Cruinniú Mullaigh Oideachais na NA: Deis chun Rialachas Domhanda ón mBun aníos a Chruthú

(Arna fhreagairt ó: Gníomhaireacht Nuachta na Seirbhíse Idirphreasa. 10 Lúnasa, 2022)

By Simone Galimberti

KATHMANDU, Neipeal, 10 Lúnasa 2022 (IPS) - Le teacht cruinniú mullaigh ar Oideachas, mar chuid de chlár oibre uaillmhianach Ard-Rúnaí na NA, cuntasacht agus rannpháirtíocht a thabhairt go fírinneach do na bealaí dosheachanta nua ina gcuirfear oideachas ar fáil sa todhchaí.

Agus teochtaí scorching, lasracha neamhrialaithe agus tuilte ag milleadh ár bplainéad, tá na milliúin daoine ag tuiscint go bhfuil muid go léir chun praghas ard a íoc as easpa gnímh aeráide.

Tá géarchéim na haeráide reatha ag cur leis an éigeandáil eile atá fós ag cur isteach orainn go léir, géarchéim sláinte poiblí atá faoi lé go hiomlán ag paindéim Covid.

I measc an scéil gruama seo, ní féidir leis an bpobal idirnáisiúnta a dhualgais a fhágáil ní amháin chun an córas oideachais domhanda a neartú ach freisin dá oibleagáid mhorálta é a athmhachnamh agus é a athshamhlú.

Cé gur furasta na NA a cháineadh mar chóras nach bhfuil ar a chumas dul i ngleic go héifeachtach leis na dúshláin iltoiseacha seo, ní féidir linn ach an tArd-Rúnaí Antonio Guterres a mholadh as an bhfís fadradharcach atá cuimsithe aige ina ghormchló domhanda, Ár gComhchlár Oibre.

Is ráiteas trom é ina bhfuil moltaí iolracha lena n-áirítear an sprioc uaillmhianach an t-oideachas domhanda a athchruthú.

Sa chomhthéacs seo, agus i mí Mheán Fómhair, beidh na NA ina óstach ar an bhfóram is tábhachtaí chun plé a dhéanamh ar conas is féidir le hoideachas teacht chun cinn mar an snáithe a fhéadfaidh na huirlisí cearta a thabhairt do shaoránaigh an domhain le go n-éireoidh leo ar phláinéid atá fíor-inbhuanaithe agus cothrom.

An Cruinniú Mullaigh um Athrú Oideachais, atá sceidealta le bheith ar siúl ag na NA 19 Meán Fómhair, a fheiceáil mar iarracht aonair agus é beartaithe a bheith mar thús le tobsmaointeoireacht domhanda uaillmhianach. Tá sé ina bhuaic freisin ar roinnt imeachtaí móra eile le blianta beaga anuas.

I 2015 an Dearbhú Incheon agus Creat le haghaidh Gníomhaíochta ar choinníoll an fhís chun SDG 4 a chur chun feidhme, an sprioc domhanda inbhuanaithe atá dírithe ar oideachas cuimsitheach agus ardchaighdeáin.

Tá a fhios againn cé chomh brúidiúil is atá an éifeachtaí den phaindéim ar fhoghlaimeoirí ar fud an domhain go háirithe i náisiúin i mbéal forbartha agus ag teacht chun cinn.

I bhfianaise na ndúshlán sin, agus na ceannlínte domhanda dírithe ar an éigeandáil sláinte poiblí agus na hiarrachtaí futile chun comhaontú ceannródaíoch um athrú aeráide a idirbheartú ag COP 26, is beag duine a thug faoi deara go ndearna an pobal idirnáisiúnta iarracht beart a dhéanamh.

I mí na Samhna 2021, bhailigh sé i bPáras le haghaidh a Deighleog Ardleibhéil an Chruinnithe Domhanda Oideachais arna óstáil ag UNESCO agus Rialtas na Fraince. Ba é an toradh a bhí ar an Dearbhú i bPáras ag tógáil ar obair chruinniú mullaigh roimhe seo, an Seisiún urghnách den Chruinniú Domhanda um Oideachas (2020 GEM), a tionóladh i mí Dheireadh Fómhair 2020, glao soiléir ar bhreis maoinithe agus córas domhanda um chomhar iltaobhach níos láidre.

Níor cheart go ndíspreagadh ár n-aird go hiomlán ar ghéarchéimeanna eiseacha eile sinn ó mhachnamh a dhéanamh ar an gcaoi a ndearna na meáin dhomhanda faillí ar imeachtaí den sórt sin agus, mar thoradh air sin, ar a laghad plé a tharla faoi thodhchaí an oideachais.

Ní hamháin go bhfuilim ag caint ar phlé i measc gairmithe ar an talamh ach freisin ar dhíospóireacht a bhaineann le múinteoirí agus le mic léinn araon. Déanfaidh an Cruinniú Mullaigh um Athrú ar an Oideachas atá le teacht iarracht an easpa aire seo agus an rannpháirtíocht lag foriomlán i measc an phobail a thabhairt ar ais.

An Rúnaíocht den imeacht, arna óstáil ag UNESCO, ceann de na gníomhaireachtaí laistigh de chóras na NA nach bhfuil tacaíocht airgeadais ann ach a bhfuil fíorluach ar airgead aige go fóill, agus é ag déanamh a dhícheall comhrá domhanda a chumasú ar conas ba cheart do thodhchaí an oideachais a bheith.

Is sa chomhthéacs beacht seo a bhunaigh UNESCO mol idirghníomhach eolais agus díospóireachta, an Mol mar a thugtar air a bheidh, tá súil againn, ina ardán domhanda buan chun oideachas a phlé go domhanda.

Samhlaigh saghas agora cathartha inar féidir le saineolaithe, mic léinn, tuismitheoirí, lucht déanta beartas araon a gcuid cleachtais is fearr a roinnt agus a dtuairimí a thabhairt ar aghaidh maidir le conas leanúint suas ar na cinntí a dhéanfar i mí Mheán Fómhair.

Tá sé thar a bheith dearfach freisin go bhfuil a Imeacht roimh an gCruinniú Mullaigh ag deireadh mhí an Mheithimh i bPáras, leagadh amach roinnt forais le haghaidh chruinniú mhí Mheán Fómhair go háirithe toisc go raibh deis ag daoine óga labhairt agus a dtuairimí a roinnt.

Ní hiad na hógánaigh den chéad uair atá i gceist, ach rannpháirtíocht iomlán na Oifig Toscaire an Ard-Rúnaí ar an Óige agus an Cruinniú Mullaigh um Athrú a Bhunathrú ar an Oideachas á ullmhú, d'fhéadfadh sé a bheith ina phointe casaidh, ag aistriú ó chaidrimh amháin agus tokenistic go cumhacht comhroinnte dáiríre leis an aos óg.

Sin an fáth a bheith ann ar leith próiseas laistigh d’ullmhú an chruinnithe mullaigh, atá dírithe ar an óige, tá sé thar a bheith tábhachtach agus fáiltítear roimhe ní hamháin toisc go nginfidh sé dearbhú speisialta ach toisc go bhféadfadh sé a bheith ina spás inar féidir le daoine óga a gcuid guthanna agus a dtuairimí a chloisteáil go buan.

Ná déanaimis dearmad go raibh na hullmhúcháin leanúnacha ríthábhachtach chun torthaí an chláir “Ár dTodhchaí a Athshamhlú le Chéile: Conradh Sóisialta Nua don Oideachas” forbartha thar dhá bhliain ag an An Coimisiún Idirnáisiúnta um Thodhchaí an Oideachais, comhlacht a bhfuil Uachtarán Sahle-Work Zewde na hAetóipe ina chathaoirleach air, agus a foilsíodh in 2021.

Tá sé fíor-chlaochlaitheach toisc go bhfuil an teideal féin ailínithe le fís uaillmhianach an Ard-Rúnaí Guterres chun a conradh sóisialta nua.

Is gá go ndéanfadh conradh sóisialta nua i réimse an oideachais athmhachnamh a dhéanamh ar na réimsí foghlama agus ar na spriocanna atá ann ach atá as dáta anois. Ba cheart go mbeadh an fhoghlaim, de réir na tuarascála seo, ina huirlis iomlánaíoch chun gníomhaireacht phearsanta agus forbairt inbhuanaithe agus chóir a chruthú.

Mar shampla, níor cheart go mbreathnófaí ar oideachas um fhorbairt inbhuanaithe agus oideachas ar feadh an tsaoil mar aon le saoránacht dhomhanda mar “deas” ach cuireann sé go mór leis.

Ní mór díriú ar dhúshláin an lae inniu, a mhíníonn an tuarascáil, ar “oideachas a athchruthú” agus ní mór an t-eolas a chuireann sé ar fáil a bheith “daingnithe i gceartas sóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil”.

Go críonna, tá sé beartaithe ag Guterres an cruinniú mullaigh i mí Mheán Fómhair a bheith mar phointe tosaigh do chomhrá i bhfad níos faide a thógfaidh ar an léargas agus an t-eolas a tháinig chun cinn le blianta beaga anuas.

Beidh rialachas an chórais oideachais dhomhanda lárnach freisin agus leis seo, beidh deis againn teacht ar bhealaí cruthaitheacha, slite nach bhféadfaí a shamhlú ach cúpla bliain ó shin, chun daoine a chuimsiú, go háirithe an t-aos óg.

Is cuma na hiarrachtaí atá ar bun anois chun feasacht agus rannpháirtíocht a chruthú don chruinniú mullaigh, is cuma cé chomh cuimsitheach agus a bheidh an Próiseas Óige, is fada go fóill roimh spásanna a chruthú inar féidir le daoine ar an talamh a bheith rannpháirteach go fírinneach.

Is beag duine atá ar an eolas go bhfuil a Meicníocht Chomhoibrithe Dhomhanda um Oideachas faoi ​​stiúir an SDG4-Oideachas 2030 Coiste Stiúrtha Ardleibhéil áirítear air sin freisin ionadaithe óige agus múinteoirí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Cé nach bhfuil aon dabht ach go bhfuil a leithéid d’fhormáid chuimsitheach nuálach ann féin, teastaíonn socrú i bhfad níos insroichte agus níos iomlánaíoch do na dúshláin atá romhainn.

Bhí meicníocht chuntasachta dhomhanda ar cheann de na príomhphointí a pléadh agus a tháinig chun solais sna Comhairliúcháin don Óige le linn an Réamhchruinnithe Mullaigh i bPáras.

Ní hamháin go dteastaíonn níos mó infheictheachta ón gCoiste Stiúrtha Ardleibhéil mar gheall ar a aidhm “pholaitiúil” aird dhomhanda a spreagadh agus ceannairí domhanda a spreagadh agus tionchar a imirt orthu ionas gur féidir leis an oideachas a bheith ina thosaíocht dhomhanda ag na leibhéil chéanna gníomhaíochta aeráide agus sláinte poiblí.

Ba cheart go mbeadh ionadaíocht níos láidre aige freisin de dhaoine óga, múinteoirí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha agus is féidir é a athrú ina fhíorfhóram buan le haghaidh plé agus fiú cinnteoireacht.

Chomh deacair is atá sé rialachas domhanda nua don oideachas a shamhlú, is é an rud a theastaíonn uainn ná spás, fíorúil agus chomh seanbhunaithe mar institiúid, áit a mbíonn saineolaithe agus ionadaithe rialtais amháin ag bailiú agus ag cinneadh.

Spás do chuntasacht ach freisin do rannpháirtíocht fheabhsaithe.

Is fada fós sula dtiocfar ar chomhdhearcadh maidir le cuma an oideachais sna blianta atá le teacht ach níl aon amhras ach go gcaithfear cinntí dána a dhéanamh freisin chun a rialachas a athshamhlú.

Is féidir tús ré nua a fhógairt ag an gCruinniú Mullaigh um Athrú ar an Oideachas.

Beidh ról speisialta le himirt ag na meáin: ní hamháin maidir le tuairisciú ar an gcruinniú mullaigh agus na forbairtí seo a leanas ach freisin chun guthanna a thabhairt don aos óg agus chun na smaointe is forásaí a thabhairt chun cinn ar cheart a shainiú conas a mhúnlaeoidh an t-oideachas an ré nua seo.

Simone Galimberti is Comhbhunaitheoir ENGAGE, eagraíocht neamhrialtasach neamhbhrabúis i Neipeal. Scríobhann sé ar obair dheonach, cuimsiú sóisialta, forbairt óige agus comhtháthú réigiúnach mar inneall chun saol daoine a fheabhsú.

gar
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr