Peace Just Peace: “Aois na Forbartha Inbhuanaithe” ag Jeffery Sachs

Aiste Athbhreithnithe agus Idirphlé ó Pheirspictíocht um Oideachas Síochána

Dale T. Snauwaert
Ollscoil Toledo
Dale.snauwaert@utoledo.edu

Teoiric Jeffery Sachs maidir le forbairt inbhuanaithe, mar a chuirtear in iúl é ina leabhar thar a bheith tuisceanach, bunaidh agus inspioráideach, Aois na Forbartha Inbhuanaithe (Nua Eabhrac: Columbia University Press, 2015), cuireann sé creat anailíseach agus normatach cuimsitheach ar fáil le haghaidh coincheap leathnaithe ar shíocháin, ar chearta an duine agus ar cheartas domhanda, agus ar oideachas síochána. D’fhéadfadh a theoiric bonn eolais a chur faoi choincheap an oideachais síochána a chuirfeadh béim ar fhorbairt inniúlachtaí an bhreithiúnais normataigh agus na smaointeoireachta anailíse faoi dhálaí casta na géarchéime comhshaoil, eacnamaíochta, sóisialta agus polaitiúla (Sachs, 2015). I bhfianaise chastacht anailíse Sachs, san aiste ghairid seo tá mo chuid tuairimí teoranta do na smaointe seo a leanas: forbairt inbhuanaithe mar chreat anailíseach agus ábharthacht d’oideachas síochána; coincheap síochána leathnaithe, níos doimhne agus comhtháite; coincheap de cheartas domhanda bunaithe ar chearta an duine; agus oideachas síochána, éifeachtúlacht pholaitiúil agus foghlaim machnamhach machnaimh. Molann an plé seo coincheap a inbhuanaithe díreach síochána mar chroílár riachtanach an oideachais síochána.

Forbairt Inbhuanaithe: Creat Anailíseach agus Ábharthacht don Oideachas Síochána

Forbairt Inbhuanaithe mar Dearcadh Anailíseach Féachann (mar réimse staidéir anailíseach) le “… idirghníomhaíochtaí casta agus neamhlíneach na gcóras daonna agus nádúrtha a mhíniú agus a thuar (Sachs: 6-7)." Is éard atá i gceist leis tuiscint a fháil ar cheithre chóras casta a idirghníomhaíonn: an geilleagar domhanda, córais shóisialta, córais talún, agus rialachas polaitiúil. Sainmhíníonn Sachs forbairt inbhuanaithe, i gcomhréir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe, mar “uilechuimsitheach go sóisialta agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de [eacnamaíoch] fás (lch 3, an bhéim bhunaidh). " Léiríonn an ghrafach seo a leanas coincheap Sachs maidir le forbairt inbhuanaithe lena mbaineann córais chasta idirghníomhaíochta:

 

Mar a phléann Sachs, ó tháinig aois na Tionscail tá fás gan fasach ar tháirgiúlacht eacnamaíoch. Mar shampla, bhí Olltáirgeacht an Domhain Per Capita beagnach mar an gcéanna, timpeall 500 Idirnáisiúnta $ SAM, go dtí 1800 nuair a thosaíonn sé ag ardú os cionn 1,000 go 6,000 i 2000. Tá athrú geilleagrach spreagtha ag fás eacnamaíoch, ag tosú leis an inneall gaile atá á thiomáint ag soláthairtí móra guail, mar aon le forbairt teicneolaíochtaí talmhaíochta agus soláthairtí bia níos táirgiúla, fás an daonra, dálaí sláinte feabhsaithe, olldheiseanna oideachais, córais iompair, agus le blianta beaga anuas réabhlóid na cumarsáide digití agus na teicneolaíochta digití, i measc nithe eile. Lean an leathnú seo ar fhorbairt eacnamaíoch an domhain i dtéarmaí “próiseas idirleata” a thosaigh i Sasana i 1750 agus a scaipeadh ar fud na hEorpa, Mheiriceá agus i gcodanna den Áise. Bhí scaipeadh na táirgiúlachta eacnamaíche míchothrom, áfach, gan codanna éagsúla den domhan a áireamh, go háirithe an Afraic agus an chuid is mó den Áise. Tugann roinnt fachtóirí cuntas ar an bpatrún forbartha míchothrom agus eisiatach seo, lena n-áirítear dálaí sóisialta, neamhionannas inscne, stair, tíreolaíocht, cultúr, déimeagrafaic, struchtúr eacnamaíoch, acmhainní fuinnimh, bealaí fabhracha iompair nádúrtha (m.sh., cóstaí, córais abhann, srl.), deiseanna oideachais beartas an rialtais, agus saobhadh idirghabhála seachtrach (m.sh., coilíneachas), i measc nithe eile.

Is é iarmhairt an idirleathadh míchothrom ar fhás eacnamaíoch an domhain ná bochtaineacht fhorleathan an domhain, fíorbhochtaineacht agus neamhionannas a bheith ann, as a dtagann patrúin eisiaimh shóisialta agus éagóir shuntasaigh. Tá níos mó ná 3 billiún duine i mbochtaineacht ag maireachtáil ar níos lú ná $ 2.50 in aghaidh an lae (paireacht chumhachta ceannaigh, PPP). Tá níos mó ná 1.3 billiún duine i “mbochtaineacht mhór” ag maireachtáil ar níos lú ná $ 1.25 in aghaidh an lae. Maireann 80% de dhaonra an domhain ar níos lú ná $ 10 in aghaidh an lae. Tá 1 billiún leanbh ar fud an domhain ag maireachtáil i mbochtaineacht. Faigheann 22,000 leanbh bás gach lá mar gheall ar bhochtaineacht. Níl go leor bia le hithe ag 805 milliún duine ar fud an domhain. Níl rochtain leordhóthanach ag níos mó ná 750 milliún duine ar uisce óil glan. Faigheann 2,300 duine in aghaidh an lae bás de ghalair inseachanta; glacann buinneach agus niúmóine saol 2 mhilliún leanbh in aghaidh na bliana. Tá thart ar 1.6 billiún duine ina gcónaí gan leictreachas. Éilíonn forbairt inbhuanaithe go laghdófar go mór an bhochtaineacht agus an bhochtaineacht mhór mar atá indéanta ó thaobh anailíse agus mar ábhar práinne ceartais. Ina theannta sin, fiú amháin sna tíortha is táirgiúla agus is saibhre, mar na Stáit Aontaithe, tá neamhionannas eacnamaíoch suntasach ann atá idirghaolmhar le heisiamh sóisialta - ba cheart agus d’fhéadfadh forbairt eacnamaíoch a bheith uilechuimsitheach go sóisialta (Caibidlí 2-5).

Idirghníomhaíonn forbairt eacnamaíochta atá uilechuimsitheach go sóisialta, áfach, le bithchóras an Domhain agus bíonn tionchar aige air, go háirithe a chumas iompair - a thuigtear i dtéarmaí teorainneacha pláinéadacha. Rinne fás na táirgiúlachta eacnamaíche atá á thiomáint go príomha trí bhreoslaí iontaise a dhó in éineacht le fás tapa agus fairsing sa daonra agus rátaí arda tomhaltais i measc na sochaithe is saibhre díobháil gan fasach don timpeallacht nádúrtha, lena n-áirítear truailliú, athrú aeráide, sreafaí bithcheimiceacha, sláine bithsféar, aigéadú aigéin, agus caillteanas bithéagsúlachta, i measc díobhálacha. Is é sin le rá, tá teorainneacha eacnamaíocha an Domhain ag sroicheadh, agus ag sárú i gcásanna áirithe; teorainneacha oibríochta sábháilte an bhithsféar. Is forbairt eacnamaíoch uilechuimsitheach go sóisialta í an fhorbairt inbhuanaithe a fhanann laistigh d’acmhainn iompair an bhithsféar arna sainiú i dtéarmaí a theorainneacha oibríochta sábháilte, a theorainneacha (féach Caibidlí 6, 10-13).

Ina theannta sin, tá forbairt eacnamaíoch atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de atá uilechuimsitheach go sóisialta ag brath ar dhea-rialachas. Baineann dea-rialachas le hachtú beartas poiblí éifeachtach agus cóir chomh maith le cleachtas rialtas inniúil, cuntasach agus trédhearcach. Ón bpeirspictíocht seo, ba cheart go mbeadh an eolaíocht phoiblí ar an eolas faoi bheartas poiblí chomh maith le bheith rialaithe ag prionsabail réasúnta ceartais. Labhraíonn sé le gnéithe anailíseacha agus normatacha na forbartha inbhuanaithe, ach go háirithe leis an ngné normatach mar a phléitear sa mhéid a leanas thíos.

Soláthraíonn forbairt inbhuanaithe mar chreat anailíseach bealach dúinn chun idirghníomhaíochtaí casta na gcóras idirspleách a thuiscint. Éilíonn forbairt inbhuanaithe mar chreat d’imscrúdú anailíseach agus ligeann dúinn tuiscint agus “… idirghníomhaíochtaí casta agus neamhlíneach na gcóras daonna agus nádúrtha a mhíniú agus a thuar (Sachs: 6-7)." Éilíonn an fiosrúchán seo “castacht smaointeoireachta” a ligeann dúinn na “hidirghníomhaíochtaí [a] iompraíonn iompraíochtaí agus patrúin nach bhfuil furasta a aithint ó na comhpháirteanna bunúsacha iad féin (lch. 7). Ina theannta sin, maíonn Sachs go bhfuil “diagnóis dhifreálach” agus anailís riachtanach chun forbairt inbhuanaithe a bhaint amach; is gné de smaointeoireacht chasta é. Éilíonn diagnóis dhifreálach go ndéanfar measúnú aonair ar riocht agus seasamh coibhneasta gach sochaí ar domhan, lena n-áirítear na tosca iolraithe a bhaineann le forbairt: dálaí sóisialta, stair, tíreolaíocht, cultúr, daonra, struchtúr eacnamaíoch, acmhainní fuinnimh, bealaí fabhracha iompair nádúrtha (e.g. , cóstaí, córais abhann, srl.), beartas rialtais deiseanna oideachais, agus saobhadh impiriúil seachtrach (coilíneachas) cumhachtach, i measc nithe eile. Má táimid chun forbairt inbhuanaithe atá uilechuimsitheach go sóisialta a bhaint amach, is gá tuiscint a fháil ar “airíonna éiritheacha” na gcóras casta agus a n-idirghníomhaíochtaí. Ón bpeirspictíocht seo, tá smaointeoireacht iomlánaíoch, castachta ina cumas riachtanach chun forbairt a dhéanamh i measc lucht déanta beartas agus saoránaigh araon.

Cuireann Sachs coincheap cumhachtach iltoiseach d’fhorbairt inbhuanaithe in iúl, áfach, ó thaobh an oideachais síochána de, tá gné shuntasach in easnamh; baineann sé le córas sóisialta, eacnamaíoch agus polaitiúil a bheith ann a bhfuil impleachtaí suntasacha aige don anailís, idir anailíseach agus normatach, ar fhorbairt inbhuanaithe agus ar pheacaíe: an córas cogaidh. Tá an córas cogaidh leabaithe ar fud bhunstruchtúir shóisialta na sochaithe is forbartha agus tearcfhorbartha sa mhéid go bhfuil tionchar as cuimse aige ar fhorbairt eacnamaíoch agus ar a idirleathadh, ar chuimsiú sóisialta agus ar cheartas, ar rialachas, agus ar bhithsféar an Domhain. Tá sé idirnasctha go domhain freisin le neamhionannas patriarcach agus inscne (B. Reardon, 1996; BA Reardon & Snauwaert, 2015b). Is é an córas cogaidh croílár eagraithe go leor de shochaithe an domhain. Is féidir a áiteamh nach féidir forbairt inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de atá uilechuimsitheach go sóisialta a bhaint amach gan an tionchar as cuimse a bhíonn ag institiúid an chogaidh / na míleatachais ar na córais idirnasctha a phléitear faoi scáth theoiric na forbartha inbhuanaithe a chur san áireamh. Mar shampla, tá córais arm núicléach ann agus a n-iomadú ina n-aonar ag bagairt go bhfuil an saol ann ar an phláinéid. Ba cheart dúinn machnamh criticiúil a dhéanamh ar éifeachtúlacht shóisialta agus ar fhírinneacht mhorálta institiúidí míleata a sáraíonn a gcumhacht an fórsa a theastaíonn le haghaidh slándála bunúsacha.

Coincheap Síochána Leathnaithe, Níos doimhne agus Comhtháite

Tá fiosrú faoi choincheap na síochána lárnach i staidéir na síochána agus in oideachas na síochána (Matsuo, 2007). Tá impleachtaí suntasacha ag an smaoineamh maidir le forbairt inbhuanaithe dár gcoincheap síochána. Pléann breithniú choincheap na síochána an rud a thagraíonn Betty Reardon dó mar “fhadhb shainmhínithe,” an tasc criticiúil brí “síochána” a shainiú mar bhunús le fealsúnacht agus cur chuige i leith oideachas síochána a chur in iúl (B. Reardon, 1988 ). Áitíonn Sachs (2015) gur “coincheap lárnach dár n-aois í an fhorbairt inúsáidte [s] (lch. 10)." Agus forbairt inbhuanaithe á aithint mar chroí-shaincheist osclaíonn sé scóip na síochána chun inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​a áireamh mar ghné den tsíocháin dhearfach cheart. Leathnaíonn agus comhtháthaíonn cuimsiú inbhuanaitheachta comhshaoil ​​agus forbairt inbhuanaithe coincheap na síochána chun folláine éiceolaíoch a áireamh san idirghaol le forbairt eacnamaíoch, cuimsiú sóisialta agus ceartas. Tá cuimsiú na hinbhuanaitheachta i gcoincheap na síochána curtha in iúl cheana féin i litríocht an oideachais síochána, áfach, soláthraíonn anailís Sachs creat agus tuiscint i bhfad níos mionsonraithe ar inbhuanaitheacht sa chaoi is go soláthraíonn sí doimhneacht shuntasach freisin i gcoincheap na síochána.

Mar a thugann Sachs (2015) le fios:

Ó thaobh normatach de… ní amháin gur sochaí rathúil eacnamaíoch í sochaí mhaith (le hioncam ard per capita) ach freisin sochaí atá uilechuimsitheach go sóisialta, inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, agus atá rialaithe go maith. Is é sin mo shainmhíniú oibre ar chuspóirí normatacha na forbartha inbhuanaithe. Is é an dearcadh atá formhuinithe ag na SDGanna [Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe] arna nglacadh ag ballstáit na Náisiún Aontaithe (lch 12).

Is é sin le rá, “is dearcadh normatach ar an domhan é forbairt inúsáidte [s], rud a chiallaíonn go molann sé tacar de spriocanna ar cheart don domhan a bheith ag dréim leis (lch. 3). " Tugann an pheirspictíocht seo le tuiscint go labhraíonn forbairt inbhuanaithe leis an gceartas sa mhéid is gurb é “pointe bunúsach na forbartha inbhuanaithe sa chiall normatach sin go gcuireann sé ina luí orainn fís iomlánaíoch a bheith againn faoi cad ba cheart a bheith i sochaí mhaith (lch. 11)."

Coincheap Dlí agus Cirt Domhanda-Bhunaithe ar Chearta an Duine

Glacann Sachs peirspictíocht chearta an duine maidir leis an gceartas; Áitíonn sé gurb é “UDHR [Dearbhú Uilechoiteann um Chearta an Duine], go bunúsach, cairt mhorálta na Náisiún Aontaithe… croí agus anam morálta na Náisiún Aontaithe… (lch 229).” Agus é chomh bunúsach sin, “bhí cearta an duine i gcroílár chlár oibre an MDG [Spriocanna Forbartha na Mílaoise] agus tá siad fós i gcroílár morálta na Náisiún Aontaithe agus ré nua na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (lch 232)." Cuirtear an pheirspictíocht seo in iúl freisin i nDearbhú na Náisiún Aontaithe le déanaí maidir le Ceart an Duine chun Síochána, a dhearbhaíonn: “Tá sé de cheart ag gach duine taitneamh a bhaint as an tsíocháin sa chaoi is go ndéantar gach ceart daonna a chur chun cinn agus a chosaint agus go ndéantar forbairt go hiomlán (Airteagal 1)."

Soláthraíonn ceart daonna “(1) an bonn réasúnach d’éileamh a bhfuil bonn cirt leis (2) go ndéanfar (3) taitneamh iarbhír substainte a ráthú go sóisialta i gcoinne bagairtí caighdeánacha.” (Shue 1980, 13). Is é sin le rá, soláthraíonn cearta cúiseanna láidre leis an éileamh a chomhlíonadh; is bunús réasúnach iad chun an t-éileamh a chosaint. Is é sin, is gníomhaíocht faoi rialú rialacha é an t-éileamh: “Is éard atá i gceist le héileamh a bheith agat… cás a bheith fiúntach le breithniú… cúis nó forais a bheith aige a chuirfidh ar chumas duine dul i mbun éilimh fheidhmigh agus mholtaí (Feinberg, 2001, 185) . " Tá an gníomh a bhfuil údar maith leis chun cearta duine a éileamh agus a éileamh suite laistigh de chóras níos mó rialacha normatacha. Mar a thugann Norberto Bobbio le fios: “Tugann ceart a bheith ann… le tuiscint i gcónaí go bhfuil córas normatach ann (Bobbio, [1990] 1996, 57).” Mar sin is “éilimh mhorálta ar eagrú na sochaí iad cearta an duine (Pogge, 2001, 200),” agus tá eagrú na sochaí bunaithe ar choincheap an cheartais a chuimsíonn a struchtúr bunúsach (Rawls 1971, Rawls 1993). Mar a thugann Sachs le fios, léirítear cearta mar éilimh mhorálta ar eagrú polaitiúil na sochaí, agus mar sin mar ábhair cheartais, in Airteagal 28 den UDHR:

“Deirtear in Airteagal 28 go bhfuil 'gach duine i dteideal ordú sóisialta agus idirnáisiúnta inar féidir na cearta agus na saoirsí atá leagtha amach sa Dearbhú seo a réadú go hiomlán.' Is é sin le rá, ní ráiteas mianta amháin atá i gceist leis an UDHR ach glao ar ord polaitiúil agus sóisialta freisin inar féidir na cearta áirithe a réadú de réir a chéile… an ceart ar chóras rialtais… ina bhfuil na cearta dearbhaithe agus is féidir saoirsí a réadú go hiomlán (lch. 230). "

Dá bhrí sin, tá smaoineamh chearta an duine mar chroílár choincheap an cheartais, sa chaoi go bhfuil symbiosis ann idir cearta agus ceartas; is ábhair phráinneacha ceartais iad cearta. Is ábhar ceart iad cearta a shainmhínítear le ceartas agus a chuimsíonn sé. Ina theannta sin, mar a thugann Betty Reardon le fios, is iad cearta an duine croí eiticiúil an oideachais síochána freisin. Deir sí:

Mar chreat polaitiúil chun dínit an duine a réadú, is iad cearta an duine croí eiticiúil an oideachais síochána; ní comhlánú, nó comhpháirt ar leith é, agus go cinnte ní rogha eile ná ionadach coibhéiseach ó thaobh oideachais é d’oideachas síochána. Tá cearta an duine ina gcuid dhílis d’oideachas na síochána, is é sin, gan cearta an duine níl príomhchuid dá chroí-shubstaint riachtanach san oideachas síochána. Is iad cearta an duine croílár agus eadránaí na síochána, antithesis an fhoréigin, ag baint le gnéithe casta agus casta d’eispéireas an duine, ag léiriú riachtanas an holism sa réimse. Is é an acmhainn atá ag cearta an duine mar bhealach chun smaointeoireacht chlaochlaitheach a chothú ná féachaint ar gach noirm agus caighdeán um chearta an duine ina iomláine, córas comhtháite eiticiúil. (Reardon agus Snauwaert, 2015a, lch. 47)

Go substaintiúil, ba cheart go gcuimseodh coincheap agus réadú síochána cóir, lena n-áirítear forbairt inbhuanaithe, an raon iomlán de chearta an duine mar a chuirtear in iúl iad san UDHR chomh maith leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Polaitiúla agus Sibhialta agus an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha. , i measc coinbhinsiúin eile. Ba cheart go n-áireofaí ann freisin breithniú a dhéanamh ar cheartas inbhuanaitheachta comhshaoil, ar cheart go n-áireofaí dáileadh cóir na sochar agus na n-ualaí truaillithe, cailliúint na bithéagsúlachta, athrú aeráide, agus sárú teorainneacha pláinéadacha, i measc cúinsí comhshaoil ​​eile (Gardiner, Carney, Jamieson, & Shue, 2010; Light & Rolston III, 2003). Tá dhá cheist bhunúsacha ar a laghad ann a bhaineann le ceartas comhshaoil:

 1. Cad iad na prionsabail ba cheart a rialáil maidir le dáileadh cóir na sochar, na n-ualaí agus na rioscaí a bhaineann le damáiste comhshaoil ​​a mhaolú agus a oiriúnú?
 2. Bunaithe ar na prionsabail seo, cén creat tagartha normatach ba chóir a bheith mar bhonn eolais agus mar threoir do bheartas comhshaoil?

Is cúinsí casta iad seo a labhraíonn le creat normatach leathnaithe a bhaineann leis an tsíocháin agus leis an gceartas.

Dearbhaíonn Sachs an tábhacht bhunúsach atá le smaointeoireacht eiticiúil; deir sé:

“… Is féidir linn a bheith cinnte go bhfuil ról na smaointeoireachta eiticiúla ríthábhachtach do bheartas poiblí maith. Mar sin caithfimid níos mó díospóireachtaí a bheith againn, níos mó feasachta poiblí, agus níos mó díospóireachta faoi na bunroghanna eiticiúla seo, toisc go mbraitheann cuspóirí na forbartha inbhuanaithe ar na seasaimh eiticiúla a ghlacaimid (lch 228). "

Is éard atá i gceist le smaointeoireacht eiticiúil ná údar agus breithiúnas morálta chomh maith le húsáid phoiblí ar chúis.

Tá bailíocht na n-éileamh ar chearta an duine ag brath ar údar morálta laistigh de chóras rialacha, a dhíorthaítear ó bhunchaighdeáin na fírinne normatach. Cuimsíonn próiseas na fírinne ár mbreithiúnas morálta agus cuireadh an próiseas sin in iúl ar iliomad bealaí. Is iad trí cinn de na cinn is suntasaí:

 1. Cur chuige Teileolaíoch: tá an cur chuige seo Dírithe ar Réadú, tá údar maith le héileamh ar an earra substainteach a ráthaítear leis an gceart ar an bhforas go bhfuil sé tábhacht phríomha maidir le rath an duine; cuireadh na hearraí seo in iúl i dtéarmaí Fóntais (sonas, forbairt), Cumais (saoirse shubstainteach), nó bunriachtanais fhisiciúla (Nussbaum, 2011; Sen, 2009).
 2. Cur chuige Deontolaíoch: tá an cur chuige seo dírithe ar an duine; tá údar maith leis an éileamh ar chearta ar an bhforas go n-éilítear é le meas ar an duine a thuigtear mar cháilíocht dhúchasach daonnachta: dínit, comhionannas, naofacht, féin-úinéireacht, srl., cineál na cúise agus an neamhspleáchais (Kant, Cicero), nó comhaontú frithpháirteach i measc daoine comhionanna faoi choinníollacha córa (conradh sóisialta - Rawls, Locke, Rousseau) (Forst, 2013; Rawls, 1971, 1993; Rawls & Kelly, 2001).
 3. Cur chuige Daonlathach: tá an cur chuige seo dírithe ar nósanna imeachta; tá údar maith le cearta trí bheith riachtanach do struchtúr polaitiúil nós imeachta cothrom daonlathach a chuireann ar chumas agus a thugann cumhacht do shaoránach an rud atá cóir a chinneadh (Forst, 2013; Habermas, 1996).

Éilíonn gach ceann de na trí chur chuige seo úsáid phoiblí ar chúis. Éilíonn siad go bhfuil saoránaigh in ann agus a dhearbhú a thábhachtaí atá sé dul i mbun próiseas éigin a bhfuil bonn cirt morálta leis le linn an phlé phoiblí agus an dioscúrsa. Tá an pointe seo i gcomhréir le Prionsabail Dea-Rialachais (Cuntasacht, Trédhearcacht agus Rannpháirtíocht) Sachs atá riachtanach don cheartas sóisialta agus don inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​agus fhorbartha, go háirithe prionsabal na rannpháirtíochta: “cumas na saoránach… páirt a ghlacadh i gcinnteoireacht… An cumas a bheith rannpháirteach tá dioscúrsa poiblí, trí phlé poiblí, agus trí éisteachtaí ar rialáil thar a bheith tábhachtach (lch. 503). " Tá rannpháirtíocht thar a bheith tábhachtach don cheartas sóisialta, mar gheall ar “[i] is é nequality… oidhreacht chumhachta, staire, gheilleagair, agus difríochtaí aonair, aimplithe nó laghdaithe trí chumhachtaí an stáit (lch 238, béim curtha leis). " Soláthraíonn cearta an duine mar chroílár an cheartais dhomhanda an ábhar ar chúis phoiblí, sa mhéid is gurb é atá sna cearta sin dearcadh atá roinnte go frithpháirteach agus inaitheanta ar féidir leis a bheith ina gcúiseanna poiblí le beartais phoiblí áirithe a chosaint.

Ina theannta sin, tá raon feidhme domhanda ag an bpeirspictíocht eiticiúil seo, sa mhéid is go sáraíonn na saincheisteanna a bhíonn rompu teorainneacha pobail áirithe, náisiúin san áireamh, chun pobal domhanda a chruthú (Dewey, 1954 [1927]). Mar a thugann Sachs le fios, “Tá bunús na heitice sna smaointe seo go léir. Nuair a labhraímid faoi aistriú chuig SDGanna domhanda, táimid ag caint freisin ar an ngá atá le heitic dhomhanda roinnte agus an fhéidearthacht ann (lch 508). " Ba cheart go mbeadh coincheap lárnach den cheartas dáileacháin domhanda mar chuid lárnach den eitic dhomhanda seo (mar aon leis na cúinsí a pléadh thuas). Teastaíonn cúnamh ó shochaithe ualaithe atá gafa le bochtaineacht agus tearcfhorbairt chun iad a thógáil amach as an gaiste sin. Molann Sachs go láidir go gcuirfeadh náisiúin fhorbartha cúnamh suntasach forbartha ar fáil. Labhraíonn cúnamh leis an gcur chuige maidir le ceartas dáileacháin domhanda atá inchosanta (Armstrong, 2012)? Tugann “cur chuige gaolmhar” le tuiscint “Bíonn ceartas dáileacháin ábhartha idir daoine nuair a bhíonn caidreamh de chineál áirithe acu lena chéile (Armstrong, 2015, lch. 25)." Má roinnimid domhan aonair, a bhféadfadh tionchar a bheith aige nó a théann i ndáiríre ar shaol a chéile, agus caidrimh institiúideacha a bhunú, ansin tá ceartas dáileacháin infheidhmithe chun cothroime dháileadh na sochar agus na n-ualaí a eascraíonn as ár gcaidreamh a rialáil. Cinneann raon feidhme ár gcaidrimh raon feidhme an cheartais; más domhanda é, ba cheart go mbeadh scóip an cheartais domhanda. Áitíonn cur chuige neamhghaolmhar go bhfuil cearta ag daoine go simplí mar dhaoine bunaithe ar dhínit dúchasach agus meas ar dhaoine - cruthaíonn ár ndaonnacht cearta agus dualgais an cheartais. Ar a laghad, tugann ceachtar cur chuige le tuiscint go bhfuil géarghá morálta láidir le haghaidh cúnaimh fhorbartha ar leibhéal ar a laghad a ráthaíonn íosmhéid sóisialta saol réasúnta - is éard a bheadh ​​i gceist leis an tairseach mhorálta seo gach duine a thógáil amach as fíorbhochtaineacht mar ábhar práinne ceartais.

Oideachas Síochána: Éifeachtúlacht Pholaitiúil agus Foghlaim Machnamhach Síochána

Cé go gcuireann Sachs béim ar thábhacht an bhreithiúnais mhorálta agus na smaointeoireachta casta anailíse, tá forbairt oideachasúil daonra saoránach a bhfuil na cumais seo acu (riachtanach i ndáiríre le haghaidh forbairt inbhuanaithe) ina ghné shuntasach in easnamh (mar aon leis an gcóras cogaidh a pléadh thuas). . Tá impleachtaí suntasacha ag an léamh thuas ar theoiric Sachs maidir le forbairt inbhuanaithe, áfach, d’oideachas síochána. Cuireann sé bonn eolais faoi choincheap an oideachais síochána a chuirfeadh béim ar fhorbairt chumais an bhreithiúnais normataigh agus na smaointeoireachta anailíse mar a leagtar amach thuas. Labhraíonn an pheirspictíocht seo le príomhaidhm an oideachais síochána mar fhorbairt an éifeachtúlacht pholaitiúil saoránach reatha amach anseo, ag cur ar a gcumas páirt a ghlacadh i bpróisis pholaitiúla dhaonlathacha agus i ngníomh polaitiúil claochlaitheach (BA Reardon & Snauwaert, 2011, 2015a).

Ní ábhar per se de éifeachtúlacht pholaitiúil Cad smaoineamh; tá sé níos bunúsaí conas a smaoineamh. Is é sin le rá, tá éifeachtúlacht pholaitiúil ag brath ar smaointeoireacht fhónta pholaitiúil. Baineann foghlaim conas smaoineamh le soiléireacht choincheapúil, smaoineamh laistigh de chreataí coincheapúla, anailíseacha agus normatacha, ag cur ceisteanna, réasúntacht, agus is tábhachtaí fiosrú machnamhach. Cuimsíonn sé smaointeoireacht ar chastacht anailíseach agus breithiúnas normatach, a éilíonn oideolaíocht de chineálacha éagsúla fiosrúcháin fhrithchaiteach. Tá foghlaim na síochána agus cleachtas machnamhach mar sin cognaíoch agus normatach, a bhaineann le tuiscint an domhain sociopolitical agus le measúnú eiticiúil. Tá an cumas chun páirt a ghlacadh i bplé agus i ndioscúrsa poiblí ag brath ar chumais chognaíoch, eiticiúla agus féin-fhrithchaiteacha na saoránach. Is cleachtas machnamhach é úsáid phoiblí an chúis. Mar chleachtas machnamhach teastaíonn an cumas agus an spás chun fiosrú machnamhach a dhéanamh in idirphlé le raon éagsúil saoránach eile, áitiúil, náisiúnta agus domhanda. Tá acmhainneacht shuntasach ag na creataí anailíseacha agus normatacha a thairgeann smaointe na forbartha inbhuanaithe agus an cheartais dhomhanda atá bunaithe ar chearta an duine curaclam agus oideolaíocht an oideachais síochána a chumadh

Léiríonn an ghrafach seo a leanas an idirghaol idir na creataí, an daonlathas agus oideachas na síochána:

Go hachomair, mar a leagtar amach san aiste seo, tá poitéinseal suntasach ag coincheap cumhachtach, iltoiseach Sachs d’fhorbairt inbhuanaithe creatlach fhairsing, fhairsing atá bunaithe ar chearta an duine, agus oideachas síochána a thabhairt do inbhuanaithe díreach síochána. Ceadaíonn an nuálaíocht seo cineálacha cur chuige iomlánaíoch oideachais a fhorbairt a thabharfadh an tuiscint agus na cumais do shaoránaigh sochaí atá uilechuimsitheach go sóisialta agus atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de a bhaint amach i gcomhthéacs na síochána atá ag teacht chun cinn. Is éard a bheadh ​​i gceist leis an gcur chuige uathúil, lárnach seo forbairt eilimintí curaclaim agus oideolaíocha ón taobh istigh de chreat Sachs, agus comhlántach leis, lena n-áirítear machnamh criticiúil faoi shaothrú sochaíoch ar eitic dhomhanda síochána roinnte, agus réaltachtaí agus tionchair ár gcóras cogaidh reatha.

Tá baint amach sochaí shíochánta, chóir atá uilechuimsitheach go sóisialta agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil ​​de, ag brath ar shaoránacht a bhfuil inniúlachtaí na smaointeoireachta casta anailíse agus normataí aici. Ba cheart deiseanna oideachais a thabhairt dár saoránacht a sholáthraíonn na hacmhainní intleachtúla agus morálta dóibh chomh maith leis an éifeachtúlacht pholaitiúil chumhachtaithe chun forbairt na síochána cóir inbhuanaithe a mhúnlú mar ábhar ceart. 

tagairtí

 • Armstrong, C. (2012). Ceartas Dáileacháin Domhanda. Cambridge, RA: Cambridge University Press.
 • Bobbio, N. ([1990] 1996). Aois na gCeart. Cambridge, RA: Polity Press.
 • Dewey, J. (1954 [1927]). An pobal agus a chuid fadhbanna. Chicago: Swallow Press.
 • Feinberg, J. (2001). Nádúr agus Luach na gCeart. In P. Hayden (Ed.), Fealsúnacht Chearta an Duine. Naomh Pól, MN: Teach Paragon.
 • Forst, R. (2013). Fírinniú an Cheartais: Rawls and Habermas in Dialogue. In JG Finlayson & F. Freyenhagen (Eds.), Habermas and Rawls: Díospóid na Polaitíochta (lgh. 153-180). Nua Eabhrac: Routledge.
 • Gardiner, SM, Carney, S., Jamieson, D., & Shue, H. (Eds.). (2010). Eitic Aeráide: Léamha Riachtanacha. Oxford: Preas Ollscoil Oxford.
 • Habermas, J. (1996). Idir Fíricí agus Nirm: Ranníocaíochtaí le Teoiric Lascaine an Dlí agus an Daonlathais. Cambridge, Aifreann .: MIT Press.
 • Solas, A., & Rolston III, H. (Eds.). (2003). Eitic Chomhshaoil: Antraipeolaíocht. Oxford: Foilsitheoireacht Blackwell.
 • Matsuo, M. (2007). Coincheap na Síochána i Staidéar na Síochána: Sceitse Gearr Stairiúil. Aisghabháil ó
 • Nussbaum, MC (2011). Cumais a Chruthú: An Cur Chuige um Fhorbairt Dhaonna. Cambridge: The Belknap Press de chuid Harvard University Press.
 • Pogge, T. (2001). Conas ba chóir Cearta an Duine a Cheapadh? In P. Hayden (Ed.), Fealsúnacht Chearta an Duine. Naomh Pól, MN: Teach Paragon.
 • Rawls, J. (1971). Teoiric an Cheartais. Cambridge: Belknap Press de chuid Harvard University Press.
 • Rawls, J. (1993). Liobrálachas polaitiúil. Nua-Eabhrac: Columbia University Press.
 • Rawls, J., & Kelly, E. (2001). Dlí agus Cirt mar Chothroime: Athráiteas. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Reardon, B. (1988). Oideachas cuimsitheach síochána: oideachas a chur ar fhreagracht dhomhanda. Nua Eabhrac: Teachers College Press.
 • Reardon, B. (1996). Gnéasachas agus an córas cogaidh (1ú Syracuse University Press ed.). Syracuse, NY: Syracuse University Press.
 • Reardon, BA, & Snauwaert, DT (2011). Oideolaíocht Machnamhach, Cosmopolitanism, agus Oideachas Síochána Criticiúil le haghaidh Éifeachtúlacht Pholaitiúil: Plé ar Mheasúnú Betty A. Reardon ar an Réimse. In Factis Pax: Iris ar Oideachas Síochána agus Ceartas Sóisialta, 5(1), 1-14.
 • Reardon, BA, & Snauwaert, DT (Eds.). (2015a). Betty A. Reardon: Ceannródaí san Oideachas don tSíocháin agus do Chearta an Duine. Heidelberg: Springer.
 • Reardon, BA, & Snauwaert, DT (Eds.). (2015b). Betty A. Reardon: Príomhthéacsanna in Inscne agus i Síocháin. Heidelberg: Springer.
 • Sen, A. (2009). Smaoineamh an Cheartais. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press de chuid Harvard University Press.
Bígí páirteach san Fheachtas & cuidigh linn #SpreadPeaceEd!
Seol ríomhphost chugam le do thoil:

3 smaoineamh ar “Síocháin Inbhuanaithe Díreach: “Aois na Forbartha Inbhuanaithe” le Jeffery Sachs

 1. Pingback: Ar Chreataí agus Cuspóirí: Freagra ar Athbhreithniú Dale Snauwaert ar "Aois na Forbartha Inbhuanaithe" le Jeffery Sachs - Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

 2. Pingback: Cumhacht agus Síocháin Díreach Inbhuanaithe - Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

 3. Pingback: Dúshlán a thabhairt don Phaidrín Cumhachta Dominant: Foghlaim Chriticiúil faoi Smaointeoireacht Malartach Síochána - Feachtas Domhanda um Oideachas Síochána

Bí ar an bplé ...

Scrollaigh go dtí an Barr