Parīzes miera forumā netiek risināts jautājums par miera izglītību (ziņojums/atzinums)

(Pārsūtīts no: Mūžizglītības platforma. 22. gada 2023. novembris)

Mūžizglītības platforma

Pēdējos gados pēc pandēmijas visā pasaulē esam novērojuši vardarbības pieaugumu, nevienlīdzības palielināšanos līdz ar sabiedrības polarizāciju un paaudžu izpratnes un atbalsta trūkumu. Šīs tendences ir vēl satraucošākas, jo tās skar jauniešus un bērnus: visā Eiropā un pasaulē pieaug cilvēktiesību pārkāpumi, ko pavada naida runa un vardarbība skolās un ārpus tām, kas veicina polarizācijas un vardarbības spirāli. Kopš 2018. gada šādas tendences tiek apspriestas gada ietvaros Parīzes Miera forums. Šī globālā pasaules līderu sanāksme pēta veidu, kā globālā pārvaldība var veicināt mieru, un tā notika 10.–11. novembrī. Šī gada tēma "Meklējam kopīgu pamatu sāncensības pasaulē”, nav pievērsusies miera izglītošanai, neņemot vērā to, kā konkurence un konkurence tiek veicināta izglītības un apmācības sistēmās, ja nav kompetenču, ko veicina Miera izglītība.

Mūžizglītības platforma mudina Eiropas Savienību un tās dalībvalstis, Apvienoto Nāciju Organizāciju un Eiropas Padomi nekavējoties rīkoties, lai paaugstinātu miera un tolerances izglītības profilu mūžizglītības pieejā kā vienīgā un labākā reakcija uz vardarbību un karu. un konflikts. Šim nolūkam kļūst acīmredzama Miera izglītības nozīme. Miera izglītība ir mūžizglītības būtisks aspekts, kas pārsniedz politiskās robežas un ideoloģijas. Tā uzsver un attīsta izpratni, empātiju un konfliktu risināšanas prasmes, lai veicinātu harmonisku līdzāspastāvēšanu arvien vairāk savstarpēji saistītā pasaulē. 

Mūžizglītība veicina holistisku pieeju, kas atzīst nepārtrauktas izglītības un mācīšanās nozīmi visas dzīves garumā. Tās uzsvars uz neformālajām un neformālajām metodoloģijām ir atzīts par galveno kopienu veidošanā un atjaunošanā un sabiedrības stiprināšanā. 

Mēs esam pārliecināti, ka miera izglītība, kuras pamatā ir mūžizglītības principi, ir būtiska plaukstošai un harmoniskai globālai kopienai. Principi, kas vada miera izglītību, ietver:

 • Konfliktu risināšanas prasmes: Miera izglītība sniedz indivīdiem būtiskas konfliktu risināšanas prasmes. Izmantojot mūžizglītību, cilvēki var attīstīt spēju risināt domstarpības un strīdus konstruktīvi un nevardarbīgi.
 • Empātija un izpratne: Vērtību vadīta mūžizglītība veicina empātiju un dziļāku izpratni par dažādām perspektīvām. Tas savukārt veicina toleranci un iekļautību, palīdzot pārvarēt plaisas sadalītajā pasaulē.
 • Globālā pilsonība: Miera izglītība veicina atbildīgu pasaules iedzīvotāju attīstību, attīstot zināšanas un vērtības, kas motivē izglītojamos rīkoties atbilstoši savām spējām. Tā ieaudzina vērtības, kas pārsniedz politiskās un kultūras atšķirības, uzsverot mūsu kopīgo cilvēcību un savstarpējo saistību.
 • Vardarbības novēršana: Izglītojot indivīdus par miera principiem, mēs varam samazināt vardarbības un konfliktu iespējamību. Šī pieeja piedāvā ceļu uz ilgtspējīgu mieru, novēršot pamatcēloņus un veicinot sociālo harmoniju.
 • Kultūras jūtīgums: Mūžizglītība miera izglītības kontekstā veicina starpkultūru dialogu, kultūras jutīgumu un cieņu pret dažādām tradīcijām. Tas veicina vienotības sajūtu, kas pārsniedz politiskās robežas un aizspriedumus.
 • Sistēmas un kritiskā domāšana: Dzīves prasmju un pamatprasmju attīstīšana mūžizglītībai miera kontekstā var veicināt izpratni par vēsturisko ceļu atkarībām, netaisnībām un vietējo darbību ietekmi globālā kontekstā. Ar šādu izpratni var veicināt miera veidošanas mijiedarbību un samazināt polarizāciju.

Šie principi ir mācību kopienas darba pamatā, jo pilsoniskā sabiedrība izglītībā un apmācībā ir izveidojusi sistēmu, lai indivīdi un kopienas varētu iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, kas vajadzīgas, lai veicinātu miermīlīgāku, iekļaujošāku un saprotošāku pasauli. Pilsoniskā sabiedrība ir ieviesusi tādus progresīvus principus kā globālā pilsoniskā izglītība (GCE) institucionālo saistību ietvaros, piemēram, Deklarācija par globālo izglītību līdz 2050. gadam, bet arī izmantojot daudzas atsevišķas iniciatīvas, īpaši GCE mācību programmas digitālā stāstīšanastarpkultūru apmācības pasākumiuz spēlēm balstīta mācīšanās par demokrātiju. GCE ietvaros pilsoniskā sabiedrība vadīja miera izglītības integrēšanu visos mācību līmeņos, nozarēs un formātos. treniņš par miera izglītību, saites starp vēstures izglītību un mieru, instrumenti un materiāli veicināt miera izglītību formālajā izglītībā, metodikas pieaugušo izglītības miera aktīvisms, un apmācību treneriem Par starpkultūru, demokrātijas un miera izglītības programmu īstenošanu ir tikai daži piemēri no mācīšanās kopienas.

Miera izglītības integrēšanai nepieciešama droša vide, kurā visiem ir galvenās dialoga prasmes, piemēram, kultūras jutīgums, kritiskā domāšana vai empātijas praktizēšana. Drošas vides izveides rīki ietver:

 • vadīt uz veicināt daudzperspektīvu diskusijas formālajā izglītībā
 • vadīt forums mutvārdu vēstures izmantošana mācību aktivitātēs, lai veicinātu ģimenes tradīcijas, ceremonijas un rituālus, zināšanas par vidi, reliģisko un garīgo pieredzi
 • toolbox starpkultūru mācībām
 • metodika skolās izmantotām dialogiskām sapulcēm
 • an iniciatīvu veicināt debatēšanu formālajā izglītībā

Miera izglītība neapstājas ar profilaksi, jo tā skar to, kā audzēkņi tiek galā ar konfliktiem un tā sekām. Tāpēc resursi, piemēram,Arī varoņi raud', ir nenovērtējams potenciāls atbalstīt audzēkņus tumšos brīžos.

Šajā kontekstā LLLplatform aicina:

 • Miera izglītības starppriekšmetu integrēšana formālajā izglītībā, saikņu stiprināšana starp formālo, neformālo un ikdienas mācīšanos, lai nodrošinātu pastāvīgu miera izglītības praksi mūžizglītības pieejā
 • Nodrošināt jēgpilnas iespējas sākotnējai apmācībai un pastāvīgai profesionālajai izaugsmei pedagogiem, lai vadītu dialogu, veicinātu dažādību un uzskatītu izglītojamos par līdzvērtīgiem partneriem mācībās. Šīs iespējas nevajadzētu aprobežoties tikai ar pieejamajiem kursiem, bet arī jāņem vērā pedagogu darba apstākļi, jo īpaši laiks un finanšu resursi apmācībai.
 • Padomes ieteikuma par neformālās un ikdienas izglītības apstiprināšanu īstenošana, lai nodrošinātu, ka miera prasmes tiek uzskatītas par vienlīdzīgām ar visām galvenajām prasmēm, kas vajadzīgas izglītojamajiem, lai censtos pašreizējā sabiedrībā
 • Palielināt finansējumu izglītībai un apmācībai ES un valsts līmenī, nodrošinot strukturālus un ilgtspējīgus finansējuma avotus īpaši miera izglītības iniciatīvām, kas pārsniedz uz projektiem balstītu finansējumu

Sadarbības veicināšana starp visām izglītības un apmācības ieinteresētajām personām politikas veidošanā, ņemot vērā to, kā visas dala atbildību jebkurā ar mieru saistītā procesā.

Pievienojieties kampaņai un palīdziet mums #SpreadPeaceEd!
Lūdzu, sūtiet man e-pastus:

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti ar *

Ritiniet uz augšu