Cé air is mó a dtéann an Scoil i bhfeidhm ar Phíblíne na bPríosún?

(Arna fhreagairt ó: Scoil Oideachais Ollscoil Mheiriceá. 24 Feabhra, 2021)

Tagraíonn an phíblíne scoil-go-príosún do chleachtais agus do bheartais a chuireann mic léinn daite go díréireach sa chóras ceartais choiriúil. Cuireann cur i bhfeidhm claonta beart araíonachta crua agus ró-úsáid atreoruithe chuig forfheidhmiú an dlí leis an bhfadhb, mic léinn leochaileacha a chur ar bun mar gheall ar mhainneachtain agus neamhaird a dhéanamh ar na bunchúiseanna.

Conas is féidir le hoideoirí deireadh a chur leis an bpíblíne scoil-go-príosún? Is é an chéad chéim ná cur chuige malartach a mheas maidir le disciplín scoile.

Chun níos mó a fhoghlaim, féach ar an infographic (sa phost thíos) a chruthaigh Ollscoil Mheiriceá Dochtúireacht i mBeartas agus Ceannaireacht Oideachais chláir.

Contúirtí na bPolasaithe Neamhfhulaingthe

Eascraíonn beartais neamhfhulaingthe ón gcogadh ar dhrugaí agus dlíthe dochta coireachta a mhéadaigh go mór an incarceration mais sna Stáit Aontaithe le linn na 1980idí agus na 1990idí. Mar thoradh ar leathnú na mbeartas sin chun aghaidh a thabhairt ar choireacht i measc ógánach agus i dtimpeallachtaí scoile, tugtar an phíblíne scoil-go-príosún anois ar abhcóidí oideachais agus ceartais shóisialta.

Bunús na bPolasaithe Neamhfhulaingthe

Tháinig beartais nialais-lamháltais i scoileanna poiblí leis an Acht um Scoileanna Saor ó Ghunnaí 1994 (GFSA). Faoin ngníomh seo, tá an pionós as arm tine a thabhairt ar scoil ar fionraí ar feadh bliana acadúla amháin ar a laghad. Mar thoradh ar thabhairt isteach an GFSA leathnaíodh beartais lamháltais nialasaigh chun cionta eile a chóineasú agus tuairisciú méadaithe ar fhorfheidhmiú an dlí. Ó 1994, tá ceantair scoile tar éis beartais dochta a ghlacadh a thugann sainordú ar phionós géar as cionta nach bhfuil chomh tromchúiseach mar iarracht coireanna níos tromchúisí a dhíspreagadh.

Éifeachtaí Polasaithe Neamhfhulaingthe

Tá méadú mór tagtha ar líon na mac léinn a chuirtear ar fionraí nó a dhíbirt de bharr polasaithe neamhfhulaingthe. Tá iarmhairtí tromchúiseacha mar thoradh air seo. Mar shampla, tá mic léinn a chailleann 15 lá ar a laghad ar scoil i mbliain amháin fiú seacht n-uaire níos dóchúla go dtitfidh siad amach ón scoil ard. Is mó an seans go bhfaighidh mic léinn nach dteipeann orthu a gcuid oideachais torthaí diúltacha amhail bochtaineacht, drochshláinte, nó am sa chóras ceartais choiriúil. Ina theannta sin, socraíodh go gcuireann difríochtaí i ndisciplín na scoile le difríochtaí sna deiseanna foghlama. Cinntear freisin go gcailleann mic léinn Dubha beagnach cúig oiread níos mó laethanta teagaisc mar thoradh ar fhionraí lasmuigh den scoil i gcomparáid le mic léinn bána.

Ar an mbealach, d’fhostaigh scoileanna níos mó oifigeach acmhainní scoile (SROnna), gairmithe forfheidhmithe dlí atá freagrach as sábháilteacht mac léinn agus coireacht a chosc. Mar thoradh ar shocrúchán méadaithe SROnna tá méadú tagtha ar líon na mac léinn a gabhadh, chomh maith le líon na n-atreoruithe chuig forfheidhmiú an dlí agus cúirteanna na n-óg.

Cé is mó a dtéann an Phíblíne Scoil-go-Príosún i bhfeidhm air?

Péinteálann na staitisticí pictiúr gruama: is iad mic léinn ó ghrúpaí imeallaithe an riosca is mó go dtarraingeofar isteach sa phíblíne scoil-go-príosún iad.

Fachtóirí Riosca maidir le Rannpháirtíocht na nÓg sa Chóras Dlí agus Cirt

Tá sraitheanna éagsúla fachtóirí riosca ann maidir le rannpháirtíocht na n-óg sa chóras ceartais. I measc na bhfachtóirí riosca aonair tá iompar frithshóisialta, hipirghníomhaíocht agus mí-úsáid substaintí. I measc na bhfachtóirí riosca teaghlaigh tá tuismitheoirí maslacha, stádas socheacnamaíoch íseal, agus tuismíocht do dhéagóirí. I measc na bhfachtóirí riosca piaraí tá bulaíocht ó phiaraí, ballraíocht gang, agus ceangail shóisialta laga. I measc na bhfachtóirí scoile agus pobail tá pobail bhochta nó neamh-eagraithe agus drochfheidhmíocht acadúil.

Cé mhéad mac léinn a fhaigheann fionraí lasmuigh den scoil?

Fuair ​​2.7 milliún mac léinn K-12 fionraí lasmuigh den scoil amháin nó níos mó le linn na scoilbhliana 2015-16. Nocht an uimhir seo tionchar díréireach ar mhic léinn Dubh nó Afracacha Mheiriceá. Cé nach raibh sa déimeagrafach seo ach 8% de na mic léinn fireanna agus baineanna, ba ionann iad agus 25% agus 14% de fhionraí lasmuigh den scoil a n-inscne faoi seach.

I gcomparáid leis sin, fuair mic léinn bána fionraí lasmuigh den scoil ag ráta níos ísle ná a rollú. Cé go raibh 25% de dhaonra na mac léinn fireann agus 24% de dhaonra na mban bán, ní raibh iontu ach 24% agus 8% de na fionraí lasmuigh den scoil, faoi seach.

I measc mac léinn Hispanic nó Latinx, fuair mic léinn fireanna fionraí i bhfad níos mó lasmuigh den scoil ná mic léinn baineanna. Bhí fireannaigh agus baineannaigh Hispanc agus Latinx comhdhéanta de 13% de dhaonra na mac léinn, ach b'ionann iad agus 15% agus 6% de na fionraí lasmuigh den scoil, faoi seach.

Cé mhéad mac léinn a mbíonn tionchar ag Atreoruithe agus Gabhálacha Forfheidhmithe Dlí orthu?

Atreoraíodh 290,600 mac léinn chuig gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí nó gabhadh iad le linn na scoilbhliana 2015-16. Ní raibh ach 15% de na mic léinn Meiriceánach Dubh nó Afracach, ach b'ionann na mic léinn sin agus 31% de atreoruithe agus gabhálacha forfheidhmithe dlí. Bhí 49% de na mic léinn bán, ach ní raibh sna mic léinn sin ach 36% de atreoruithe nó gabhálacha forfheidhmithe dlí. Bhí 26% de na mic léinn Hispanic nó Latinx, agus b'ionann na mic léinn sin agus 24% de atreoruithe nó gabhálacha forfheidhmithe dlí.

An Fáth go mbíonn tionchar díréireach ag Mic Léinn Datha

Is dóichí go mbeidh mic léinn ó phobail imeallaithe sa phíblíne scoil-go-príosún mar gheall ar chiníochas sistéamach. Ar a dtugtar ciníochas struchtúrtha nó institiúideach freisin, tagraíonn ciníochas sistéamach do chórais agus do bheartais a chruthaíonn agus / nó a choinníonn éagothroime ciníocha.

Cuirtear caingne araíonachta a mbíonn atreoruithe cúirte, fionraí nó díbirtí mar thoradh orthu - gach ceann acu ag méadú an dóchúlacht go dtitfidh siad amach agus dul isteach sa chóras ceartais i measc na n-óg - go gcuirtear i bhfeidhm go díréireach iad ar dhaltaí datha. Ina theannta sin, is dóichí go gcuirfear mic léinn Dubha ar fionraí, a dhíbirt nó a ghabháil as a gcineál iompair céanna. Ina theannta sin, cuirtear mic léinn Dubha ar fionraí nó díbirt ag ráta beagnach 3.5 oiread níos mó ná ráta na mac léinn bána.

Cén tionchar a bhíonn ag Mic Léinn Datha

Cuireann an phíblíne scoil-go-príosún faoi deara go dtitfidh líon díréireach mac léinn daite as an scoil agus dul isteach sa chóras ceartais choiriúil, a bhféadfadh éifeachtaí diúltacha a athraíonn a saol a bheith acu.

Mar shampla, is mó an seans go gcuirfear príosúnacht ar mhic léinn nach dteipeann orthu an scoil ard a chríochnú. Tugann sé seo taifead coiriúil dóibh, rud a d’fhéadfadh go mbeadh sé níos deacra tithíocht a bhaint amach, creidmheas a thógáil, fostaíocht a fháil, agus cáiliú le haghaidh cúnamh poiblí. Ina theannta sin, tá constaicí níos mó fós roimh mhic léinn a chiontaítear i gcion feileonachta maidir le fostaíocht a fháil, agus d’fhéadfadh go gcaillfidís a gcearta vótála agus a n-incháilitheacht le haghaidh cúnaimh airgeadais. Téann mic léinn nach gcríochnaíonn an scoil ard ar aghaidh freisin chun pá níos ísle a thuilleamh i gcomparáid le piaraí a chéimíonn.

Cumhacht Cneasaithe an Cheartais Aisiríoch

Chun cabhrú le deireadh a chur leis an bpíblíne scoil-go-príosún, ba cheart d’oideachasóirí smaoineamh ar cheartas aisiríoch a chur in ionad polasaithe neamhfhulaingthe.

Cur Chuige Nua: Ceartas Aisiríoch

Féachann ceartas aisiríoch le bunchúiseanna an mhí-iompair a thuiscint, damáiste a dheisiú, agus mothú pobail a chothú. Miondealaítear an próiseas seo i roinnt cleachtas aisiríoch. Is é an chéad chleachtas aghaidh a thabhairt ar na difríochtaí cleachtais araíonachta trí athbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh ar bheartais agus ar chleachtais lena chinntiú nach gcuirtear bearta araíonachta i bhfeidhm go héagórach. Is é an dara cleachtas ná timpeallacht thacúil scoile a chruthú a dhíríonn ar chomhaontú agus idirghabháil in ionad pionóis. Is é an tríú cleachtas oiliúint agus forbairt ghairmiúil a úsáid chun inniúlacht chultúrtha a fhorbairt, scileanna cumarsáide a leathnú, aghaidh a thabhairt ar chlaonadh cultúrtha, agus foghlaim faoi thráma oideachais.

Cur Chuige Níos Fearr

Is cur chuige malartach é ceartas aisiríoch i leith disciplín scoile a bhfuil sé de chumas aige bunchúiseanna an mhí-iompair a nochtadh agus torthaí na mac léinn a fheabhsú. Trí infheistíocht a dhéanamh i sláinte agus folláine na mac léinn, tá oideachasóirí ag infheistiú i dtodhchaí na tíre seo.

foinsí

 

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...