શાંતિ શિક્ષણના સમર્થનમાં યુએસ શિક્ષણ સચિવને અપીલ

ડેનિયલ વ્હિસનાન્ટ રૂપરેખા આપે છે કે કેવી રીતે સમકાલીન મુદ્દાઓ કે જે અમેરિકન જીવનના લગભગ દરેક પાસાઓમાં પ્રવેશ કરે છે અને અસરકારક વિદેશ નીતિના હસ્તક્ષેપને અવરોધે છે તે શાંતિ શિક્ષણ તરફના જાહેર શિક્ષણના પુનર્નિર્ધારણ દ્વારા સુધારી શકાય છે.

શાંતિ શિક્ષણના સમર્થનમાં યુએસ શિક્ષણ સચિવને અપીલ વધુ વાંચો "