Mencari Keamanan: Etnografi sekolah elit di India

Penyelidikan kedoktoran Ashmeet Kaur bertajuk 'In search of peace: Ethnography of an elite school in India' (2021) meneroka penginstitusian pendidikan keamanan di sekolah formal.

PETIKAN: Kaur, A. (2021) Mencari keamanan: Etnografi sekolah elit di India. [Tesis kedoktoran, Pusat Pengajian Lanjutan TERI, New Delhi, India]

Abstrak

Perjuangan untuk kemanusiaan telah lama menjadi perhatian tamadun. Tetapi hari ini; ia telah menjadi perlu secara epistemologi, memberi suara kepada wacana kontemporari penstrukturan semula pendidikan untuk agensi berperikemanusiaan. Pendidikan untuk Keamanan bukan sahaja berhasrat membina kecekapan, nilai, tingkah laku dan kemahiran untuk menghadapi keganasan tetapi menjadi amalan di mana tujuannya, iaitu mengapa mengajar, kandungan, iaitu apa yang hendak diajar dan pedagogi, iaitu cara mengajar, menjadi kondusif untuk memupuk nilai-nilai keamanan. (Kester, 2010:59). Ia mengemukakan hujah bahawa sebelum pendidikan boleh digunakan untuk menyumbang kepada keamanan, potensi kemanusiaannya sendiri perlu diselamatkan (Kumar, 2018).

Walau bagaimanapun, matlamat EfP untuk membina keamanan melalui pendidikan dicabar oleh ketidakserasiannya dengan manifestasi paling formalnya sebagai persekolahan tradisional. Oleh itu, penyelidikan ini berasaskan kebimbangan sama ada pengarusperdanaan EfP boleh dilakukan dalam struktur dan proses persekolahan formal seperti yang wujud pada hari ini. Untuk tujuan ini, penyelidikan meneroka penginstitusian EfP iaitu untuk memahami bagaimana ia direalisasikan dalam amalan di sekolah formal.

Etnografi institusi ini membongkar dinamik diskursif sekolah kediaman antarabangsa elit di India dengan nama samaran Sekolah Rolland untuk menjawab andaian bahawa adalah mungkin untuk mendidik untuk keamanan atau untuk mempromosikan keamanan. (Kumar, 2018, Gur-Ze'ev, 2001). Objektif utama kajian adalah untuk menganalisis interaksi antara praksi institusi sekolah dan cita-cita EfP. Ia menerokai pelbagai suara yang tertanam dalam persimpangan teori keamanan dan amalan pendidikan Rolland.

Oleh itu, aspirasi utama adalah untuk mengkaji kerumitan amalan institusi dalam menyahkonstruk cara model EfP dibina, disampaikan dan juga digulingkan dalam kehidupan sehariannya. Untuk tujuan ini, penyelidikan ini meneroka 1) Bagaimanakah Rolland mengkonseptualisasikan EfP 2) Bagaimana ia membolehkan/memudahkan amalan EfP 3) Apakah pengaruh sistemik dan struktur yang mengekang amalan EfP di sekolah.

Dorongan untuk penyelidikan ini berakar umbi dalam pengalaman hidup dan pemerhatian pedagogi kehidupan seharian di Rolland. Ia bergantung pada penyelidikan pemerhatian yang dibangunkan daripada kerja lapangan yang berterusan. Ini juga termasuk membayangi, pemerhatian bilik darjah, temu bual berstruktur, separa berstruktur, nota reflektif dan aktiviti penyusunan untuk mendapatkan data. Ia mengkaji kepelbagaian interaksi institusi dan proses sosial untuk memahami simbol dan makna sistemik. Penerangan tebal tentang bagaimana aktor membina realiti sosial mereka difahami dengan berada dalam jarak dekat yang berpanjangan dengan kehidupan seharian para peserta dan dengan menyelami realiti kehidupan di sekolah.

Mengikuti pendekatan etnografi, tema-tema terkemuka yang muncul dari lapangan membimbing analisis. Penyelidikan membina sekitar implikasi institusi persekolahan sementara ia berlindung dalam teori keamanan. Naratif dominan dalam wacana pendidikan telah melihat bahagian bawah hierarki memahami dunia golongan terpinggir. Kajian dengan mengambil sampel golongan elit menyediakan alternatif kepada retorik arus perdana. Ia menyediakan 1) refleksi teori dengan menawarkan pendekatan konseptual baharu untuk EfP. Ia membawa perspektif sosial, menawarkan tambahan epistemologi kepada teori EfP 2) sumbangan empirikal dengan menawarkan cara sesebuah sekolah menggubal EfP 3) dan definisi keamanan dan keganasan yang setempat dan berlokasi yang berkaitan dengan ekologi sekolah.

[Kata kunci: Keganasan struktur, School Convivencia, SDG 4.7, Pendidikan untuk Keamanan, Pendidikan keamanan, Gandhi, Pendidikan holistik, Jarak sosial, Keamanan, Keganasan, Pengeluaran semula modal, Sekolah elit, Persekolahan, Penjagaan pintu, Etnografi institusi]

Untuk mendapatkan salinan penyelidikan ini, sila hubungi penulis:

 

Jadilah yang pertama memberi komen

Sertai perbincangan ...