Fís nua daonnúil d’oideachas domhanda a athrú go réaltacht (físeán gréasáin ar fáil anois)

Ar an 20 Bealtaine, 2024, chomh-óstáil an eagraíocht seimineár gréasáin fíorúil ar “Fís nua daonnúil d’oideachas domhanda a athrú go réaltacht” Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána agus NISSEM.

Thug an webinar aghaidh ar an rud úrnua Moladh 2023 ar Oideachas ar son na Síochána, Cearta Daonna agus Forbairt Inbhuanaithe ghlac Ballstáit uile UNESCO i mí na Samhna na bliana seo caite. Déanann an doiciméad físiúil seo nuashonrú, forleathnú, agus anois cuirtear in ionad an 1974 Moladh maidir le hOideachas le haghaidh Tuiscint Idirnáisiúnta, Comhar agus Síochána agus Oideachas a Bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha, a d’fhéach le tíortha a aontú faoi bhratach leathan daonnúil ina mbeidh an t-oideachas ina fhórsa tiomána don tsíocháin dhomhanda, don tuiscint idirnáisiúnta agus do chearta an duine. Aithnítear i Moladh 2023 nua-ghlacadh an t-oideachas de gach cineál (foirmiúil, neamhfhoirmiúil, agus neamhfhoirmiúil) agus ar feadh an tsaoil mar fhórsa cumhachtach a mhúnlaíonn an chaoi a bhfeicimid an domhan agus a gcaitear le daoine eile. Cuireann téacs an Mholta nua-ghlactha chun cinn creat mionsonraithe chun oideachas a bhunathrú ar mhaithe le síocháin bhuan, dínit an duine, agus ceartas sóisialta agus aeráide. 

Thug an seimineár speisialta seo grúpa saineolaithe idirnáisiúnta le chéile a rinne iniúchadh ar na féidearthachtaí agus na dúshláin a bhaineann le fís Mholadh 2023 a thiontú ina réaltachtaí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Leag na cur i láthair agus na díospóireachtaí béim ar na róil éagsúla is féidir le ceannairí polaitiúla, grúpaí sochaí sibhialta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta a bheith acu maidir le príomhphrionsabail agus tosaíochtaí an Mholta a chur chun feidhme.

Físeán webinar

Cainteoirí

*Cliceáil ar ainm an chainteora chun a bheathaisnéis a fheiceáil.

Jean-Bernard, Comhthionólaí, NISSEM (Cathaoirleach / Modhnóir)

Thosaigh mo thaithí ag dearadh agus ag cur i bhfeidhm clár oiliúna ar an láthair oibre i 1982 le mo fhostaíocht mar theagascóir teanga ag saoráid leighis san Araib Shádach, áit a raibh an tasc chun oiliúint phraiticiúil a sholáthar d'altraí seomra oibriúcháin a chuidíonn le máinlianna Béarla. . Ó shin i leith, d'oibrigh mé le soláthraithe ábhair i réimsí éagsúla chun tacú le forbairt teanga in éineacht le forbairt scileanna teicniúla. As na tionscadail iomadúla a raibh deis agam iad a bhainistiú ag UNESCO, seasann clár oiliúna forbartha curaclaim bunaithe ar inniúlacht d'oideachasóirí na hAfraice thar a bheith ábhartha. le haidhmeanna an taisc seo. Tháirg an tionscadal seo foireann uirlisí chun cumas na bhfoirne forbartha curaclaim náisiúnta a fhorbairt i 14 thír san Afraic fho-Shahárach chun díriú ar dhaltaí meánscoile a ullmhú don saol agus don obair mar mhalairt ar an sruth acadúil a leanúint. Bhí mé in ann freisin ag UNESCO caighdeáin cháilíochta a chur i bhfeidhm ar phróisis agus ar thorthaí forbartha tionscadal, agus ar an gcaoi sin timthriallta cuiditheacha aiseolais, monatóireachta agus meastóireachta a chur i bhfeidhm. D’éascaigh mé ceardlanna scríbhneoirí d’fhorbróirí curaclaim agus do chruthaitheoirí ábhar oideachais pobail neamhfhoirmiúil (Uganda agus an tSúdáin Theas) Thar na blianta, chuir mé aithne mhaith ar na cleachtais is fearr i bhforbairt curaclaim agus modhanna measúnaithe atá bunaithe ar inniúlacht. Mar fhocal scoir, thug mo chuid oibre mar chomhairleoir curaclaim agus ábhar foghlama le naoi mbliana anuas deis dom taithí shuntasach a fháil ar mheantóireacht agus ar éascú ceardlann TTT agus tacaíocht leanúnach san ionad oibre i raon leathan comhthéacsanna cultúrtha agus oideachais. Measaim gur foghlaimeoir ar feadh an tsaoil mé, imreoir foirne, agus duine athléimneach, gníomh-dhírithe a bhaineann taitneamh as dúshláin agus eachtraí nua.

Lydia Ruprecht, An Rannóg um Shaoránacht Dhomhanda agus Oideachas na Síochána, An Rannóg um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe, UNESCO, Páras, an Fhrainc

Lydia Ruprecht tá os cionn 25 bliain taithí aige chun tuiscint agus comhar idirnáisiúnta a chur chun cinn i réimse an Chomhionannais Inscne agus an Oideachais. Tá an t-athbhreithniú ar Mholadh UNESCO maidir le hOideachas ar mhaithe le tuiscint idirnáisiúnta, comhar agus síocháin agus oideachas a bhaineann le cearta daonna agus saoirsí bunúsacha á chomhordú faoi láthair. I measc na réimsí oibre tá: Oideachas Saoránachta Domhanda (nó scileanna an XXIú haois) – .i. oideachas a chuidíonn le foghlaimeoirí de gach aois a bheith ina ranníocóirí réamhghníomhacha do dhomhan níos córa, síochánta agus inbhuanaithe -, cosc ​​a chur ar antoisceachas foréigneach trí oideachas, cuir chuige cultúrtha i leith an oideachais. Go hiomlán dátheangach, is náisiúnach Ceanadach í Ms Ruprecht. Tá DEA aici i socheolaíocht pholaitiúil agus i bpolaitíocht Maîtrise de sciences ón Université Panthéon Sorbonne (Páras I) agus Bsc san Eolaíocht Pholaitiúil ó Université de Montréal (Ceanada).

Heila Lotz-Sisitka, Ollamh Oirirce, Roinn Oideachais, Ollscoil Rhodes, An Afraic Theas

Is Ollamh Oiriúnach Oideachais í Heila Lotz-Sisitka agus tá Cathaoirleach Leibhéal 1 de chuid Fhondúireacht Taighde Náisiúnta na hAfraice Theas/Roinn Eolaíochta agus Teicneolaíochta in Athrú Domhanda agus Córais Foghlama Sóisialta aici ag Ollscoil Rhodes, san Afraic Theas, agus tá sí ina Stiúrthóir ar an Ionad Taighde um Fhoghlaim Chomhshaoil . Díríonn a taighde ar fhoghlaim shóisialta bhunathraithe, ar athrú córais oideachais agus ar bhealaí foghlama scileanna glasa i réimsí na bithéagsúlachta, an nasc uisce-bia, athrú aeráide, ceartas sóisialta agus comhshaoil, agus díreach aistrithe inbhuanaitheachta. Tá maoirsiú déanta aici ar 56 PhD agus 67 scoláire Máistreachta go dtí gur chríochnaigh sí. Is údar breis agus 175 foilseachán piarmheasúnaithe é, agus tá 28 bliain de thaithí ag an Ollamh Lotz-Sisitka i gceannas ar thaighde agus ar theagasc comhghaolmhar i réimsí an oideachais chomhshaoil ​​agus inbhuanaitheachta. Chuir sí 105 príomhpháipéar idirnáisiúnta ar tugadh cuireadh di i 35 tír ar fud an domhain, agus stiúraigh sí go leor clár comhpháirtíochta taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. D’fhóin sí ar go leor fóram eolaíochta agus beartais náisiúnta agus idirnáisiúnta chun beartas agus cleachtas Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe a chur chun cinn ar fud an domhain, le déanaí mar bhall den ghrúpa saineolaithe a thionóil chun athbhreithniú a dhéanamh ar Mholadh UNESCO 1974 ar Oideachas ar son na Síochána agus Cearta Daonna. Tá go leor duaiseanna buaite aici agus tá sí ina Ball d’Acadamh Eolaíochtaí na hAfraice Theas.

Jordan Naidoo, Iar-Stiúrthóir Gníomhach, Institiúid Idirnáisiúnta um Pleanáil Oideachais UNESCO, Páras, an Fhrainc

Bhí Jordan Naidoo ina Stiúrthóir ar an Institiúid Idirnáisiúnta um Pleanáil Oideachais UNESCO (IIEP) i bPáras le déanaí. Roimhe sin bhí sé ina Stiúrthóir ar Oifig Cabúl UNESCO, agus ina Ionadaí Tíre don Afganastáin. Ó 2015 go 2019 mar Stiúrthóir ar an Rannán Tacaíochta agus Comhordaithe Oideachais 2030 (atá lonnaithe i bPáras, an Ceanncheathrú) bhí sé i gceannas ar chomhordú domhanda UNESCO ar Chlár Oibre SDG4-Oideachas 2030. Roimhe sin bhí sé ina Chomhairleoir Sinsearach Oideachais ag UNICEF i Nua-Eabhrac freagrach as straitéis agus taighde ar chothromas agus nuálaíocht san oideachas. Bhí sé ina Stiúrthóir ar Bhunoideachas do Save the Children USA ó 2004 go 2009. I measc a ghairm bheatha bhí sé ina mhúinteoir agus ina thaighdeoir san Afraic Theas agus ina Chomhlach Dearaidh um Athchóiriú Scoile sna SA ag an Ionad um Oideachas Comhoibritheach i mBostún. Tar éis dó a bheith ag obair go díreach ar chláir san Indinéis, Neipeal, an Aetóip, an Bhanglaidéis, an Bholaiv agus Haití, an Afraic Theas, agus na SA i measc eile, tá taithí agus saineolas forleathan aige ar anailísiú beartais, monatóireacht agus meastóireacht, teagasc agus foghlaim, dílárú, rialachas agus daonlathú. , athchóiriú oideachais, tógáil na síochána agus oideachas i gcomhthéacsanna leochaileacha. Fuair ​​an Dr. Naidoo a M. Ed. ó Ollscoil Natal, san Afraic Theas, agus Dochtúir san Oideachas (D. Ed.) ó Ollscoil Harvard. I measc foilseachán eile, bhí sé ina eagarthóir ar fhoilseachán Springer, Community Schools in Africa – Reaching the Unreached agus altanna éagsúla ar rialachas, dílárú oideachais agus SDG 4.

Rilli Lappalainen, Uachtarán CONCORD Europe, Cathaoirleach Bridge47, agus Stiúrthóir FINGO

Tá Rilli Lappalainen ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin gníomhach faoi láthair ar Pháirtithe Polaitiúla na Fionlainne don Daonlathas – Taispeántas An Fhionlainn ar eagraíocht chomhoibríoch í de chuid páirtithe parlaiminte uile na Fionlainne. Cuireann sé leis an daonlathas trí rannpháirtíocht pholaitiúil na mban, na hóige agus daoine faoi mhíchumas a neartú go háirithe agus trí thacú le hidirphlé idir páirtithe polaitiúla. Tá sé ar saoire oibre ó Fingo, líonra náisiúnta na Fionlainne d’Eagraíochtaí Neamhrialtasacha forbartha, áit a bhfuil sé ina Stiúrthóir ar fhorbairt inbhuanaithe agus saincheisteanna straitéiseacha ag. Tá an tUasal Lapplainen ina Uachtarán freisin ar CONCORD, an Cónaidhm Eorpach um Fhóirithint agus um Fhorbairt NGOanna a oibríonn i measc go leor saincheisteanna domhanda le forbairt inbhuanaithe agus comhleanúnachas beartais. Roimhe sin bhí sé ina leas-uachtarán ar Forus, líonra domhanda chun ionadaíocht a dhéanamh ar an tsochaí shibhialta i go leor réimsí idirnáisiúnta. Tá an tUasal Lapplainen ina Bhunaitheoir agus ina Chathaoirleach ar líonra Bridge 47 freisin, líonra domhanda chun gníomhaithe éagsúla a dhroicheadú chun Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4.7 a thacú, a chur chun cinn agus a chur i bhfeidhm. Déanann líonra Bridge 47 abhcóideacht freisin, tugann sé gníomhaithe éagsúla le chéile, cuireann sé foghlaim ar feadh an tsaoil chun cinn agus ardaíonn sé feasacht ar thábhacht an chirt chun rannpháirtíocht ghníomhach i sochaithe. Is meascán é a chúlra de níos mó ná 30 bliain de ghairm bheatha ón leibhéal áitiúil go dtí an leibhéal domhanda chun troid ar son na dlúthpháirtíochta domhanda agus na forbartha inbhuanaithe. Áiríodh le stair oibre agus saoil róil mar státseirbhíseach, taighdeoir, comhairleoir, gníomhaí, ceannaire agus éascaitheoir CSO san Fhionlainn, san Eoraip agus in eagraíochtaí domhanda. Tá cúlra oideachais aige sa pholaitíocht idirnáisiúnta, san oideachas agus san innealtóireacht.

Tony Jenkins, Ollamh Cúnta Teagaisc, Clár ar Staidéir Dlí agus Cirt, Ollscoil Georgetown; Comhordaitheoir, Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána; Stiúrthóir Bainistíochta, An Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána

Is Ollamh Cúnta le Staidéar Ceartais agus Síochána in Ollscoil Georgetown é Tony Jenkins, PhD. Tá 20+ bliain de thaithí aige ag stiúradh agus ag dearadh cláir agus tionscadail oideachais um chothú na síochána agus idirnáisiúnta agus ceannaireacht i bhforbairt idirnáisiúnta staidéir síochána agus oideachas síochána. Ó 2001 i leith tá sé ina Stiúrthóir Bainistíochta ar an Institiúid Idirnáisiúnta um Oideachas Síochána (IIPE) agus ó 2007 mar Chomhordaitheoir ar an bhFeachtas Domhanda um Oideachas Síochána (GCPE). Go gairmiúil, bhí sé ina: Stiúrthóir ar an Tionscnamh um Oideachas Síochána ag Ollscoil Toledo (2014-16); Leas-Uachtarán do Ghnóthaí Acadúla, Acadamh Náisiúnta na Síochána (2009-2014); agus Comhstiúrthóir, Ionad Oideachais Síochána, Múinteoirí College Columbia University (2001-2010). Dhírigh taighde feidhmeach Tony ar scrúdú a dhéanamh ar thionchair agus ar éifeachtúlacht modhanna agus oideolaíochtaí oideachais síochána chun athrú agus claochlú pearsanta, sóisialta agus polaitiúil a chothú. Tá suim aige freisin i ndearadh agus i bhforbairt oideachais fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil agus tá suim ar leith aige in oiliúint múinteoirí, i gcórais slándála malartacha, i ndí-armáil agus inscne. Tá staidéir síochána iarchéime agus fochéime agus oideachas síochána múinte ag Tony ag: Teachers College Columbia University (Nua-Eabhrac agus Tóiceo); Jaume I, Castellon, an Spáinn; Ollscoil ar son na Síochána, Costa Rica; Ollscoil Toledo, Ohio; Ollscoil Georgetown, Washington, DC; Ollscoil George Washington, Washington, DC; Ollscoil George Mason, Washington, DC.

Aaron Benavot, Ollamh, An Roinn Beartais Oideachais agus Ceannaireachta, Scoil an Oideachais, Ollscoil Albany-SUNY, Albany, NY, SAM (Plé)

Faoi láthair tá Aaron Benavot ina Ollamh le Beartas Domhanda Oideachais i Scoil an Oideachais san Ollscoil ag Albany-SUNY. Roimhe sin (1990-2007), bhí sé ina Léachtóir Sinsearach i Roinn na Socheolaíochta agus na hAntraipeolaíochta in Ollscoil Eabhrais Iarúsailéim. Scrúdaíonn a scoláireacht saincheisteanna oideachais éagsúla ó pheirspictíochtaí comparáideacha, domhanda agus criticiúla, ar oideachas saoránachta domhanda, athrú aeráide agus oideachas inbhuanaitheachta le déanaí. Ar feadh 8 mbliana d’oibrigh Aaron ag ceanncheathrú UNESCO i bPáras, ar dtús mar Anailísí Sinsearach agus ansin mar Stiúrthóir ar an Tuarascáil Monatóireachta ar Oideachas Domhanda, tuarascáil neamhspleách, fianaise-bhunaithe a dhéanann anailís ar dhul chun cinn i dtreo spriocanna oideachais idirnáisiúnta. Faoi láthair tá Aaron ina Cheannaire ar Fhorbairt Táscairí don tionscadal Monatóireachta agus Measúnaithe ar Chumarsáid agus Oideachas Aeráide (MECCE), atá ag forbairt táscairí láidre chun bonn eolais a chur faoi cheapadh beartais idir-rialtasach agus náisiúnta ar oideachas aeráide. Chomhbhunaigh Aaron NISSEM freisin, pobal acadóirí agus cleachtóirí atá ag moladh téamaí domhanda agus daonnúla agus foghlaim shóisialta agus mhothúchánach a chuimsiú sna téacsleabhair. D’oibrigh Aaron le APCIEU sa Chóiré Theas ar staidéar féidearthachta ar inniúlacht saoránachta domhanda. Is féidir a chuid foilseachán le déanaí a fháil anseo , anseo , anseo agus anseo .

Eagraithe Imeachtaí

Bhí an ócáid ​​seo comh-eagraithe agus comh-óstach ag an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána agus NISSEM (Líonra chun SDG a Chomhtháthú le Sprioc 4.7 agus Foghlaim Shóisialta agus Mhothúchánach in Ábhair Oideachais)

Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Leave a Comment

Nach mbeidh do sheoladh r-phoist a fhoilsiú. Réimsí riachtanacha atá marcáilte *

Scrollaigh go dtí an Barr