ડિપ્લોમાડો: તેઓરીયા વાય પ્રિકટિકા એન કrucનસ્ટ્રુક્વિન દ કલ્ચરુસ દ પાઝ - ટ્રાન્સફોર્મસીયન પોઝિટિવaવા વા ક્રિએટીવા ડી કોન્ફ્લેક્ટોઝ

કાર્યક્રમ / કોર્સ / તાલીમનું નામ: ડિપ્લોમાડો: ટેઓરીયા વાય પ્રિકટિકા એન કrucનસ્ટ્રુક્વિન ડી કલ્ચરુસ દ પાઝ - ટ્રાન્સફોર્મસીઅન પોઝિટિવaવા વા ક્રિએટીવા ડી કોન્ફ્લેક્ટોઝ

સંસ્થા / સંસ્થા: કોર્પોરાસિઅન ઓટ્રા એસ્કેએલા

લોગો
પ્રોગ્રામનો પ્રકાર:

પ્રમાણપત્ર / ચાલુ એડ / પ્રો.દેવ.

કોર્પોરાસીઅન traટ્રા એસ્કીએલા erર્ટા ડાયવર્સ પ્રોસેસોસ ફોર્માટીવ કોન ટેમસ એન્કિનેડેઝ એ લા કન્સ્ટ્રક્શન ડે કલ્ટુરાસ ડે પાઝ ડેસ્ડે લોસ લેંગુઆજેસ લúડિકો-આર્ટિસ્ટિક્સ. ટોડોસ એસ્ટોસ પ્રોસેસોસ વરíન સેગúન લા કાર્ગા હોરિયારિયા ય los લોસ ટેમસ.

કર્સો ડી 150 હોરાઝ લેક્ટીવાઝ ક્યુ રિકોજ એન ઉના મિસ્મા ફોર્મેસિઅન લોસ કન્ટેનિડોસ ડે એજ્યુસિઅન પેરા લા પાઝ, લા ન્યુરોકvનિવિવેન્સિયા, લા ઇમોસિઅનલિડેડ યેલ એકોમપñમિએન્ટિઓ સાયસિકોસિયલ, પેરા લા ટ્રાન્સફોર્મિઅન પોઝિટિવaવા ક્રિએટિવ ડે સંઘર્ષ એક ટ્રાવેલodસ કલ્પના.