Recurring

ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

Global

ນັບແຕ່ປີ 2012, ວັນທີ 11 ຕຸລາໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງເປັນວັນແມ່ຍິງສາກົນ. ວັນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນແລະແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການແລະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເດັກຍິງປະເຊີນ, ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເດັກຍິງແລະການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຂອງພວກເຂົາ.

Recurring

ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

Global

ນັບແຕ່ປີ 2012, ວັນທີ 11 ຕຸລາໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງເປັນວັນແມ່ຍິງສາກົນ. ວັນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນແລະແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການແລະສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເດັກຍິງປະເຊີນ, ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເດັກຍິງແລະການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຂອງພວກເຂົາ.