Lorgaíonn an tIonad um Cheartas Sóisialta in Ollscoil Georgetown Stiúrthóir na Scoláireachta & Oideolaíochta Rannpháirtithe

Stiúrthóir na Scoláireachta & Oideolaíochta Rannpháirteach - Ionad um Cheartas Sóisialta

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun iarratas a dhéanamh

Mar chuid den ollscoil Chaitliceach agus Íosánach is sine sa tír, tá an Ionad um Cheartas Sóisialta (CSJ) beochan luachanna agus misean Íosánach Ollscoil Georgetown trína cuid oibre i dtaighde, i dteagasc agus i seirbhís. Cuimsíonn cuid den obair cloí le misean Ollscoil Georgetown oideachas a chur ar dhaoine a bheith ina bhfoghlaimeoirí machnamhach ar feadh an tsaoil agus ina rannpháirtithe freagracha agus gníomhacha sa saol cathartha agus sa tseirbhís do dhaoine eile agus ag teacht le féiniúlacht Chaitliceach agus Íosánach na hollscoile agus a tiomantas institiúideach i leith an cheartais agus an chomhchoitinn a shaothrú. maith.

An Stiúrthóir na Scoláireachta agus na hOideolaíochta Rannpháirteach déanann sé maoirseacht agus stiúradh ar thaighde oibre agus teagaisc CSJ agus ar an bpunann clár a ghabhann leis ag úsáid na n-oideolaíocht is fearr linn: tumoideachas, idirphlé agus foghlaim pobalbhunaithe. Oibríonn an Stiúrthóir go díreach le dámh agus baill foirne éagsúla chun tionscadail taighde pobalbhunaithe a shamhlú agus a chur i bhfeidhm le cineálacha cur chuige modheolaíochta rannpháirtíochta. Freastalaíonn an Stiúrthóir ar fhoireann ceannaireachta an Ionaid agus tá láithreacht sofheicthe gutha aige ar an gcampas mar go dtacaíonn an CSJ le tiomantas na hOllscoile scoláireacht agus oideolaíocht gafa le haghaidh athrú sóisialta. Tagann an post seo le teideal Ollamh Cúnta Taighde Cúnta ar feadh téarma 3 bliana, téarma in-athnuaite 3 bliana bunaithe ar thaifead den scoth de ghníomhaíocht taighde, lena n-áirítear foilseacháin léannta, athbhreithnithe ag piaraí agus cur i láthair ag comhdhálacha acadúla.

Ag tuairisciú do Stiúrthóir Feidhmiúcháin CSJ agus do Chomhalta Dáimhe Sinsearach CSJ, an Stiúrthóir na Scoláireachta agus na hOideolaíochta Rannpháirteach tá freagrachtaí air a chuimsíonn ach nach bhfuil teoranta dóibh:

Scoláireacht Rannpháirteach (Taighde)

 • Stiúrann agus déanann maoirseacht ar ghníomhaíochtaí taighde pobalbhunaithe agus ceartais shóisialta-bhunaithe an Lárionaid um Cheartas Sóisialta, lena n-áirítear dul i gcomhairle leis an dámh, leis an bhfoireann, le mic léinn agus le comhpháirtithe pobail maidir le deiseanna taighde féideartha; comhpháirtíochtaí acadúla-pobail a thionscnamh agus / nó a éascú trí chur chuige rannpháirtíochta a úsáid; agus feidhmíonn sé mar idirchaidreamh CSJ le haonaid taighde na hOllscoile agus is láithreacht sofheicthe ar an gcampas é chun tiomantas na hOllscoile i leith scoláireachta poiblí agus poiblí a dhoimhniú.
 • Tugann sé comhairle do mhic léinn atá ag saothrú deiseanna taighde pobalbhunaithe; déanann sé deiseanna oideachais a fhorbairt chun mic léinn a ullmhú le haghaidh tograí tionscadail taighde pobalbhunaithe agus aighneacht IRB; Éascaíonn sé an próiseas do chomhaltachtaí taighde fochéime CSJ trí mhac léinn a fháil agus a athbhreithniú gach bliain iarratais / tograí, baill an choiste athbhreithnithe a aithint agus a ullmhú, cruinnithe athbhreithnithe a éascú, iarratasóirí a chur ar an eolas, tacaíocht a sholáthar trí thréimhse an chláir, agus oibriú le taighdeoirí mac léinn chun a gcuid taighde a chur i láthair an phobail GU níos leithne.
 • Bainistíonn sé fócas taighde agus / nó tionscadail leanúnacha a bhaineann le misean agus scóip oibre CSJ agus táthar ag súil go bhfoilseoidh sé in asraonta acadúla, a ndéantar piarmheasúnú orthu agus a bheidh i láthair ag comhdhálacha acadúla.
 • Deontais taighde a shainaithint agus a chur i bhfeidhm, dul i gcomhairle leis an dámh, leis an bhfoireann, le mic léinn agus le comhpháirtithe pobail maidir le deiseanna féideartha; agus glacann sé páirt i gcomhlachais ghairmiúla ábhartha agus feidhmíonn sé mar acmhainn intleachtúil agus acadúil d’fhoireann CSJ.

Oideolaíocht / Oideolaíocht Rannpháirteach um Athrú Sóisialta

 • Déanann sé maoirseacht ar phunann an Ionaid de chláir nuálacha agus uilechuimsitheacha teagaisc agus foghlama don dámh agus do mhic léinn, lena n-áirítear tumoideachas, idirphlé agus foghlaim pobalbhunaithe mar oideolaíocht don athrú sóisialta, ach gan a bheith teoranta dóibh. (Baineann an tumoideachas leis na tumthaí 15+ a thairgtear do mhic léinn, dáimhe agus baill foirne chun teagmháil dhomhain a dhéanamh le comhpháirtithe pobail i saincheisteanna ceartais shóisialta. Baineann an t-idirphlé leis an modh is fearr le CSJ chun obair cheartais chiníoch a dhéanamh ar an gcampas le mic léinn, an dámh agus an fhoireann. tagraíonn foghlaim do na hidirghabhálacha curaclaim misean-bhunaithe a thacaíonn ag an am céanna le riachtanais pobalbhunaithe agus le foghlaim sa seomra ranga.)
 • Cabhraíonn sé leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin clár scoláireachta míosúil a chruthú agus a chur i bhfeidhm do chohórt Intéirnigh Iarchéime an Cheartais (JGI).
 • Feidhmíonn sé mar chomhairleoir, comhpháirtí, cara criticiúil, agus speisialtóir oideolaíoch i bhfoghlaim agus úsáid na dáimhe i Georgetown maidir le hathrú sóisialta, modhanna a úsáidtear le ceartas sóisialta, agus cineálacha eile teagaisc agus foghlama gafa.

Maoirseacht

 • Déanann sé maoirseacht ar philéir “Taighde agus Teagasc” an Lárionaid um Cheartas Sóisialta, lena n-áirítear maoirseacht dhíreach ar 3 bhall foirne gairmiúla lánaimseartha a bhaineann úsáid as oideolaíocht rannpháirteach éagsúil le haghaidh athrú sóisialta, lena n-áirítear tumoideachas, idirphlé agus foghlaim pobalbhunaithe.
 • Déanann sé maoirseacht dhíreach ar Intéirneach Iarchéime Dlí agus Cirt (JGI) (fostaí mac léinn iarchéime ar leibhéal Máistreachta) agus tacaíonn sé go hindíreach leis na JGIanna a shanntar do 4 thuarascáil dhíreacha an phoist seo; agus cothaíonn sé cultúr tacaíochta, maoirseachta “ard-theagmhála” CSJ a thugann tosaíocht d’fhás agus rath duine iomlán na mball foirne gairmiúla, JGIanna, agus ceannairí mac léinn.

cáilíochtaí

 • Ph.D.
 • 5-7 mbliana ar a laghad de thaithí i suíomh ardoideachais (féadfaidh sé forluí le hoideachas iarchéime duine)
 • Taithí ag obair le mic léinn agus saorálaithe coláiste, chomh maith le cur amach ar chultúr na hollscoile
 • Taithí léirithe ag treorú gníomhaíochtaí foghlama ó thaithí, lena n-áirítear cur amach ar ábhar, lóistíocht agus fachtóirí riosca
 • Taifead láidir agus tiomantas i leith scoláireachta gafa agus / nó taighde bunaithe ar abhcóideacht, oideolaíocht don athrú sóisialta, agus taithí ardoideachais tiomáinte ag misean
 • Tiomantas don éagsúlacht, don chuimsiú agus don obair cheartais i ngairm go dtí seo agus le pleananna chun fanacht reatha sna tiomantais seo
 • Taithí ar dhearadh agus ar fhorbairt ábhar teagaisc agus foghlama a dhéanann athrú sóisialta a lárú
 • Cumas oibriú go neamhspleách agus iliomad tascanna casta a láimhseáil ag an am céanna.
 • Taithí agus compord suntasach ag cumarsáid le raon leathan comhábhar, lena n-áirítear dámh, foireann, ceannaireacht shinsearach, mic léinn, Íosánaigh, agus comhpháirtithe pobail
 • Taithí léirithe ag nascleanúint comhthéacsanna bunaithe ar chreideamh agus an cumas cumarsáid a dhéanamh laistigh de na comhthéacsanna sin le éagsúil / idirchreidmheach / neamh-chreidimh comhábhair
 • Scileanna láidre cumarsáide scríofa agus briathartha agus scileanna éascaithe grúpa
 • Taithí léirithe agus compord leis an maoirseacht
 • Taispeántas soiléir ar lionsa cothromais a chur i bhfeidhm ar obair ó lá go lá
 • Taifead léirithe de lárnú pobail imeallaithe
 • Taithí léirithe ag cruthú comhpháirtíochtaí straitéiseacha ar fud ranna agus geallsealbhóirí
 • Bainisteoir tionscadail cumasach agus ceannaire foirne, atá in ann dul chun cinn a rianú agus spriocdhátaí a chomhlíonadh, comhthoil a thógáil, daoine eile a spreagadh, iad féin agus daoine eile a choinneáil cuntasach agus tionscadail fadtéarmacha ar mhórscála a chur i gcrích in am

Na cáilíochtaí is fearr leat

 • Líofacht le bogearraí bainistíochta foghlama - m.sh., Canbhás
 • Ranníocóir nó léiritheoir scoláireachta i réimse ábhartha
 • Taithí ar theagasc ag an leibhéal coláiste ar eolas ar Oideolaíocht Ignatian nó taithí in Oideachas Íosánach
 • Eolas oibre ar thírdhreach domhanda Líonra Oideachais na nÍosánach
 • Eolas oibre ar thírdhreach eagraíochtúil pobalbhunaithe i Washington, DC agus tírdhreach domhanda an líonra domhanda um Oideachas Íosánach
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr