Lorgaíonn an Ollscoil um Shíocháin Ollamh Cúnta in Oideachas Síochána

Teideal an Suímh: Cúnta tOllamh
Ainm na Roinne: Staidéar Síochána agus Coimhlinte
Maoirseoir an Phoist: Ceann na Roinne
Suíomh an Phoist: Costa Rica - Ceanncheathrú
Fad an cheapacháin: Bliain amháin (inathnuaite)

Maidir leis an Ollscoil ar son na Síochána

Chun cur síos mionsonraithe a fháil ar na cúrsaí agus tuilleadh eolais faoinár gcláir acadúla tabhair cuairt le do thoil:  http://www.upeace.org/academic

Ráiteas Cáilíochtaí

Cáilíochtaí Riachtanacha don Phoist:

 1. Ph.D. in Oideachas na Síochána. Ní bhreithneofaí céim dhochtúireachta i Staidéar Síochána ach amháin má léiríonn an t-iarrthóir taithí ábhartha in Oideachas Síochána (oideolaíochtaí agus cleachtais na síochána).
 2. Taithí teagaisc ag leibhéal na hollscoile in Oideachas Síochána, Saoránacht Dhomhanda, Staidéar Coimhlinte agus Síochána agus Inscne
 3. Cumas chun múineadh ag leibhéal iarchéime
 4. Eolas ar Chóras na Náisiún Aontaithe
 5. Cumas taighde a dhéanamh
 6. Líofacht i mBéarla agus i Spáinnis. Is buntáiste inmhianaithe é eolas ar theanga eile
 7. Taithí ag éascú grúpaí ilchultúrtha

 Eolas

 1. Caithfidh an t-ollamh a bheith eolach ar Oideachas Síochána, Inscne agus Staidéar Síochána
 2. A bheith in ann dul i ngleic le téama roghnaithe amháin nó níos mó agus réimse a chlúdaítear i gcúrsaí i gcláir eile UPEACE;
 3. Tá tábhacht ar leith ag baint le heolas i réimsí éagsúla den Oideachas Síochána lena n-áirítear Teoiricí agus Cleachtais (oideolaíochtaí, cur chuige aisiríoch, scileanna, agus modheolaíochtaí foghlama sochmhothúchánach a theastaíonn i suíomhanna oideachais).
 4. Ní mór eolas a bheith aige ar choincheapa na hInscne i Staidéar na Síochána agus Coimhlinte agus ar na naisc ríthábhachtacha idir cuimsitheacht, ceartas agus tógáil na síochána marthanacha
 5. Ní mór eolas teoiriciúil agus oibre a bheith aige ar phríomhshruthú Inscne, ar theoiricí feimineach agus ar theoiricí díchoilíneacha

Cumais agus Scileanna

 1. Scileanna a chomhairliú agus a theagasc, lena n-áirítear modheolaíochtaí rannpháirtíochta agus cineálacha cur chuige nuálaíocha eile
 2. Scileanna líonraithe
 3. Cumais mhaoirseachta ar thráchtas agus ar thráchtas
 4. Scileanna ríomhaireachta (scileanna ilmheán inmhianaithe)

Oiriúnacht Phearsanta

 1. Scileanna maidir le caidrimh idirphearsanta agus obair foirne chomhoibríoch a bhainistiú
 2. Braistint láidir ar luachanna agus ar eitic, ag teacht le sainordú na hOllscoile
 3. Taithí i suíomhanna ilchultúrtha nó traschultúrtha le héagsúlacht leathan de dhaonraí mac léinn agus foirne

Sonraíocht Poist

Freagrachtaí Ginearálta an Phoist:

Oibreoidh an tOllamh le chéile le baill foirne eile sa Roinn:

 1. Dhá chreidmheas déag a fhorbairt agus a mhúineadh i gcláir acadúla
 2. Comhoibreoidh siad le dámh UPEACE eile de réir mar is gá chun clár acadúil níos leithne UPEACE a fhorbairt agus a sheachadadh.
 3. Tacú le gníomhaíochtaí roinne eile
 4. An Clár Oideachais Síochána a chomhordú le freagracht iomlán i gcomhairle le Ceann na Roinne.
 5. Tacaigh leis an gclár Oideachas Síochána agus le mic léinn

Freagrachtaí Sonracha don Phoist:

Faoi phost lánaimseartha:

 1. Tacú le Ceann na Roinne de réir mar is gá i bhforbairt clár agus i ngníomhaíochtaí acadúla eile de chuid na Roinne ar nós fónamh ar choistí acadúla éagsúla.
 2. 12 chreidmheas a mhúineadh faoi choimirce na gclár um Oideachas Síochána, Inscne agus Tógáil Síochána agus i gcomhar le cláir agus ranna ollscoile eile.
 3. Rogha chun cúrsaí a mhúineadh ar an gclár ar líne
 4. Páirt a ghlacadh i bhforbairt polasaí agus rialacháin acadúla agus dearbhú cáilíochta ábhar acadúil UPEACE
 5. Comhairle a thabhairt do mhic léinn ar a ngnóthaí acadúla agus eile
 6. Maoirseacht a dhéanamh ar sheisear mac léinn ar thráchtas agus ar shé intéirneacht nó ar thionscadal leac-uachtair.
 7. Déan taighde atá comhsheasmhach le misean agus mandáid UPEACE
 8. Cur le dearadh agus le cur i bhfeidhm gníomhaíochtaí for-rochtana.
 9. Cur le pobal UPEACE trí ghníomhaíochtaí agus imeachtaí acadúla cruthaitheacha tarraingteacha a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
 10. Scríobh ar a laghad alt amháin nó caibidil leabhar in aghaidh na bliana arna fhoilsiú in iris piarmheasúnaithe de rogha
 11. Gníomhú mar scrúdaitheoir do Ph.D. scrúdú(í) ar cheart tráchtais a bhaineann le hOideachas Síochána/Inscne/Staidéar Síochána a chur isteach

Déanfar an tairiscint tuarastail deiridh ar bhonn cáilíochtaí agus taithí. Is é an raon tuarastail don chéad bhliain de Ollúnacht Chúnta ná US$2,800-US$3,400 in aghaidh na míosa. Tá tuarastal díolmhaithe ó cháin de réir stádas misin idirnáisiúnta do bhaill foirne idirnáisiúnta.

Chun Iarratas a Dhéanamh

Cuir isteach le do thoil (1) do CV, (2) litir chlúdaigh ag míniú do spéis sa phost, agus conas a chuirfidh do shuimeanna teagaisc agus taighde leis an Roinn agus le pobal UPEACE, agus (3) faisnéis teagmhála le haghaidh trí theistiméireacht. Ní dhéanfar teagmháil le do theistiméireachtaí ach amháin sa chás go roghnófar thú mar iomaitheoir. Ba cheart d’iarratas a sheoladh i bhformáid leictreonach chuig an ríomhphost seo a leanas amháin: [ríomhphost faoi chosaint] déan tagairt le do thoil don ábhar go Seasamh #4900.

Tagann deireadh leis an tréimhse chun ábhair iarratais a chur isteach 15 2022 Iúil. Ag deireadh na tréimhse iarratais, déanfaidh an bord roghnúcháin athbhreithniú ar gach iarratas agus ní dhéanfaidh sé teagmháil ach leis na hiarrthóirí sin a leanfaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den phróiseas roghnúcháin. Déanfar teagmháil leis na hiarratasóirí seo ar an ngearrliosta roimhe seo 1 2022 Lúnasa.

Le haghaidh tuilleadh sonraí agus chun iarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar: https://www.upeace.org/files/HR/Position%204900-Assistant%20Professor%20Peace%20Education.pdf

gar

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...