“Argentina: Bidh tidsearan a’ stiùireadh ro-innleachd nàiseanta airson Foghlam Àrainneachd Co-fhillte. ”

Tha tidsearan ann an Argentina a ’cur ri foghlam àrainneachd coileanta tro eadar-theachdan ann an dealbhadh curraicealaim agus pròiseactan agus prògraman a tha ag amas air a bhith a’ toirt a-steach taobh na h-àrainneachd airson leasachadh seasmhach mar phàirt de mholaidhean ionnsachaidh-teagaisg.