Ollscoileanna a fhostaíonn fir chun deireadh a chur le foréigean in aghaidh na mban

(Arna fhreagairt ó: Nuacht Domhanda na hOllscoile. 6 Márta, 2021)

Le William McInerney

Is fadhb thromchúiseach sistéamach í an fhoréigean in aghaidh na mban (VAW). Taighde ó na Eagraíocht Dhomhanda Sláinte tugann sé le fios go mbíonn foréigean corpartha nó gnéasach ar dhuine as gach triúr ban ar fud an domhain agus go ndéanann fir an chuid is mó den fhoréigean seo. Sonraí ón Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe léiríonn sé gurb iad mná 18-24 bliana d’aois spriocanna an fhoréigin ghnéasaigh go díréireach.

An Suirbhé Aeráide Campais Chumann Ollscoileanna Mheiriceá 2019, léirigh an staidéar is mó dá leithéid le méid samplach de níos mó ná 180,000 mac léinn, go raibh teagmháil ghnéasach neamh-chomhthoiliúil ag fórsa fisiceach nó neamhábaltacht toiliú agus iad san ollscoil ag níos mó ná bean amháin as gach ceathrar ban fochéime sna SA. Tá an taighde soiléir: Is fadhb é VAW ar fud an domhain agus go sonrach san ardoideachas.

Tá go leor bealaí ann chun dul i ngleic leis an bhforéigean seo, go háirithe trí thacú le marthanóirí agus déantóirí a dhéanamh cuntasach. Le dhá fhiche bliain anuas ba é cur chuige breise a bhfuil tóir air i gcónaí chun stop a chur le VAW ná fir a fhostú go díreach trí chláir um chosc ar fhoréigean fir (MVP). Go stairiúil, bhí fir as láthair go díréireach ó iarrachtaí coiscthe.

Féachann MVP leis an bpatrún seo de chiúnas agus neamhghníomh na bhfear a athrú go dtí allyship agus athrú. Mar sin féin, ba chóir go mbeadh sé soiléir: is cur chuige comhlántach é MVP maidir le hobair VAW eile. Ní hé an pointe ná fir a lárnú, ach tacú le gníomhachtúlacht feimineach, taighde agus ceannaireacht na mban agus daoine neamh-dhénártha i dtreo na sprice deireadh a chur le VAW nuair is féidir. Chun aghaidh a thabhairt ar VAW san ardoideachas teastaíonn réimse straitéisí comhuaineacha a oibríonn le daoine de gach inscne.

Cad é cosc ​​foréigin na bhfear?

Cuimsíonn MVP bailiúchán leathan iarrachtaí, go minic faoi threoir creataí feimineacha agus sláinte poiblí, a fhéachann le fir a fhostú, a oideachas, a eagrú agus a shlógadh chun VAW a chosc. Déanann na cláir seo trí scrúdú a dhéanamh ar an saineolaí um chosc ar ionsaithe gnéis Alan Berkowitz tugtar “bunchúiseanna an fhoréigin ar fhir agus ar bhuachaillí, lena n-áirítear cinn shóisialta agus struchtúracha, chomh maith le sóisialú ról inscne na bhfear agus na mbuachaillí agus gnéasachas na bhfear”.

Tá an tóir atá ar MVP ag fás i bpáirt toisc go bhfuil an réasúnaíocht chun fir a mhealladh láidir. Ar dtús, tá an chuid is mó de VAW tiomanta ag fir.

Ar an dara dul síos, imríonn noirm cheannasacha áirithe a bhaineann le maslaíocht, go háirithe iad siúd a bhfuil smacht acu ar mhná, róil dochta inscne agus dearcaí agus iompraíochtaí a thacaíonn le foréigean agus a thacaíonn le foréigean. ról lárnach i tiomáint VAW.

Ar an tríú dul síos, ciallaíonn fir a mhealladh go mbeidh ar mhná an oiread d’ualach na hoibre seo a iompar leo féin. Tá MVP bunaithe ar an smaoineamh gur féidir le gach fear agus Ba chóir go mbeadh ról dearfach, réamhghníomhach agus straitéiseach aige sna hiarrachtaí ríthábhachtacha chun deireadh a chur le VAW.

Is féidir go leor foirmeacha a bheith ag MVP lena n-áirítear cláir oideachais duine le duine agus ar líne, feachtais margaíochta sóisialta, imeachtaí agus oiliúint aon-uaire agus gníomhachtúlacht agus feachtais athraithe sóisialta níos mó. Féachann na cláir seo le feasacht na bhfear faoi VAW a ardú, aghaidh a thabhairt ar noirm fhadhbacha agus iad a athrú, scileanna idirghabhála seasaimh a theagasc agus caidrimh shláintiúla chothroma agus comhpháirtíochtaí pearsanta a chur chun cinn.

Teastaíonn réimse idirghabhálacha agus cuir chuige éagsúla chun aghaidh a thabhairt ar VAW le MVP. Caithfidh obair den sórt sin a bheith sofhreagrach don éagsúlacht thrasnach i measc na bhfear agus a bheith in ann aghaidh a thabhairt ar speictream VAW, lena n-áirítear gníomhartha díreacha foréigin, patrúin rialaithe comhéigneacha agus cineálacha indíreacha foréigin chultúrtha agus struchtúrtha.

Cad is féidir le hollscoileanna a dhéanamh?

Tá sé de fhreagracht ar ollscoileanna aghaidh a thabhairt ar na rátaí scanrúil agus do-ghlactha ard VAW a tharlaíonn laistigh dá n-institiúidí agus i bpobail níos leithne. Díreach mar atá sé sa tsochaí i gcoitinne, déanann fir VAW san ardoideachas a dhéanamh go díréireach agus déanann noirm shóisialta cheannasacha a bhaineann le maslachas é a spreagadh go páirteach. Mar sin, is féidir agus ba cheart d’fhir san ardoideachas rud a dhéanamh chun é seo a athrú.

léiríonn taighde atá ag fás gur féidir le cláir dea-dheartha MVP dearcaí agus iompraíochtaí a thacaíonn le foréigean agus a thacaíonn le foréigean a athrú - fachtóir tábhachtach i gcosc an fhoréigin.

Mar sin féin, nochtann an taighde seo pictiúr casta freisin a léiríonn cur i bhfeidhm neamhréireach na gcleachtas is fearr, leibhéil mheasctha éifeachtúlachta ar fud na gclár agus an gá le níos mó taighde, monatóireachta agus meastóireachta.

Go ginearálta, léiríonn an taighde go mbíonn claonadh ag cláir níos éifeachtaí a bheith claochlaitheach ó thaobh inscne, crosbhealach, mar chuid de chur chuige uile-institiúide agus go n-úsáideann siad oideolaíocht agus praxis atá eolasach, cuimsitheach, tarraingteach agus ábhartha. Tá doimhneacht agus fairsinge an taighde seo lasmuigh de scóip an ailt seo, ach XY Ar Líne soláthraíonn sé bailiúchán uileghabhálach taighde ar an ábhar seo.

Ollamh Comhlach Michael Flood téacs údarásach ar an ábhar, Fir agus Buachaillí a Fhostú i gCosc ar FhoréigeanSoláthraíonn sé sintéis chabhrach den taighde ar MVP freisin. Tá an dá acmhainn saor in aisce agus inrochtana ar líne.

Treoracha nua agus cruthaitheacha

Tá mo thaithí ag múineadh MVP in ollscoileanna sna Stáit Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe ag teacht leis an meascán de éachtaí agus de dhúshláin a nocht an taighde thuasluaite agus léiríonn sé go bhfuil gá le forbairt agus nuálaíocht sa réimse. Conas a dhéanaimid leathnú ar an méid a oibríonn agus a nuáil chun bealaí nua criticiúla agus cruthaitheacha a aimsiú chun fir a mhealladh ar bhealach níos éifeachtaí?

Scrúdaíonn mo chuid taighde reatha ról féideartha na n-ealaíon mar bhealach amháin chun an cheist seo a fhreagairt. Déanann cleachtóirí a mbím ag obair leo, go leor acu ag díriú ar ardoideachas sna SA, raon ealaíon a chomhtháthú lena n-áirítear drámaíocht, filíocht, scéalaíocht, líníocht agus déanamh masc ina gcuid clár.

Úsáidtear na healaíona chun cabhrú le fir a earcú, mar chatalaíoch le haghaidh díospóireachta agus foghlama faoi noirm shóisialta, mar phróiseas cruthaitheach chun machnamh agus nasc pearsanta a spreagadh agus mar ghníomhaíochtaí eispéiris agus corpraithe chun cabhrú le fir a gcuid foghlama a dhoimhniú agus scileanna coiscthe foréigin a chleachtadh trí ról-imirt. cásanna.

Cláir mar an Tionscadal Scéal na bhFear soiléir agus cur chuige bunaithe ar thaighde conas is féidir scéalaíocht agus na healaíona sainráiteacha a chomhtháthú i gcláir thraidisiúnta MVP sláinte poiblí agus feimineach i gcomhthéacsanna ardoideachais (chomh maith le suíomhanna pobalbhunaithe).

I dTionscadal Scéal na bhFear, scríobhann, ceardaíonn agus roinneann fir fíor-scéalta óna saol faoi fhireannacht agus foghlaimíonn siad faoi bhealaí chun firinscintí sláintiúla, cosc ​​foréigin agus ceartas inscne a chleachtadh agus a chur chun cinn. Roinntear scéalta na bhfear sa deireadh i bhfóraim phoiblí agus ina dhiaidh sin bhí idirphlé pobail ann.

Sa chlár seo, úsáidtear próiseas na scéalaíochta chun foghlaim aonair agus chomhchoiteann na bhfear a dhoimhniú, chun teachtaireachtaí faoi noirm shóisialta inscne a chur in iúl don phobal agus chun rólchuspaí fireanna a mhéadú chun athrú a spreagadh.

Bealach amháin is ea cuir chuige mar na healaíona agus scéalaíocht chun obair MVP a fheabhsú agus a leathnú. Is sampla iontach é Tionscadal Scéal na bhFear den chaoi a bhfuil iarrachtaí cruthaitheacha den sórt sin ag teacht go mór i roinnt comhthéacsanna ardoideachais.

Ag bogadh ar aghaidh

Tá dea-intinn ag go leor san ardoideachas maidir le bheith ag obair chun deireadh a chur le VAW. Mar sin féin, níl dea-intinn maith go leor. Ní mór d’ollscoileanna ábhar práinne agus gníomhaíochta a dhéanamh chun VAW a chosc. Éilíonn sé seo ceannaireacht chlaochlaitheach, chruthaitheach agus mharthanach agus iliomad cineálacha cur chuige.

Is féidir le hollscoileanna tosú trí thosaíocht a thabhairt do mharthanóirí, lucht déanta a dhéanamh cuntasach agus obair fheimineach, ghníomhachtúlacht agus taighde feimineach na mban agus daoine neamh-dhénártha a mhéadú ar an ábhar seo.

Mar straitéis chomhlántach, is féidir le hollscoileanna smaoineamh ar iarrachtaí méadaitheacha chun fir a fhostú go díreach. D’fhéadfadh go mbeadh cuir chuige bunaithe ar na healaíona agus scéalaíocht ina gcuid éifeachtach le comhtháthú taobh le cláir thraidisiúnta MVP agus dea-chleachtais ghinearálta.

Mar sin féin, tá gá le níos mó taighde fós. Anseo arís, is féidir le hinstitiúidí ardoideachais ról ceannaireachta riachtanach a imirt trí leanúint ar aghaidh ag tacú le scoláireacht nua ar VAW ar bhonn níos leithne, agus MVP go sonrach.


Is iarrthóir dochtúireachta é William McInerney agus Gates Cambridge Scholar in Ollscoil Cambridge, Coláiste na Banríona, an Ríocht Aontaithe. Déanann sé taighde agus múineadh claochlú coinbhleachta, oideachas síochána agus cosc ​​foréigin na bhfear le fócas ar leith ar chur chuige claochlaithe inscne atá comhtháite sna healaíona. Roimh Cambridge, mhúin William cosc ​​foréigin na bhfear in Ollscoil Carolina Thuaidh ag Chapel Hill agus bhí sé ina Chomhalta Síochána Rothlach in Ollscoil Bradford.

Bí ar an chéad trácht a dhéanamh

Bí ar an bplé ...