ထပ်တလဲလဲ

Juneteenth: ကျွန်စနစ်၏အဆုံးနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခေါ်ဆိုခ

ကမ္တာ့

Juneteenth သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျွန်စနစ်အဆုံးသတ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အထင်ရှားဆုံးသောတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကျင်းပသောပွဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် Black Lives for လှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူလူတိုင်းကို Juneteenth လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်တိုက်တွန်းသည်။

ထပ်တလဲလဲ

Juneteenth: ကျွန်စနစ်၏အဆုံးနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခေါ်ဆိုခ

ကမ္တာ့

Juneteenth သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျွန်စနစ်အဆုံးသတ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အထင်ရှားဆုံးသောတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ကျင်းပသောပွဲဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် Black Lives for လှုပ်ရှားမှုနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူလူတိုင်းကို Juneteenth လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်တိုက်တွန်းသည်။