An méid is gá duit a bheith ar an eolas faoi Mholadh UNESCO ar Oideachas ar son na Síochána

(Arna fhreagairt ó: UNESCO. 24 Samhain, 2023)

Cad atá i gceist leis an Moladh?

An Moladh ar Oideachas ar son na Síochána, Cearta Daonna agus Forbairt Inbhuanaithe is treoirdhoiciméad neamhcheangailteach é a dhíríonn ar an gcaoi ar cheart don teagasc agus don fhoghlaim éabhlóid a dhéanamh sna 21st haois chun síocháin bhuan a chruthú, cearta daonna a athdhearbhú agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn in aghaidh bagairtí agus dúshláin chomhaimseartha. 

Aithníonn sé go múnlaíonn oideachas de gach cineál agus gné, laistigh agus lasmuigh de na scoileanna, an chaoi a bhfeicimid an domhan agus a gcaitheann muid le daoine eile, agus gur féidir leis, agus ba chóir, a bheith ina bhealach chun síocháin bhuan a thógáil. Nascann an Moladh réimsí agus saincheisteanna téamacha éagsúla go loighciúil, ó theicneolaíochtaí digiteacha agus athrú aeráide go saincheisteanna inscne agus saoirsí bunúsacha. Tugann sé le fios go bhfuil gá le claochluithe dearfacha sna réimsí seo go léir toisc go gcuimsíonn an t-oideachas iad go léir, agus bíonn tionchar ag na fachtóirí seo ar fad air agus ag dul i bhfeidhm orthu. Chun na huaillmhianta seo a bhaint amach, leagann an téacs seo amach cad go díreach is gá a athrú i gcur chuige oideachais agus conas. 

An nua Ghlac nuashonruithe téacs an "1974” Moladh beagnach 50 bliain ó shin aontaithe Ballstáit agus iad ag ceapadh an oideachais mar phríomhspreagthóir na síochána agus na tuisceana idirnáisiúnta. Le dhá bhliain anuas, UNESCO Tá athbhreithniú déanta an uirlis fhísiúil seo.

Cad atá uathúil faoin Moladh?

  • Imlíníonn sé 14 treoirphrionsabal, torthaí foghlama nithiúla agus réimsí tosaíochta gníomhaíochta as athmhúnlú iomlánaíoch a dhéanamh ar gach gné de chórais oideachais, ó dhlíthe agus beartais go forbairt curaclaim, cleachtais teagaisc, timpeallachtaí foghlama agus measúnú. Mar shampla, leagann sé chun suntais gur chóir d’fhoghlaimeoirí, lasmuigh de scileanna criticiúla litearthachta agus uimhearthachta, inniúlachtaí a shealbhú mar ionbhá, smaointeoireacht chriticiúil, tuiscint idirchultúrtha agus maoirseacht comhshaoil.
  • Clúdaíonn sé gníomhaíochtaí oideachais i gach suíomh agus ag gach leibhéal, agus ar feadh an tsaoil, ag nascadh na poncanna idir réimsí nach ndearnadh breithniú orthu roimhe seo le chéile. Mar shampla, an nasc idir sláinte fhisiciúil agus mheabhrach foghlaimeoirí agus a gcumas rochtain a fháil ar oideachas agus é a bhaint amach, tionchar an athraithe aeráide ar an gcóras oideachais, chomh maith le heolas a fuarthas lasmuigh den seomra ranga. 
  • Baineann sé le gach geallsealbhóir oideachais – ó lucht déanta beartas agus múinteoirí go hoideachasóirí neamhfhoirmiúla agus iompróirí traidisiúin – mar bhonnlíne chun a mbeartais, a gcleachtais agus a gcur chuige a athrú ó bhonn chun foghlaimeoirí ionbhá agus cuimsitheacha a thógáil. Mar shampla, ag baint úsáide as an doiciméad seo, is féidir le múinteoirí a fheiceáil conas a gcuid pleananna ceachta a oiriúnú chun topaicí agus gníomhaíochtaí ar leith a chomhtháthú, nó is féidir le ceannairí pobail áitiúla tacú le hathruithe sonracha i mbeartais agus curaclaim. 

Cad iad buaicphointí an Mholta?

  • Tuiscint nua ar an tsíocháin

Ní hionann an tsíocháin sa 21ú haois agus easpa foréigin agus coinbhleachtaí. Is próiseas dearfach, rannpháirtíoch agus dinimiciúil é freisin a chothaíonn ár gcumas luach a chur ar dhínit an duine agus aire a thabhairt dúinn féin, dá chéile, agus don phláinéid a roinneann muid. 

  • Oideachas don fhorbairt inbhuanaithe 

Ní mór do chórais oideachais a n-athléimneacht i leith géarchéimeanna atá faoi thionchar na haeráide a fheabhsú go héifeachtach agus déileáil lena n-iarmhairtí. Cothú eolais faoi ​​bhunchúiseanna an athraithe aeráide, a thionchar, agus bealaí le hoiriúnú agus le maolú gan a thuilleadh damáiste a dhéanamh don phláinéid ag teastáil le go bhféadfaidh daoine aonair cinntí eolasacha a dhéanamh agus oibriú i dtreo sochaí níos inbhuanaithe a chruthú.

  • Oideachas saoránachta domhanda

Deir an téacs nua go bhfuil fealsúnacht, prionsabail, agus comhpháirteanna de oideachas saoránachta domhanda riachtanach chun foghlaimeoirí a bhfuil meas acu ar dhínit an duine, ar chomhar agus ar chomhphlé a ullmhú. D’fhéadfadh go gcuimseodh sé seo teagasc agus foghlaim faoi thionchar imeachtaí agus coinbhleachtaí san am a chuaigh thart agus san am atá thart, ag fiosrú naisc eacnamaíocha, sóisialta agus polaitiúla idir tíortha agus sochaithe, agus ag cothú comhbhá agus meas ar éagsúlacht cultúir agus tuairimí.

  • Comhionannas inscne agus oideachas

Is mná fós iad beagnach dhá thrian de na daoine fásta go léir nach bhfuil in ann léamh, agus go minic ní féidir le cailíní lántaitneamh a bhaint as a gceart chun páirt a ghlacadh san oideachas, nó chun leas a bhaint as. Ag cur chun cinn comhionannas inscne agus is ceann de phrionsabail threoracha an Mholta é a thábhachtaí atá sé chun an ceart chun oideachais a bhaint amach do chách, rud a léiríonn tosaíocht domhanda UNESCO.

  • Oideachas sa ré dhigiteach

In aois ina bhfuil faisnéis flúirseach, éagsúil agus inrochtana go héasca, litearthacht na meán agus faisnéise, agus is uirlisí iad scileanna digiteacha a theastaíonn d'oideachasóirí agus d'fhoghlaimeoirí chun an domhan a threorú. Leagann an Moladh béim ar na dúshláin a bhaineann le mífhaisnéis agus fuathchaint, chomh maith leis na deiseanna a bhaineann le teicneolaíochtaí nua don teagasc agus don fhoghlaim. Leagann sé béim ar a thábhachtaí atá smaointeoireacht chriticiúil, comhbhá, agus tuiscint ar phríomhphrionsabail na slándála digiteacha, an phríobháideachais agus na hidirghníomhaíochtaí eitice ar líne.

Cén fáth a bhfuil glacadh leis an Moladh chomh tráthúil sin?

Tá dúshláin agus bagairtí nua ann do chearta an duine agus don tuiscint idirnáisiúnta a éilíonn cur chuige nua i leith an oideachais. Tá an tírdhreach dlíthiúil athraithe freisin: le 50 bliain anuas, tá sraith láidir comhaontuithe agus creataí forbartha ag an bpobal idirnáisiúnta chun an tsíocháin a chur chun cinn agus chun foréigean a chosc. Chuir taighde agus sonraí nua le forbairt beartas éifeachtach agus monatóireacht ar a dtionchar freisin.

Tá an Moladh nua spreagtha ag an “Todhchaí an Oideachais” tuarascáil a leag béim ar an ngá atá le fís níos ábhartha agus níos amhairc chun cinn don teagasc, don fhoghlaim agus don nuáil. Tugann sé an t-oideachas leis an aimsir, ag smaoineamh ar conas a d'athraigh an domhan agus a leanfaidh sé ag forbairt sna blianta amach romhainn. 

Conas a bheidh a fhios againn fíorthionchar an Mholta?

Fuarthas amach gur spreag Moladh “1974”, réamhtheachtaí an téacs reatha, raon leathan tionscnamh ar fud an domhain. Áirítear ar na tionscnaimh seo ábhar cúrsa nua a thabhairt isteach i gcuraclaim agus oiliúint mhúinteoirí, úsáid a bhaint as modhanna teagaisc nua cosúil le cuir chuige atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir agus rannpháirteach, ag cruthú institiúidí nua, agus ag forbairt cláir mhalartaithe.

Cuirfidh na Ballstáit tuarascálacha ar chur chun feidhme an Mholta nua faoi bhráid UNESCO An Bord Feidhmiúcháin – a chomhlacht rialaithe, gach ceithre bliana. Déanfar anailís ar an tuarascáil sin ansin, cuirfear ar aghaidh chuig an gComhdháil Ghinearálta í, agus roinnfear í le sainghníomhaireachtaí eile. Léiríonn sé a dtiomantas don dlúthpháirtíocht idirnáisiúnta agus cabhraíonn sé le monatóireacht a dhéanamh ar a ndul chun cinn i dtreo Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4,. sprioc 4.7.

Cad é an chéad chéim eile?

Anois agus na Ballstáit tar éis glacadh leis an Moladh maidir le hOideachas ar son na Síochána, Cearta an Duine agus Forbairt Inbhuanaithe, tacóidh UNESCO le tíortha na smaointe sin a chur i ngníomh ag an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr