beartas # oideachasúil

beartas oideachais & abhcóideacht

Náire Mheiriceá a Réiteach: Ag glacadh le hOideachas Síochána i gCogaí Scoile

Mar thoradh ar reachtaíocht le déanaí tá coinbhleachtaí in institiúidí oideachais, ag cur cosc ​​ar phlé ar an éagsúlacht agus ag cur foréigean cultúrtha agus struchtúrach chun cinn. Má thugtar aghaidh ar na saincheisteanna seo trí oideachas síochána, féadtar scoileanna a athrú ina spásanna soléite, tuisceana agus síochána, ag cur béime ar mheas agus ar chomhoibriú ar fud chultúir.

Leasú ar Mholadh 1974: Tagann Ballstáit UNESCO ar chomhdhearcadh

An 12 Iúil, tháinig Ballstáit UNESCO ar chomhaontú maidir le téacs athbhreithnithe Mholadh 1974 maidir le hoideachas le haghaidh tuiscint idirnáisiúnta, comhar agus síocháin agus oideachas a bhaineann le cearta an duine agus saoirsí bunúsacha. Soláthraíonn an doiciméad idirnáisiúnta seo treochlár soiléir don chaoi ar cheart don oideachas teacht chun cinn san aonú haois is fiche chun cur le bagairtí agus dúshláin chomhaimseartha.  

Cad is féidir le hoideachas a dhéanamh go nithiúil (agus go réadúil) chun bagairtí comhaimseartha a mhaolú agus chun síocháin bhuan a chothú?

Tugann an páipéar bán seo a chuir an Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána i láthair forbhreathnú ar ról agus ar chumas an oideachais síochána chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí agus ar dhúshláin dhomhanda atá ag teacht chun cinn don tsíocháin. Agus é sin á dhéanamh, tugann sé forbhreathnú ar bhagairtí comhaimseartha; leagann sé amach na bunsraitheanna de chur chuige éifeachtach bunathraithe i leith an oideachais; déanann sé athbhreithniú ar an bhfianaise ar éifeachtacht na gcur chuige seo; agus scrúdaíonn sé conas a d’fhéadfadh na léargais agus an fhianaise seo múnlú a dhéanamh ar thodhchaí réimse an oideachais síochána.

Achomharc chuig Rúnaí Oideachais SAM ag tacú le hoideachas síochána

Imlíníonn Danielle Whisnant conas is féidir tús a chur le réiteach a fháil ar cheisteanna comhaimseartha a thrasnaíonn beagnach gach gné de shaol Mheiriceá agus a chuireann bac ar idirghabhálacha éifeachtacha beartais eachtraigh trí oideachas poiblí a atreorú i dtreo oideachas síochána go tras-disciplíneach.

An pobal domhanda a shlógadh chun an tsíocháin a chur chun cinn tríd an oideachas

Chun a chinntiú go n-ullmhaíonn an t-oideachas foghlaimeoirí i ndáiríre le bheith gníomhach agus páirteach i gcur chun cinn sochaithe síochánta agus córa, teastaíonn múinteoirí agus oideachasóirí dea-ullmhaithe agus spreagtha, beartais scoile cuimsitheacha, rannpháirtíocht na n-óg, agus oideolaíochtaí nuálacha, i measc beart eile. Chun cabhrú le tíortha a gcórais oideachais a athrú agus an cuspóir seo á gcur san áireamh, tá athbhreithniú á dhéanamh ag UNESCO ar cheann dá ionstraimí normatacha suntasacha: an Moladh maidir le hoideachas ar mhaithe le tuiscint idirnáisiúnta, comhoibriú agus síocháin agus oideachas do chearta an duine agus do shaoirsí bunúsacha.

Idirphlé Oideachas ar son na Síochána arna óstáil ag an Aireacht Náisiúnta Oideachais i Cartagena, an Cholóim

“Cosáin fhéideartha nua” ba ea mana an Chruinnithe um Oideachas ar son na Síochána, spás a raibh sé mar chuspóir aige idirphlé a thionscnamh chun eolas, eispéiris, dúshláin agus tograí a bhailiú a cheadaíonn dul chun cinn i gcur i bhfeidhm an oideachais ar son na síochána, na cómhaireachtála agus an athmhuintearais sa Cholóim.

Déan suirbhé 10-nóiméad chun cabhrú le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána a mhúnlú

Tá an Feachtas Domhanda um Oideachas na Síochána, i gcomhairle le UNESCO, ag tacú leis an bpróiseas athbhreithnithe ar Mholadh 1974 maidir le hOideachas do Thuiscint, Comhar agus Síocháin Idirnáisiúnta. Molaimid go láidir do rannpháirtíocht sa suirbhé seo, deis shuntasach chun do ghuth a chur le beartas domhanda a thacaíonn le hoideachas síochána. Is é an 1 Márta an spriocdháta le freagairt.

Lorgaíonn Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe Oifigeach Beartais Oideachais

Lorgaíonn Institiúid Oideachais UNESCO Mahatma Gandhi um Shíocháin agus Forbairt Inbhuanaithe (MGIEP) Oifigeach Beartais Oideachais chun cur le hanailís beartais atá ábhartha do Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 4.7 i dtreo an oideachais chun sochaithe síochánta agus inbhuanaithe a thógáil ar fud an domhain. Spriocdháta iarratais: 31 Deireadh Fómhair.

Scrollaigh go dtí an Barr