#UNESCO

Leasú ar Mholadh 1974: Tagann Ballstáit UNESCO ar chomhdhearcadh

An 12 Iúil, tháinig Ballstáit UNESCO ar chomhaontú maidir le téacs athbhreithnithe Mholadh 1974 maidir le hoideachas le haghaidh tuiscint idirnáisiúnta, comhar agus síocháin agus oideachas a bhaineann le cearta an duine agus saoirsí bunúsacha. Soláthraíonn an doiciméad idirnáisiúnta seo treochlár soiléir don chaoi ar cheart don oideachas teacht chun cinn san aonú haois is fiche chun cur le bagairtí agus dúshláin chomhaimseartha.  

Tugann staidéar UNESCO le tuiscint gur cheart d'ollscoileanna oibriú níos déine chun síocháin a chothú san Afraic Thoir

Cuireann oifig UNESCO i Nairobi agus staidéar Biúró Réigiúnach Eolaíochta san Afraic UNESCO, ‘Ardoideachas, Síocháin agus Slándáil i Réigiún Oirthear na hAfraice’, béim ar an bpráinn a bhaineann leis an ardoideachas eolas a tháirgeadh atá ábhartha chun aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna agus na dúshláin a bhaineann le tógáil na síochána sa réigiún.

Cad is féidir le hoideachas a dhéanamh go nithiúil (agus go réadúil) chun bagairtí comhaimseartha a mhaolú agus chun síocháin bhuan a chothú?

Tugann an páipéar bán seo a chuir an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána i láthair forbhreathnú ar ról agus ar chumas an oideachais síochána chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí agus ar dhúshláin dhomhanda atá ag teacht chun cinn don tsíocháin. Agus é sin á dhéanamh, tugann sé forbhreathnú ar bhagairtí comhaimseartha; leagann sé amach na bunsraitheanna de chur chuige éifeachtach bunathraithe i leith an oideachais; déanann sé athbhreithniú ar an bhfianaise ar éifeachtacht na gcur chuige seo; agus scrúdaíonn sé conas a d’fhéadfadh na léargais agus an fhianaise seo múnlú a dhéanamh ar thodhchaí réimse an oideachais síochána.

An féidir tús a chur leis an tsíocháin i ndáiríre sna seomraí ranga? Scrúdaigh fóram ar líne na saincheisteanna a bhaineann le Lá Idirnáisiúnta Oideachais na NA

Bhí conas an tsíocháin a mhúineadh timpeall an phláinéid mar ábhar ag an bhFóram Domhanda um Oideachas Síochána ar Lá Oideachais na Náisiún Aontaithe, 24 Eanáir. I measc na gcainteanna bhí Sec-Gen Antonio Guterres na Náisiún Aontaithe, marthanóir lámhaigh Taliban agus buaiteoir Dhuais Síochána Nobel Malala Yousafzai, príomh-oideachasóir UNESCO Stefania Giannini, gníomhaí/aisteoir Francach agus an tOllamh Harvard Guila Clara Kessous, agus iar-Phríomh-Mhéara UNESCO Federico Zaragoza.

Lorgaíonn UNESCO Stiúrthóir físiúil ar Institiúid Oideachais Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe

Tá UNESCO, mar phríomhghníomhaireacht Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4 maidir le hOideachas Cáilíochta Uilechuimsitheach, ag lorg Stiúrthóir físeach réamhghníomhach d'Institiúid Oideachais Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe (MGIEP). Beidh an t-iarrthóir ceart ina cheannaire, in ann muinín a chothú trí chur chuige cuimsitheach, agus daoine eile a spreagadh.

An pobal domhanda a shlógadh chun an tsíocháin a chur chun cinn tríd an oideachas

Chun a chinntiú go n-ullmhaíonn an t-oideachas foghlaimeoirí i ndáiríre le bheith gníomhach agus páirteach i gcur chun cinn sochaithe síochánta agus córa, teastaíonn múinteoirí agus oideachasóirí dea-ullmhaithe agus spreagtha, beartais scoile cuimsitheacha, rannpháirtíocht na n-óg, agus oideolaíochtaí nuálacha, i measc beart eile. Chun cabhrú le tíortha a gcórais oideachais a athrú agus an cuspóir seo á gcur san áireamh, tá athbhreithniú á dhéanamh ag UNESCO ar cheann dá ionstraimí normatacha suntasacha: an Moladh maidir le hoideachas ar mhaithe le tuiscint idirnáisiúnta, comhoibriú agus síocháin agus oideachas do chearta an duine agus do shaoirsí bunúsacha.

Déan suirbhé 10-nóiméad chun cabhrú le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána a mhúnlú

Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána, i gcomhairle le UNESCO, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Mholadh 1974 maidir le hOideachas do Thuiscint, Comhar agus Síocháin Idirnáisiúnta. Molaimid go láidir do rannpháirtíocht sa suirbhé seo, deis shuntasach chun do ghuth a chur le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána. Is é an 1 Márta an spriocdháta le freagairt.

Deis uathúil chun comhthoil dhomhanda ar oideachas don tsíocháin agus do chearta an duine (UNESCO) a athbheochan

Cheadaigh Comhdháil Ghinearálta UNESCO togra go hoifigiúil chun Moladh 1974 maidir le hOideachas um Thuiscint Idirnáisiúnta, Comhoibriú agus Síocháin agus Oideachas a bhaineann le Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a athbhreithniú. Léireoidh an Moladh athbhreithnithe tuiscintí éabhlóideacha ar oideachas, chomh maith le bagairtí nua ar an tsíocháin, i dtreo caighdeáin idirnáisiúnta a sholáthar chun an tsíocháin a chur chun cinn trí oideachas. Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána ag cur le nóta teicniúil a fhorbairt a thacóidh leis an bpróiseas athbhreithnithe.

Scrollaigh go dtí an Barr