame vrede is afhankelijk van ons vermogen om intergenerationeel en intercultureel te werken en om kansen te creëren voor door jongeren geleide inspanningen. Het belang van deze drie benaderingen is erkend in zowel beleidsmatige als academische debatten. Er is echter een gebrek aan begrip over hoe door jongeren geleide, intergenerationele/cross-culturele vredesopbouw er in de praktijk uitziet – en met name op grote schaal, in het digitale tijdperk, tijdens COVID.

Vredeseducatie en actie voor impact (PEAI)

Dit zijn enkele van de factoren die hebben geleid tot de ontwikkeling van Vredeseducatie en actie voor impact (PEAI) – een uniek programma dat is ontworpen om jonge vredestichters (18-30) over de hele wereld met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen. Het doel is om een ​​nieuw model van 21 . te creërenst eeuw vredesopbouw - een die onze opvattingen en praktijken actualiseert over wat het betekent om door jongeren geleide, intergenerationele en interculturele vredesopbouw te doen. Het doel is om bij te dragen aan persoonlijke en sociale verandering door middel van onderwijs en actie.

Het werk wordt ondersteund door de volgende processen en praktijken:

 • Opvoeding en actie. PEAI wordt geleid door een dubbele focus op onderwijs en actie, op een gebied waar het nodig is om de kloof te dichten tussen de studie van vrede als onderwerp en de praktijk van vredesopbouw als praktijk (zie, Gittins, 2019).
 • Een focus op pro-vrede en anti-oorlogsinspanningen. PEAI hanteert een brede benadering van vrede - een die de afwezigheid van oorlog omvat, maar meer omvat dan de afwezigheid van oorlog. Het is gebaseerd op de erkenning dat vrede niet samen kan gaan met oorlog, en daarom vereist vrede zowel negatieve als positieve vrede (zie: Wereld VOORBIJ Oorlog).
 • Een holistische benadering. PEAI vormt een uitdaging voor gemeenschappelijke formuleringen van vredeseducatie die steunen op rationele vormen van leren ten koste van belichaamde, emotionele en ervaringsgerichte benaderingen (zie, Cremin et al., 2018).
 • Actie onder leiding van jongeren. Vaak wordt vredeswerk gedaan 'aan' of 'over' jongeren, niet 'door' of 'met' hen (zie, Gittins et., 2021). PEAI biedt een manier om dit te veranderen.
 • Intergenerationeel werk. PEAI brengt intergenerationele collectieven samen om deel te nemen aan collaboratieve praxis. Dit kan helpen om het aanhoudende wantrouwen in vredeswerk tussen jongeren en volwassenen aan te pakken (zie: Simpson, 2018, Altiok & Grizelj, 2019).
 • Cross-cultureel leren. Landen met diverse sociale, politieke, economische en ecologische contexten (inclusief diverse vredes- en conflicttrajecten) kunnen veel van elkaar leren. PEAI maakt dit leren mogelijk.
 • Machtsdynamiek heroverwegen en transformeren. PEAI besteedt veel aandacht aan hoe processen van 'macht over', 'macht van binnen', 'macht tot' en 'macht met' (zie, VeneKlasen & Miller, 2007) spelen in vredesopbouwende inspanningen.
 • Het gebruik van digitale technologie. PEAI biedt toegang tot een interactief platform dat helpt bij het faciliteren van online verbindingen en het ondersteunen van leer-, deel- en co-creatieprocessen binnen en tussen verschillende generaties en culturen.

Het programma is georganiseerd rond wat Gittins (2021) uitdrukt als het 'weten, zijn en doen van vredesopbouw'. Het probeert intellectuele strengheid in evenwicht te brengen met relationele betrokkenheid en praktijkgerichte ervaring. Het programma heeft een tweeledige benadering van het maken van veranderingen - vredeseducatie en vredesactie - en wordt geleverd in een geconsolideerd, impactvol formaat gedurende 14 weken, met zes weken vredeseducatie, 8 weken vredesactie, en overal een ontwikkelingsfocus.

Prong #I: Vredeseducatie

Prong #I bestaat uit zes online modules die een reeks onderwerpen behandelen die relevant zijn voor vredesopbouw en duurzaamheid, waaronder: grondbeginselen van vredesopbouw; de rol van jongeren in vrede en veiligheid; systeemdenken; oorlogs-/vredessystemen; innovatie, strategieën en processen voor de afschaffing van oorlog; het cultiveren en beoefenen van vreedzame manieren om bij jezelf, anderen en de wereld te zijn; niet-gewelddadige directe actie organiseren; en het ontwerpen, monitoren, evalueren en communiceren van vredesprojecten.

Terwijl deelnemers de zeswekelijkse modules doorlopen, versterken ze hun capaciteiten voor vredesopbouw, terwijl ze in contact komen met een wereldwijde gemeenschap van gelijkgestemde leiders. Dit is een online praktijkgemeenschap, waar verschillende generaties en culturen samenkomen in gedeelde gemeenschappelijke ruimtes om te leren van, in dialoog te gaan met en strategie te ontwikkelen voor verandering met World BEYOND War-experts, peer-activisten en changemakers. Prong #I heeft een gemiddelde werklast van 3-6 uur per week en een certificaat van voltooiing wordt uitgereikt aan deelnemers die alle zes optionele opdrachten voltooien.

Prong #2: Vredesactie

Na zes weken online leren en interactie, besteden deelnemers 8 weken aan het toepassen van de kennis, vaardigheden en processen die ze hebben geleerd om actie te ondernemen op echte uitdagingen. Het doel hier is om jongeren te ondersteunen om abstracte ideeën om te zetten in concrete praktijk. Dit wordt gedaan door jongeren te ondersteunen bij het ontwerpen, implementeren, monitoren, evalueren en communiceren van hun eigen door jongeren geleide actieprojecten, met als doel een directe positieve impact te hebben op kwesties van vrede, veiligheid en leiderschap.

Terwijl deelnemers van analyse naar actie gaan, overbruggen ze de eeuwenoude kloof tussen studie en praktijk door deel te nemen aan de praktijk van vredesopbouw, in plaats van alleen het onderwerp vrede als onderwerp te bestuderen. De kern van dit werk is de notie van intergenerationele praktijk: jongeren werken samen met oudere generaties, lokale gemeenschappen en belanghebbenden om meer te weten te komen over een probleem waar ze om geven, en ondernemen vervolgens actie om dit probleem op praktische manieren aan te pakken. Om de impact te vergroten, bedenken deelnemers strategieën om 'meer mensen' en 'sleutelfiguren' bij hun werk te betrekken (zie, CDA, 2016).

Deel II heeft een gemiddelde werklast van 3-6 uur per week, en een certificaat van voltooiing wordt uitgereikt aan deelnemers die aantonen dat ze in een intergenerationeel team hebben gewerkt om een ​​vredesproject met grote impact uit te voeren en te communiceren.

Uitvoering van de PEAI-pilot

In 2021 werkte World BEYOND War samen met de Rotary Action Group for Peace om het inaugurele PEAI-programma te lanceren. Dit is de eerste keer dat jongeren en gemeenschappen in 12 landen op vier continenten (Kameroen, Canada, Colombia, Kenia, Nigeria, Rusland, Servië, Zuid-Soedan, Turkije, Oekraïne, de VS en Venezuela) zijn samengebracht in één duurzame om deel te nemen aan een ontwikkelingsproces van intergenerationele en interculturele vredesopbouw.

PEAI werd geleid door een co-leiderschapsmodel, wat resulteerde in een programma dat werd ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd via een reeks wereldwijde samenwerkingen.

 • Voornaam*, door een Global Team (GT) op te richten, met onder meer mensen van World BEYOND War en de Rotary Action Group for Peace. Het was hun rol om bij te dragen aan thought leadership, programmabeheer en verantwoordelijkheid. De GT kwam een ​​jaar lang wekelijks bij elkaar om de pilot samen te stellen. Wekelijkse onlinevergaderingen boden een ruimte voor kritisch onderzoek, waar de GT samen ideeën over het programma kon verkennen en vormgeven met betrekking tot de doelen, het proces en de beoogde resultaten.
 • Tweede, door samen te werken met lokaal ingebedde organisaties/groepen in 12 landen. Elk land creëerde zijn eigen 'Country Project Team' (CPT), bestaande uit 2 coördinatoren, 2 mentoren en 10 jongeren (18-30). CPT's waren gevarieerd (een mix van mondiale Noord- en mondiale Zuid-landen), net als de individuen die de teams vormden. Jongeren hadden bijvoorbeeld verschillende achtergronden, met uiteenlopende onderwijservaringen op het gebied van vredesopbouw: van ervaren beoefenaars met een masterdiploma op een gebied dat verband houdt met vrede, tot mensen die nieuw zijn in vredeswerk. Elk CPT kwam regelmatig bijeen van september tot december 2021.
 • Derde, door een 'Research Team' op te zetten, met mensen van de University of Cambridge, Columbia University, Young Peacebuilders en World BEYOND War. Dit team leidde de onderzoekspilot. Dit omvatte het uitvoeren van monitoring- en evaluatieprocessen om de betekenis van het werk voor de praktijk, de academische wereld en het algemene publiek te identificeren, erover na te denken en te communiceren.

Activiteiten en effecten gegenereerd uit de PEAI-pilot

Hoewel een gedetailleerde presentatie van de vredesopbouwactiviteiten en effecten van de pilot om ruimteredenen hier niet kan worden opgenomen, geeft het volgende een glimp van het belang van dit werk voor verschillende belanghebbenden. Deze omvatten het volgende:

1) Impact voor jongeren en volwassenen in 12 landen

PEAI kwam rechtstreeks ten goede aan ongeveer 120 jongeren en 40 volwassenen die met hen werkten, in 12 verschillende landen. Deelnemers meldden een reeks voordelen, waaronder:

 • Meer kennis en vaardigheden op het gebied van vredesopbouw en duurzaamheid.
 • De ontwikkeling van leiderschapscompetenties die nuttig zijn voor het verbeteren van persoonlijke en professionele betrokkenheid bij zichzelf, anderen en de wereld.
 • Meer begrip voor de rol van jongeren bij vredesopbouw.
 • Een grotere waardering van oorlog en het instellen van oorlog als een barrière voor het bereiken van duurzame vrede en ontwikkeling.
 • Ervaring met intergenerationele en interculturele leerruimten en -praktijken, zowel persoonlijk als online.
 • Verbeterde vaardigheden op het gebied van organiseren en activisme, met name met betrekking tot het uitvoeren en communiceren van door jongeren geleide, door volwassenen ondersteunde en door de gemeenschap geëngageerde projecten.
 • Het ontwikkelen en onderhouden van netwerken en relaties.

Onderzoek wees uit dat:

 • 74% van de deelnemers aan het programma is van mening dat de PEAI-ervaring heeft bijgedragen aan hun ontwikkeling als vredesbouwer.
 • 91% zei dat ze nu de mogelijkheid hebben om positieve verandering te beïnvloeden.
 • 91% heeft er vertrouwen in om deel te nemen aan intergenerationeel vredesopbouwwerk.
 • 89% beschouwt zichzelf als ervaren in interculturele inspanningen voor vredesopbouw.

2) Impact voor organisaties en gemeenschappen in 12 landen

PEAI heeft deelnemers uitgerust, verbonden, begeleid en ondersteund om meer dan 15 vredesprojecten in 12 verschillende landen uit te voeren. Deze projecten vormen de kern van wat 'goed vredeswerk' heeft alles te maken met, "op onze wegen denken in nieuwe vormen van actie en ons een weg banen naar nieuwe vormen van denken" (Bing, 1989: 49).

3) Impact voor de gemeenschap voor vredeseducatie en vredesopbouw

Het concept van het PEAI-programma was om intergenerationele collectieven van over de hele wereld samen te brengen en hen te betrekken bij gezamenlijk leren en actie op weg naar vrede en duurzaamheid. De ontwikkeling van het PEAI-programma en -model, samen met de bevindingen van het proefproject, zijn gedeeld in dialoog met leden van de gemeenschap voor vredeseducatie en vredesopbouw via verschillende online en persoonlijke presentaties. Dit omvatte een evenement/viering aan het einde van het project, waar jongeren, in hun woorden, hun PEAI-ervaring en de impact van hun vredesprojecten deelden. Dit werk zal ook worden gecommuniceerd via twee tijdschriftartikelen, die momenteel in uitvoering zijn, om te laten zien hoe het PEAI-programma en zijn model potentieel hebben om nieuwe denkwijzen en praktijken te beïnvloeden.

Wat nu?

De pilot van 2021 biedt een praktijkvoorbeeld van wat mogelijk is op het gebied van door jongeren geleide, intergenerationele/cross-culturele vredesopbouw op grote schaal. Deze pilot wordt niet per se gezien als een eindpunt, maar eerder als een nieuw begin - een sterke, op feiten gebaseerde basis om op voort te bouwen en een kans om mogelijke toekomstige richtingen te (her)verbeelden.

Sinds het begin van het jaar werkt World BEYOND War ijverig samen met de Rotary Action Group for Peace en anderen om mogelijke toekomstige ontwikkelingen te onderzoeken - inclusief een meerjarenstrategie die de moeilijke uitdaging aangaat om op te schalen zonder het contact met de behoeften op het terrein verliezen. Ongeacht de gekozen strategie - intergenerationele, door jongeren geleide en interculturele samenwerking zal de kern van dit werk zijn.

Auteur Biografie

Phill Gittins, PhD, is de onderwijsdirecteur voor Wereld VOORBIJ Oorlog. Hij is ook een Rotary Vredesgenoot, KAICIID-fellow, en Positive Peace Activator voor de Instituut voor Economie en Vrede. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van leiderschap, programmering en analyse op het gebied van vrede en conflict, onderwijs en training, jeugd- en gemeenschapsontwikkeling en counseling en psychotherapie. Phill is te bereiken op: phill@worldbeyondwar.org. Lees hier meer over het programma Peace Education en Action for Impact: at https://worldbeyondwar.org/action-for-impact/

Doe mee met de campagne en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur mij e-mails:

1 gedachte over "Vredeseducatie en actie voor impact: naar een model voor intergenerationele, door jongeren geleide en interculturele vredesopbouw"

Doe mee aan de discussie ...

Scroll naar boven