TUARASCÁIL SUIRBHÉIREACHT ÓIGE: Eolas & Suim Óige san Oideachas Síochána

Eolas & Suim Óige san Oideachas Síochána

I mí Aibreáin 2021, an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána (GCPE) rinne sé suirbhé dírithe ar an aos óg chun tuiscint níos fearr a fháil ar fheasacht agus spéis san oideachas um shíocháin agus um cheartas sóisialta i measc ógánaigh ardscoile agus coláistí. Is toradh í an tuarascáil seo ar thorthaí agus ar anailís an Fheachtais Dhomhanda. I ndeireadh na dála, tá súil ag GCPE go dtabharfaidh an tuarascáil seo léargas ar fheasacht na n-óg ar oideachas síochána agus ar spéis inti mar iarracht rannpháirtíocht na hóige a mhéadú.

Ba í Foireann Óige an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas na Síochána, a bhí comhdhéanta go príomha de mhic léinn sa Chlár Staidéir Ceartais agus Síochána in Ollscoil Georgetown, a rinne an Suirbhé Óige ar Oideachas um Shíocháin agus Ceartas Sóisialta. I measc na mball foirne tá: Keaton Nara, Caelan Johnston, Maude Peters, Heather Huang, agus Gabby Smiley. Ba iad Micaela Segal de la Garza, Bainisteoir Cláir, agus Tony Jenkins, Comhordaitheoir an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas na Síochána, a rinne maoirsiú ar an tuarascáil agus ar an anailís.

Tá Foireann Óige an Fheachtais Dhomhanda um Oideachas na Síochána ag leanúint suas le freagróirí an tsuirbhé chun iniúchadh a dhéanamh ar fhorbairt líonra óige um oideachas síochána.

Tá na príomhthorthaí agus na príomh-mholtaí léirithe thíos. Le haghaidh sonraí breise agus anailís, íoslódáil an tuarascáil iomlán.

Íoslódáil an tuarascáil iomlán

Príomhthorthaí

 • I dtéarmaí na dtionscadal agus na gclár oideachais síochána atá ann cheana féin, léirigh freagróirí na leibhéil is airde spéise i gcosc an fhoréigin, cearta daonna, forbairt dhomhanda, saoránacht dhomhanda, agus foréigean inscne.
 • Léirigh freagróirí a laghad feasachta i gcleachtais mhachnaimh agus aisiríocha.
 • Bhí suim mhór sa cheartas sóisialta, go háirithe maidir le saincheisteanna foréigean inscne, sceimhlitheoireacht, agus foréigean ciníoch, ar sainaithníodh iad go léir mar ábhair shuntasacha thar ghrúpaí déimeagrafacha.
 • Maidir le déimeagrafaic na gcoláiste domhanda – idir chláraithe agus neamhchláraithe i gcláir staidéir síochána – ba é polarú polaitiúil an t-ábhar is airde spéise i dtionscadail agus i gcláir cheartas sóisialta.
 • Agus suim in oiliúint dírithe ar an aos óg á meas, fuarthas amach sa suirbhé gur léirigh freagróirí, ar an meán, an leibhéal is airde suime in asraonta cruthaitheacha (.i. deiseanna smaointe nua a thabhairt isteach trí léiriú cruthaitheach).

Moltaí

 • D'fhoghlaim formhór na bhfreagróirí, beag beann ar aois, suíomh, nó rollú i gcláir staidéir síochána, faoi chláir oideachais síochána agus faoi thionscadail lasmuigh den scoil. Tá easpa oideachais shíochánta fhoirmiúil sna scoileanna in ainneoin an-suime ann.
  Moladh: Tacú le forbairt deiseanna oideachais síochána i scoileanna a thugann aghaidh ar leasanna na mac léinn; mic léinn a chumasú le scileanna ionas gur féidir leo tacú le cláir oideachais na síochána (rud a léirigh freagróirí suim láidir ann).
 • Is pobal-tiomáinte go bunúsach oideachas síochána, agus is í an ghné phobail sin is mó a bhfuil suim ag daoine óga inti.
  Moladh: Clubanna a chruthú i scoileanna a chuireann oideachas ar dhaltaí faoi oideachas síochána agus a chruthaíonn spás ag an am céanna chun naisc phobail a chruthú; oideachas síochána a thabhairt chuig ionaid phobail; cláir iarscoile oideachas síochána a sholáthar.
 • Tá sé ríthábhachtach deiseanna a sholáthar don aos óg le bheith ina rannpháirtithe gníomhacha ina gcuid oideachais.
  Moladh: Ba chóir cláir agus ábhar oideachas na síochána a dhíorthú ó leasanna cearta sóisialta na mac léinn agus ní hamháin leasanna na múinteoirí/na dáimhe agus go ndearfaí iad chun freastal orthu.
 • Tá ardáin na meán sóisialta thar a bheith tábhachtach do chláir óige agus rannpháirtíocht pobail. Tháinig Instagram, Facebook, Twitter, agus nuachtlitreacha chun cinn mar na huirlisí is mó a úsáidtear i measc na bhfreagróirí.
  Moladh: Ardáin meán sóisialta a chruthú a théann i ngleic leis an óige; poist a chruthú a thaitníonn le hábhair ar leith san oideachas síochána a gcuireann siad spéis iontu; léirigh freagróirí, ar an meán, an leibhéal is airde suime in asraonta cruthaitheacha le haghaidh oiliúna dírithe ar an aos óg, agus is meán sármhaith é na meáin shóisialta chuige seo.
 • Léirigh go leor freagróirí suim i líonra nua dírithe ar an aos óg, cé go léiríonn rollú i gclár staidéir síochána go ginearálta go bhfuil leibhéal níos airde spéise ann.
  Moladh: Líonra nua dírithe ar an óige a fhorbairt dóibh siúd ar spéis leo a bheith páirteach agus naisc a dhéanamh lena chéile.

Abhcóideacht Oideachais Síochána

Tá spéis ar leith ag an GCPE i mic léinn a bheith in ann abhcóideacht a dhéanamh ar son a gcuraclam agus a gcuid oideachais féin. Tá cuimsiú na n-óg sa chinnteoireacht ríthábhachtach, agus is é sin an fáth ar cuireadh ceist ar fhreagróirí faoina spéis i scileanna foghlama chun tacú le hoideachas síochána ina scoileanna agus ina bpobail. Go ginearálta, léirigh freagróirí leibhéil arda suime i bhfoghlaim scileanna abhcóideachta oideachas síochána leis an meánfhreagairt ar fud na ngrúpaí a bheith 3.6 agus 5 ar an leibhéal is airde spéise. Léirítear na treochtaí seo sa ghraf thíos:

1 Comment

 1. Is iomaí ceist chasta atá os comhair cheannaireacht an domhain agus na teagascóirí reiligiúnacha mór le rá ar fad a bhfuil tart orthu teacht ar chonclúid d’aon toil maidir le slándáil dhomhanda i gcruachás reatha an iomadú núicléach i gcomhthéacs na géarchéime morálta san eitic pholaitiúil agus coinbhleachtaí reiligiúnacha.

  Faoi láthair níl an saol acadúil, institiúidí agus comhlachtaí rialaithe tiomnaithe ach amháin chun dul i ngleic le hionchorprú na bhfadhbanna; neamhaird a dhéanamh ar na gnéithe diúltacha atá ag méadú ó lá go lá mar dhúshlán casta roimh an domhan ar fad. Is éard atá i gceist againn laistigh de thionchair an domhandaithe agus an athraithe theicniúil mhear, is féidir linn a fheiceáil inniu conas a ardaíonn éilliú agus éagothroime imní eacnamaíoch agus a bhaineann an bonn de chomhtháthú sóisialta, cearta daonna agus síocháin a chuireann bac ar iontaoibh an phobail i gcoitinne.

  Sna himthosca sin, is é oideachas atá bunaithe ar chroíluachanna SDG 4.7 an ionstraim is fearr chun na huirlisí polaitiúla agus gairmiúla comhaimseartha a theastaíonn uainn le haghaidh gníomhaíochta comhtháite chun Clár Oibre 2030 a bhaint amach a ath-shainmhíniú. Ina theannta sin tá an idé-eolaíocht bhunúsach ag ár smaoineamh SDG 4.7 a chur chun cinn chun an pobal domhanda a threorú chun SDG 16.a a ghlacadh in aon nóisean amháin, chun an tsíocháin agus an neamhfhoréigean a chur chun cinn agus chun tuiscint a fháil ar rannchuidiú cultúir le forbairtí inbhuanaithe. Déanta na fírinne, gan an tsíocháin agus an aontacht dhomhanda, ní féidir le ceannaireacht an domhain aird dhiaga a thabhairt do rathúlacht na SDGanna de réir a chéile.

  Faoi láthair tá coinsias ár nglúin óg idir 10 agus 29 i mbaol go háirithe, á húsáid i ngach cineál foréigin agus is é an dúshlán domhanda is mó a dteastaíonn “conclúid d’aon ghuth” uaidh chun ár nglúin amach anseo a fheabhsú agus chun an t-IOMLÁN NÚICLÉACH a chosc i ndáiríre. deimhin.

  Níos mó ná sin, tá an bhearna agus an difríocht idir ár dteagasc reiligiúnach ag soláthar bonn sábháilte do ghnó an chiníochais agus an lucht leanúna a chuireann bunús an chogaidh agus na sceimhlitheoireachta níos measa agus ag an am céanna neamhaird a dhéanamh ar ghné marfach an iomadú núicléach de réir a seasaimh agus a seasaimh pholaitiúla féin. Mar sin, níl bunús an chogaidh agus na sceimhlitheoireachta dofheicthe fós don cheannaireacht dhomhanda agus do na príomhtheagasc reiligiúnach atá ag streachailt le suaitheantas na síochána agus na héagsúlachta cultúrtha go dtí seo. Ina dhiaidh sin sna himthosca seo ní leor airgead agus cumhacht gunna an domhain chun dul i ngleic le smaointe an chiníochais, an radacachais agus na sceimhlitheoireachta a cheiltíonn a bpeacaí taobh thiar den narcissism reiligiúnach.

  Is fíricí barántúla iad seo nach féidir neamhaird a dhéanamh orthu ar aon chostas. I dtaca leis seo, tá nuálaíocht chumhacht intleachtúil (litríocht) de dhíth ar phobal an domhain chun coinsias ár nglúin óg a bhí spreagtha i lúbra an chreidimh (teagasc reiligiúnach), glamour trastíre agus gnéithe marfach na frustrachais a ath-shainmhíniú, agus a scileanna gairmiúla á bhforbairt acu. Is é seo atá i gceist againn ná an sainmhíniú ar “UN-SDG 4.7”, an t-aon bhealach amháin chun cabhrú le pobal an domhain “UN-SDG16.a” a bhaint amach i ndáiríre.

  Faoi láthair is iad úrscéalta agus litríocht na n-údar mór le rá ó gach cearn den domhan a mhol “eagrán scoile neamhghiorraithe” den chuid is mó a sheolann coinsias na glúine nua chuig domhan dothuigthe atá as a samhlaíocht chun an éagsúlacht chultúrtha a theastaíonn uainn a thógáil a chur chun cinn. “domhan níos cothroime”. Gan dabht, léiríonn sé na mór-idé-eolaíochtaí a bhain leis an staid san am a chuaigh thart agus san am i láthair, ach gan réiteach ceart ní mór dúinn an éagsúlacht chultúrtha a chur chun cinn i ndáiríre. Feidhmíonn sé mar shiamsaíocht do dhul chun cinn morálta laistigh de theorainn agus cuidíonn sé leis na scoláirí a scileanna cumarsáide a fhorbairt. Is é an rud atá beartaithe againn ná leathnú ar an smaoineamh sin trí ghrásta na litríochta a fhorbairt don tsiamsaíocht agus don tsoilsiú araon, mar go bhfuil éachtaí an léargais phroifisiúnta, pholaitiúil agus eolaíochta ag éirí aníos thar phróiseas an Dúlra inniu agus tá grásta na daonnachta agus spioradáltachta ag teacht chugat. duibheagán contúirteach, agus a chruthaíonn an bonn don chiníochas, don radacú, don éadulaingt agus do ghéarchéim dhaonnúil eile mar chonstaicí ar chosán chun muinín a chothú i measc gach cultúir, noirm agus níos mó, nach mór dúinn an éagsúlacht chultúrtha a chur chun cinn chun rannchuidiú le rathúlacht gach inbhuanaithe. spriocanna forbartha.

  Tá ár dtionscadal saindeartha le haghaidh moil acadúla, chun bunús an tsolais a chur in iúl trí shiamsaíocht agus nochtadh. Is éard atá ann ná turgnamh le litríocht an Bhéarla chun an t-am a chomhdhlúthú dá léitheoirí le míniú éifeachtach agus le hiniúchadh riachtanach laistigh de chúpla focal. Tugann ár bprionsabal rialaithe an eolaíocht agus an creideamh le chéile chun an cine daonna go léir a aontú thar ní hamháin teorainneacha, teorainneacha agus difríochtaí reiligiúnacha; ach tuairimí polaitiúla freisin chun an dúshraith eolaíoch a bhaineann le maireachtáil éifeachtach a léiriú agus chun a léiriú conas a fheabhsaíonn meon agus buanna dearfacha saolta daoine aonair agus, sa deireadh, leas na sochaí.

  Is é an rún atá againn, ní hamháin ná an cine daonna a bheith scartha le scoilteanna agus comórtais reiligiúnacha a aontú, ach freisin na sainmhínithe go léir ar ár gcreideamh a chur chun cinn in aon smaoineamh, nóisean, agus coincheap amháin taobh amuigh dár gcórais smaointeoireachta oidhreachta chun idirphlé leis an eolaíocht a chur chun cinn. deireadh spioradáltacht. Tá sé deartha, go hionraic, chun ár saol a aontú ar bhunsraith na síochána – ní le haghaidh iomaíochta, argóinte nó conspóide.

  Creidim, bheadh ​​áthas oraibh go léir aird a thabhairt ar ár n-idé-eolaíocht mholta a ghlacadh mar is gá dúinn ár spriocanna a bhaint amach i ndáiríre. Go raibh maith agat

Bí ar an bplé ...